Si legat de Biserica lui Kirill. Scrisoarea Patriarhului Teoctist către Patriarhul Alexei, 1993

1993, Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist catre Sanctitatea Sa Patriarhul Alexei

Teoctist“Sanctitatea Voastră,Aleksei

Prea iubite frate în Domnul nostru Iisus Hristos,

Cu dragoste frăţească, Vă aducem la cunoştinţă că am primit scrisoarea Sanctităţii Voastre din 24 decembrie 1992, care ne-a produs mâhnire şi durere multă. Aceasta pentru faptul că Sanctitatea Voastră consideraţi Actul Sinodal al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privitor la binecuvântarea reactivării Mitropoliei Basarabiei, ca „ingerinţă anticanonică în problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova”.

Sanctitatea Voastră! În conştiinţa umanităţii, în general şi mai ales la creştini, s-a impus de-a lungul istoriei principiul de valoare universală că nedreptatea, abuzul şi silnicia nu pot crea niciodată vreun drept. Acestea pot dura secole de-a rândul, dar când împrejurările permit, dreptatea istorică impune repararea nedreptăţii şi restabilirea adevărului precum şi a drepturilor ce decurg din această restabilire.

Conform acestui principiu, exercitarea jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra românilor ortodocşi din Basarabia, între anii 1769-1774, 1787-1791, 1808-1918, 1940-1941, 1944-1992, a fost un act nedrept şi abuziv din punct de vedere al realităţii istorice şi al normelor de drept canonic, deoarece a fost urmarea unor abuzuri politice care au lezat dreptul istoric.

Conform mărturiilor istorice, pe teritoriul locuit astăzi de români, cuvântul Evangheliei lui Hristos a fost propovăduit încă din primele veacuri creştine. Propovăduirea Evangheliei pe acest teritoriu a coincis cu însăşi formarea poporului român care a apărut în istorie ca popor creştin. Poporul român a devenit astfel unul din primele popoare creştine ale Europei, eveniment ce a avut loc cu multe secole înainte de creştinarea slavilor.

Viaţa creştină a avut o continuitate permanentă pe acest teritoriu, românii ortodocşi afirmându-şi neîntrerupt apartenenţa la Biserica Ortodoxă a Răsăritului.

Îndată ce condiţiile istorice au permis, românii ortodocşi au obţinut dreptul de a avea episcopi pământeni. Acest drept, bazat pe tradiţia canonică a Bisericii, a fost cerut cu multă insistenţă Patriarhiei de Constantinopol mai ales de creştinii ortodocşi români din teritoriile din stânga şi din dreapta Prutului, ce constituiau împreună un Principat român cunoscut în Europa cu numele de Ţara Moldovei.

În anul 1401, Domnitorul Moldovei a cerut ca în fruntea organizării bisericeşti din această ţară să fie recunoscut de către Patriarhia de Constantinopol mitropolitul pământean IOSIF MUŞAT. Prin acest act, Mitropolia Moldovei era recunoscută ca servind o etnie distinctă în cadrul unui teritoriu bine definit geografic şi istoric. Drept consecinţă, potrivit legislaţiei bisericeşti, diferită de cea a imperiilor schimbătoare, nimeni şi niciodată nu avea dreptul să desfiinţeze, să modifice sau să înjumătăţească jurisdicţia ei în teritoriul ce-i revenea de la întemeiere şi cu recunoaştere canonică.

Cursul normal al lucrurilor a fost din păcate întrerupt în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, prin ocuparea de către armatele ruseşti a pământului românesc al Ţării Moldovei (1769-1774, 1787-1791). Printre măsurile luate în mod abuziv de ocupanţi a fost amestecul brutal în treburile Bisericii din Moldova prin impunerea la Iaşi, în 1789, a unui locţiitor de mitropolit, AMBROZIE, rus de neam, care venise în Moldova o dată cu trupele ruseşti.

După o scurtă perioadă de normalizare şi când nu se terminase încă războiul ruso-turc (1806-1812), imperiul ţarist înfiinţează un „exarhat” ce cuprindea Mitropoliile Moldovei şi Ţării Româneşti, subordonându-le din nou, în mod samavolnic, Bisericii Ortodoxe Ruse. Prin aceasta, Mitropolitul canonic al Mitropoliei Moldovei, VENIAMIN COSTACHI, este nevoit să se retragă din scaun spre marea durere a clerului şi credincioşilor români. La fel, s-a întâmplat şi cu mitropolitul DOSITEI FILITIS al Valahiei, care a fost îndepărtat din scaun în 1809 şi trimis în surghiun. Nedreptatea se „instituţionalizează” prin pacea nedreaptă de la Bucureşti din 1812, când s-a hotărât anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la imperiul ţarist. Anexarea a fost fără valoare şi nulă de drept, căci Turcia nu avea drepturi teritoriale asupra pământului românesc, turcii având putere de suzeranitate, nu de suveranitate asupra acestui pământ. Moldova şi Valahia se bucurau de o completă autonomie pe baza unor vechi tratate încheiate cu Imperiul Otoman, prin care li se garanta integritatea teritorială în schimbul unui tribut anual. În plus, anexarea era un act imoral şi neloial faţă de întreaga Ortodoxie, întrucât Rusia pravoslavnică îşi întindea abuziv stăpânirea asupra românilor ortodocşi din stânga Prutului, cu vechime şi vrednicii în câmpul creştinătăţii, legat de neam, limbă şi cultură cu cei din dreapta Prutului.

Urmare acestei anexări politice nedrepte s-a înfiinţat, în teritoriul ocupat de armatele ţariste, Eparhia Chişinăului de către Biserica Ortodoxă Rusă, în 1813. Fără a fi consultat clerul şi credincioşii, a fost sfâşiat teritoriul jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei, înfiinţată cu peste patru veacuri înainte, şi al Episcopiei Huşilor. În scrisoarea Sanctităţii Voastre din 6 octombrie 1992 justificaţi această acţiune prin faptul că la acea dată Biserica Ortodoxă Română nu era încă o Biserică autocefală. Este adevărat că recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a avut loc după înfiinţarea Eparhiei de Chişinău, într-un teritoriu ce nu cuprindea această eparhie. Dar, se impune a fi subliniată o constatare: în 1448 Biserica Ortodoxă Rusă a fost recunoscută de Patriarhia de Constantinopol ca Biserică autocefală, dar fără a avea jurisdicţie asupra creştinilor ortodocşi români din Basarabia.

Actul anexării Basarabiei la imperiul ţarist şi înfiinţarea Eparhiei de Chişinău a dus, nu la „eliberarea de sub stăpânirea otomană a Moldovei”, cum afirmaţi Sanctitatea Voastră în aceeaşi scrisoare, ci a însemnat trecerea de la robia turcească la robia rusească mai aspră şi mai neîndurătoare. Turcii ne-au respectat tradiţiile, limba şi specificul naţional. Au acceptat voievozi şi ierarhi de acelaşi neam cu poporul păstorit. Imperialismul rus însă, folosindu-se de ierarhi ruşi înscăunaţi în Basarabia fără a cere acordul clerului şi credincioşilor români locali, absolut majoritari, a exercitat asupra acestora un necruţător proces de rusificare, manifestat în diferite feluri.

Astfel, dintre toţi chiriarhii aşezaţi de Biserica Rusă în scaunul episcopal de la Chişinău, numai unul a fost de acelaşi neam şi de aceeaşi limbă cu clerul şi credincioşii păstoriţi. Aceştia, adică românii, conform unui recensământ din 1817, reprezentau 86% din locuitorii Basarabiei. În 1813 a fost înfiinţat un seminar teologic, dar şi acest fapt, binecuvântat în sine, a fost transformat în mijloc de deznaţionalizare a românilor şi de îndepărtare a lor de fraţii din dreapta Prutului. Amintim în acest sens că, în prima perioadă a funcţionării acestui seminar, din 25 de profesori numai unul a fost român. Limba rusă a devenit de asemenea singura limbă de predare la Seminarul din Chişinău, conform Regulamentului Seminariilor din 1840, impus de ţarul NICOLAE I.

În acelaşi timp, mănăstirile moldovene au fost supuse şi ele rusificării prin încercarea de a se înlocui limba română cu limba slavonă la oficierea slujbelor bisericeşti. Cărţile româneşti de slujbă au fost de asemenea distruse, aşa cum s-a întâmplat mai ales în timpul păstoririi arhiepiscopului PAVEL LEBEDEV (1871-1881).

În această situaţie tragică a fost găsită Basarabia în anul 1918, când popoarele din imperiul ţarist au putut să-şi recapete libertatea. Ne-a mâhnit adânc afirmaţia Sanctităţii Voastre că în „anul 1918 Basarabia a fost ocupată de armatele române” (scrisoarea din 6 octombrie 1992). Vă amintim doar că în 5 martie 1918 se primise la Chişinău o telegramă oficială de la Petrograd în care se spunea că „Basarabia nu mai este în imperiu şi că de acum înainte toţi se pot bucura de libertate”. În duhul acestei libertăţi şi fără prezenţa armatei române în Basarabia, s-a organizat Moldova suverană şi independentă şi s-a realizat apoi revenirea ei la sânul Patriei Mame, România. Cum era firesc, s-a reparat atunci şi nedreptatea săvârşită în 1808 pe plan bisericesc, clerul şi credincioşii din Basarabia revenind în matca Bisericii Mame Ortodoxe Române.

Normalizarea situaţiei bisericeşti n-a durat însă multă vreme căci, în 1940 şi apoi în 1944, în urma ocupării Basarabiei de către trupele sovietice, Biserica Ortodoxă Rusă şi-a impus, din nou, abuziv şi necanonic, jurisdicţia sa asupra credincioşilor ortodocşi români din acest străvechi pământ românesc, fără a încerca măcar un dialog cu Biserica Ortodoxă Română. Consecinţele acestui act sunt binecunoscute: distrugerea sau închiderea majorităţii bisericilor sau mănăstirilor de către regimul sovietic ocupant, numirea unei ierarhii străine de neamul şi limba clerului şi credincioşilor români moldoveni, desfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, înfiinţată de Patriarhia Română în 1925.

Suflul sfânt al dorinţei de libertate şi demnitate naţională a făcut ca o parte din Basarabia străbună să-şi dobândească suveranitatea şi independenţa în cadrul Republicii Moldova, începând cu august 1991. Ca urmare, apare firesc şi sfânt, reluarea legăturilor cu fraţii de acelaşi neam şi limbă din România pe diverse planuri, inclusiv cel bisericesc.

Ceea ce însă ne produce un adânc sentiment de tristeţe, este atitudinea Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, acum Mitropolit de Chişinău, faţă de clerul şi credincioşii ce-şi manifestă dorinţa legitimă a unor legături mai strânse cu Biserica Mamă – Patriarhia Română. Deoarece un mare număr de preoţi şi credincioşi, în frunte cu Prea Sfinţitul Episcop PETRU de Bălţi, şi-a manifestat, în mod sincer, aceste sentimente cu totul sfinte, au fost supuşi unei prigoane barbare, Prea Sfinţia Sa fiind chiar îndepărtat violent şi samavolnic din reşedinţa sa din oraşul Bălţi. Şi din acest motiv, Prea Sfinţitul Episcop PETRU a făcut apel la Patriarhia Română, după ce el s-a plâns Sanctităţii Voastre, dar fără rezultat.

Înalt Prea Sfinţitul VLADIMIR a manifestat, de asemenea, atitudine de nerespect faţă de obligaţia canonică de a nu avea nici un fel de legături cu grupurile schismatice, rupte din trupul Bisericii Ortodoxe. Astfel, el a invitat, ca oaspeţi de onoare, în luna noiembrie 1992, doi „arhierei” schismatici din România. Această atitudine contravine flagrant cu declaraţia de la Constantinopol, din 15 martie 1992, care prevede că „este necesar ca toate Sfintele Biserici Ortodoxe locale, fiind în solidaritate deplină unele cu celelalte, să condamne aceste grupuri schismatice şi să se abţină de la orice comuniune cu ele, oriunde s-ar afla acestea”.

Situaţia bisericească din Republica Moldova a devenit şi mai tensionată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 5 octombrie 1992, privind acordarea „independenţei Bisericii Ortodoxe din Moldova”. Această hotărâre a fost luată în ciuda celor discutate la întâlnirea Noastră de la Constantinopol şi a intervenţiei adresată de Noi Sanctităţii Voastre, la 2 aprilie 1992, prin care Vă arătam „că nu este momentul potrivit a se lua în discuţie problema Bisericii din Moldova”, „afirmaţie justă”, recunoscută chiar de Sanctitatea Voastră în scrisoarea ce Ne-aţi adresat la 6 octombrie 1992.

De aceea, în contextul acestei hotărâri unilaterale, precum şi al atitudinii antiromâneşti a Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR şi persecuţiilor de tot felul la care au fost supuşi cei care întreţineau legături cu fraţii şi neamurile lor din România, Prea Sfinţitul Episcop PETRU, scos afară de la Bălţi, după ce s-a adresat Patriarhiei Moscovei, a fost nevoit să se adreseze Bisericii Neamului său. Clerul şi credincioşii, supuşi aceloraşi persecuţii din partea Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, constituindu-se în Adunarea eparhială, au reactivat statutar vechea Mitropolie a Basarabiei, l-au ales ca locţiitor de mitropolit pe Prea Sfinţitul PETRU şi au cerut oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Române. Biserica noastră a luat act cu binecuvântare de dorinţa şi hotărârea lor, recunoscând autonomia cerută, precum şi păstrarea calendarului vechi şi a tradiţiilor bisericeşti locale.

În scrisoarea Sanctităţii Voastre sunt invocate o serie de canoane pentru susţinerea opiniei cu privire la aşa-zisa „ingerinţă anticanonică din partea Patriarhiei Române în problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova”.

Mai întâi, precizăm că invocarea canonului 8 al Sinodului III ecumenic nu poate, în nici un caz, justifica extinderea jurisdicţională a Patriarhiei Moscovei asupra Bisericii româneşti din Republica Moldova. Prin acest canon se recunoaşte tocmai îndatorirea Bisericii unei naţiuni (Biserica Ciprului), de a se organiza etnic şi de a se conduce independent de Biserica altui neam (Biserica Antiohiei). Se prevede aici obligaţia ca „nici un episcop să nu cuprindă altă eparhie, care nu a fost mai de demult şi dintru început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva a cuprins o eparhie străină şi în chip silnic a pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta să o dea înapoi, ca să nu se calce canoanele părinţilor, şi nici sub cuvânt de lucrare sfinţită, să se furişeze trufia stăpânirii lumeşti”.

În spiritul acestui canon putem aprecia că tocmai Biserica Ortodoxă Rusă, datorită împrejurărilor politice cunoscute, este aceea care a cotropit jurisdicţional o mare parte din vechea Mitropolie a Moldovei, care datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Anexarea imperialistă (ţaristă şi apoi comunistă) a teritoriului românesc de la răsărit de Prut, dinspre hotarele poloneze până la Marea Neagră, nu a justificat prin nimic extinderea jurisdicţiei bisericeşti a Patriarhiei Moscovei asupra teritoriului jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei.

Canoanele 13, 21 şi 22 ale Sinodului de la Cartagina, precum şi canonul 2 al Sinodului II ecumenic interzic, cum bine afirmaţi şi Sanctitatea Voastră, „episcopului unei anumite eparhii să-şi întindă puterea asupra altei eparhii”. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin binecuvântarea acordată reactivării Mitropoliei Basarabiei, nu a făcut altceva decât să restabilească adevărul istoric şi dreptatea canonică ce fuseseră încălcate de atâtea ori prin extinderea necanonică a jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra unei părţi a Mitropoliei Moldovei. O astfel de extindere este, conform canonului 13 al Sinodului de la Cartagina, „nulă” de drept, iar repararea unei nedreptăţi se impune cu necesitate.

Invocarea canonului 59 al Sinodului de la Cartagina este, de asemenea, fără obiect, neavând legătură cu problema în cauză.

Canonul 15 al Sinodului local de la Constantinopol prevede nu numai interdicţia ca un episcop „să nu se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh”, ci şi posibilitatea ca episcopul respectiv „să se despartă pe sine de comuniunea cu Întâistătătorul său”, dacă acesta propovăduieşte un lucru nedrept şi necanonic. Nedreptatea şi lipsa de canonicitate caracterizează tocmai hotărârile Bisericii Ortodoxe Ruse de a extinde şi menţine jurisdicţia sa asupra unei etnii, alta decât cea rusă, în speţă asupra românilor ortodocşi din Basarabia.

Prevederile canonului 16 ale aceluiaşi Sinod, ce interzic numirea de episcopi într-o eparhie al cărei titular este încă în viaţă, n-au fost nici acestea încălcate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin recunoaşterea Prea Sfinţitului Episcop PETRU, ca Locţiitor de Mitropolit al Basarabiei, conform hotărârii organelor canonice ale acestei eparhii. Mitropolia Basarabiei este o altă eparhie decât cea condusă de Înalt Prea Sfinţitul VLADIMIR, căci Înalt Prea Sfinţia Sa, conform normelor canonice, poate avea jurisdicţia numai asupra credincioşilor ortodocşi ruşi din Republica Moldova, atâta vreme cât se supune jurisdicţiei Patriarhiei Moscovei. În lumina aceluiaşi canon 16 de la Constantinopol şi ca o încălcare a prevederilor acestuia, constatăm cu tristeţe că, de multe ori, în decursul timpului, Biserica Ortodoxă Rusă a purces la numiri de episcopi în Basarabia în timp ce chiriarhii legitimi erau încă în viaţă. Amintim, spre exemplificare, cazul deja menţionat al Mitropolitului VENIAMIN COSTACHI, obligat să-şi părăsească scaunul mitropolitan de la Iaşi în 1808, şi cel al Mitropolitului EFREM ENĂCHESCU, înlocuit de Biserica Rusă în 1940 şi 1944, pe când era încă în viaţă. Înalt Prea Sfinţia Sa a fost silit să se refugieze peste Prut, în urma pactului Ribbentrop-Molotov.

La cele de mai sus, rugăm frăţeşte pe Sanctitatea Voastră a lua în considerare canoanele: 8 al Sinodului III ecumenic şi 34 apostolic, în lumina cărora se poate evalua corect decizia Sfântului Sinod al Bisericii Noastre din 19-20 decembrie 1992.

Canonul 8 al Sinodului III ecumenic a reglementat raportul dintre două Biserici surori. Biserica Antiohiei voia, contrar tradiţiei canonice, să-şi întindă jurisdicţia asupra unei etnii diferite ce forma Biserica Ciprului. Sfinţii Părinţi ai Sinodului III Ecumenic de la Efes (431) au socotit nelegală şi necanonică această tendinţă şi au impus respectarea principiului etnic în raporturile dintre Biserici. Acest principiu s-a menţinut în istorie şi mai târziu când, din cauza năvălirii islamice arabe şi apoi otomane, teritoriile jurisdicţionale s-au păstrat intacte pe bază etnică.

În acelaşi sens, se pot înţelege şi prevederile canonului 34 apostolic. Acesta stabileşte modalitatea de conlucrare între „episcopii fiecărui neam” şi se statorniceşte principiul sinodalităţii în cadrul unei etnii bine definite. Se prevede aici ca episcopii fiecărui neam să aibă un Întâistătător al lor, pe care să-l consulte, iar acesta să hotărască împreună cu ei lucrurile mai importante. Acest principiu canonic fundamental în conducerea bisericească ortodoxă s-a perpetuat de-a lungul istoriei, în ciuda tendinţelor imperiale de hegemonie romano-bizantină sau de altă natură, şi el este valabil şi azi în toate Bisericile autocefale, care nu fac abstracţie de realitatea istorică a unui popor sau neam. Aşa se explică faptul că, în majoritatea cazurilor, însăşi titulatura oficială a Bisericilor Ortodoxe autocefale conţine numele etniei sau neamului pe care îl slujeşte Biserica respectivă. De aceea, pretenţiile unei Patriarhii Ortodoxe a unui neam sau popor anume, de a avea jurisdicţie peste ortodocşi de alt neam, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice şi nedrepte, fiind motivate secular-politic, nu spiritual-pastoral.

Sanctitatea Voastră,

Suntem datori să nu uităm că, până nu de mult, atât Biserica Ortodoxă Rusă, cât şi Biserica Ortodoxă Română, au avut de suferit vreme îndelungată din pricina unor stăpâniri lumeşti, fără credinţă în Dumnezeu, care au prigonit pe toţi cei credincioşi şi au impus ura şi dezbinarea între neamuri.

Acum însă, mulţumind Bunului Dumnezeu care ne-a dăruit puterea de a ne elibera de sub această robie potrivnică credinţei, ne revine responsabilitatea de a îndrepta nelegiuirile săvârşite de stăpânirea sovietică atee, care, între altele, a încercat să îndepărteze pe românii ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord de fraţii lor de acelaşi neam şi limbă.

De aceea, ne exprimăm încredinţarea că vom găsi la Sanctitatea Voastră şi la Biserica Ortodoxă Rusă înţelegerea necesară cu privire la actul de binecuvântare acordat de Biserica noastră reactivării Mitropoliei Basarabiei.

Considerând că lămuririle de mai sus sunt pe deplin edificatoare pentru a înţelege în mod just, dar şi cu dragoste, drepturile sfinte ale clerului şi credincioşilor din Republica Moldova de a avea legături duhovniceşti cu Biserica Mamă, ne exprimăm dorinţa şi speranţa că relaţiile frăţeşti dintre Bisericile noastre vor continua, spre întărirea Ortodoxiei noastre sfinte.

În spiritul celor de mai sus, suntem gata a continua discuţiile pentru a lămuri problemele şi neînţelegerile şi a dovedi astfel că, în relaţiile dintre două Biserici surori, nu trebuie să domine considerentele vremelnice de până acum, ci comuniunea frăţească a Sfintei noastre Ortodoxii.

Încredinţându-Ne rugăciunilor Sanctităţii Voastre, Vă îmbrăţişăm frăţeşte în Hristos Domnul nostru,

† TEOCTIST,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE”

Loading Facebook Comments ...

24 Comments

Add a Comment
 1. Doamne moldoveni, cand o sa
  incepeti sa le impuneti
  respectul si sa-i luati de barba
  pe
  rusi,rusofoni,moldoveni mancurtizati sau ce or fi,care scuipa
  pe voi pe tara si limba
  voastra,care se fac stapani pe
  pamantul vostru pe
  istoria voastra,care va
  agreseaza sau va dau in cap
  daca nu le vorbiti limba lor in
  propria voastra tara. E
  strigator la cer. Am vizitat
  Basarabia si am ramas uimit
  de cat dispret au rusi fata de
  voi si cat de tare va
  discrimineaza in propria
  voastra tara. Eu pot sa zic ca
  am vizitat Rusia,ceea ce m-a
  dezgustat. Ganditi-va ca
  Romania are etnici maghiari
  cat jumatate din populatia
  voastra dar niciodata nu au
  reusit etnicii sa ne impuna
  noua ceva. Treziti-va fratilor si
  fiti stapani in tara voastra!

 2. =Maruşca Unionista=

  UN APEL
  ANTI-OCUPATIE MOSCALEASCA
  ANTI-ROGOZIN KAZACENSKII
  SI ANTI-KIRILIST POPA TERORIST
  –––––––––––––––––––––
  O PRELUARE UNIONISTA:
  referitor la desantul din Septembrie 2013 la Chisinau
  a unui grup terorsit moscal condus de un Popa Terorist Kiril !

  de Mihail Sirauteanu
  18/08/2013 la 14:01
  –––––––––––––
  Guvernarea comunista,
  mai patrioata decit actuala guvernare liberal-democrata ?!

  http://ghimpu.wordpress.com/2013/08/18/pe-urmele-lui-stefan-cel-mare/#comment-4383
  ––––––––––––––––––––––––
  Vladimir Voronin a refuzat intilnirea cu Vladimir Putin din 2004
  si semnarea Planului Kozac de federalizare a Republicii Moldova.

  Si suita lui Putin, cu coada intre vine, sa intors in Moscova lor.

  Iar actualiii guvernanti,
  – Nicolae Timofti,
  – Vladimir Filat,
  – Iurie Leanca,
  – Igor Corman,
  – Marian Lupu,
  – Vladimir Plahatniuc
  – si Ion Hadirca,
  patrioti, liberali-democrati, democrati si liberali reformatori,
  se doresc a fi mai lasi, mai nimernici si mai tradatori
  decit Vladimir Voronin ???

  Acestea facaturi doresc sa linga minile unui Calau Rus,
  pe nume Patriarhul Kirill!!

  Acesti guvernanti moldoveni, din talpa in talpa,
  doresc ,,sa sarbatoreasca,,,

  alaturi de Calaul Patriarh Kirill, 200 ani de umilinta si batjocora a Pamintului national al moldovenilor si Bisericii noastre Nationale de catre Rusia si Biserica lor Rusa.

  Oare cei ,,sapte magnifici,,
  nu au mindrie nationala, nu au demnitate de oameni si de moldoveni?

  Oare acesti sapte nu au prieteni, nu au familii, nu au copii,
  care sa-i traga de minica si sa-i opreasca?

  – Oare Nicolae Timofti,Vladimir Filat, Iurie Leanca,
  Igor Corman, Marian Lupu, Vladimir Plahatniuc si Ion Hadirca,

  sa nu-si dee seama ca fac o prostie, chiar o crima,
  mai mare decit posturile lor?

  – Oare acesti moldoveni cu carte, nu inteleg ca-si bat joc de noi,cele citeva milioane de moldovenii, ca-si bat joc de memoria parintilor si buneilor nostri??

  – Oare nu inteleg acesti sapte ca-si bat joc de copiii nostri,
  frumosi si cuminti, care inteleg destul de bine de unde ne tragem, cunosc destul de bine crimele ocupantilor rusi si comportamentul satanic al Biserici Ruse fata de mai multe generatii de moldoveтi??

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 3. Moldoveanul din Carpati

  Scrisoarea Patiarhului Teoctist a fost scrisa urmare a amestecului incalificabil al Patriarhiei Ruse in treburile interne ale Patriarhiei Romane prin incercarea de a crea pe teritoriul actual al Romaniei a unei mitropoli de stil vechi la Slatioara. Urmarea fireasca a acestui gest, care s-a transformat in final intr-un fiasco, a fost reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Scrisoarea este un exemplu de rectitudine si cunoastere a istoriei si a dreptului canonic.

 4. Foarte oportună publicarea acestei scrisori extrem de importante.

  Scrisoarea aceasta ar trebui să devină anexă de studiat la manualele de Istoria românilor.

 5. putin , foloseste biserica rusa si capul ei pentru a domina, folosindu-se de asa numitii guvernanti de la noi.

 6. Moldoveanul din Carpati

  Astazi 31 august, cu ocazia sarbatorii „Limba Noastra” ( am revenit la denumirea comunista ), televiziunea nationala moldoveneasca „Moldova 1” a prezentat un program folcloric realizat de catre un ansamblu folcloric profesionist din Republica Moldova in care coregrafia era semnata de un oarecare Curbet, un demn urmas al coregrafului sovietic Moiseev. Gluma este ca ansamblul respectiv a prezentat un program de dansuri din zona Bistritei si Nasaudului, cu toate caracteristicile specifice, costume ( in special cele de femei ), muzica, pasi de dans si au fost anuntate ca fiind… din nordul Moldovei. A urmat o interpreta imbracata intr-un costum popular incert ca origine care a prezentat un cantec oltenesc tot… din nordul Moldovei. Vechile deprinderi comuniste caracterizate prin raptul nerusinat cultural nu se uita. Cam asa se fabrica etnicitatea „moldoveneasca”.

 7. M Vladimir si P Kirill…genarali-KGBishti…au facut ambii teologie la Smolensk…acolo au si fost racolati de KGB…Kirill pina a deveni patriarh s-a ocupat cu contrabanda de tigari…afaceri imobiliare…
  ei ambii servesc regimul dictatorial/imperialist si criminal al lui Putin…lepadaturi si nomenclaturisti comunisto-kgbisti…
  unica solutie este sa nu mergi niciodata la biserica ce apartine Mitropoliei Moldovei…fiinca din banii ce se string de la enoriasi Vladimir cadoneaza o parte buna din ei lui Kirill……fiindca Kirill ii „tine crisha”…biserica demult a devenit biznes si banii care se string de la prosti(enoriasi) se impart exact dupa schema unei retele criminale…capul Mafiei bisericesti fiind Vladimir…cel care „controleaza si protejeaza” biznesul cu icoane,activitatea nelegala si anticrestina exorcizarea(scoatera de draci) din manastiri,face publicitate contrabandistului si criminalului de Filat…cum ii facea anterior si criminalului Voronin…astea-s activitatile de baza a lui Vladimir…

 8. NU VA UNITI CU MITROPOLIA BASARABIEI,faceti O MARE GRESEALA IPS VLADIMIR!

  mai bine RETRAGETI-VA IN TIRASPOL CU TOATA MITROPOLIA MOLDOVEI decat sa va uniti cu ECUMENISTUL (mason) DANIEL CIOBOTEA si cu Mitropolia BAsarabiei,crezand ca veti avea o soarta mai buna in UNIUNEA EUROPEANA ATEE si HOMOSEXUALA!!!!

  in UNIUNEA SODOMA EUROPEANA va asteapta SECULARIZAREA, despartirea de STAT,si FALIMENTUL TOTAL BISERICESC NATIONAL!! vor muri preotii de FOAME,fara salarii!!!!!!

 9. =Maruşca Unionista=

  PROTEST UNIONIST
  —––––––––––––––––––-
  contra Ocupaţiei rusești
  – a teroristului moscal Rogozin-Rogojină !
  – a altui terorist Popa Kiril Maskovski

  Marţi, 2 Septembrie 2013, începând cu orele 12.00.
  VENIŢi cu toţii în Piaţa Mare din Chișinău,

  cu mic cu mare, cu vecini, prieteni, rude,
  oaspeţi, musafiri, tineri și bătrâni, etc. !
  —–––––––––––––––––––
  – Să protestăm şi contra Vârfului nostru Guvernant
  anti-românesc şi anti-unionist-
  Timofte, Leanka, Corman, Filat, Lupu, Gherman-Snegur, etc.
  care ling picioarele câlăilor ocupanţi moscali terorişti!

  Să fim cu toţii alături de Acţiunea-2012, Consiliul Unirii
  şi alte forţe unioniste patriotice româneşti !

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 10. UNIONIST cu cine? cu HOMOSEXUALII lui george soros? cu lesbienele din Bruxelles? cu drogurile din Olanda? cu ateismul din Franta? cu ISLMISTII TURCI din Germania? cu ALGERIENII ISLAMICI(doar 10 milioane!!) din FRANTA? pai trimit acolo o portiune de ISLAMISTI in UNIUNEA EUROPEANA sa invadeze MOLDOVA,ajung 1 milion de islamisti,si peste 20 de ani MOLDOVA se va numi in Statele unite ale europei: CORANUL DE EST!

 11. IN ROMANIA traiesc astazi 100 000 de ISLAMISTI, 50 mii TURCI tatari, restul ARABI.

  DOAR RECENT au venit in Romania in LAGARELE ONU DE REFUGIATI 10 mii de sirieni!! Treziti-va,salvati-va NEAMUL, si BISERICA ORTODOXA,care e de cel mai mare pret: CREDINTA,NATALITATEA,moralitatea,si agricultura Moldovei.In UE agricultura va fi DISTRUSA,pentru ca va fi o piata de desfacere din toate punctele de vedere,asa cum e ROMANIA BUGLARIA GRECIA astazi!

 12. UNITI-VA CU TRANSNISTRIA si cu RUSIA! e unica salvare reala!

 13. Virgiliu din Bucuresti

  Noi cei mai destoinici romani vom veni alaturi de voi romani basarabeni sa protestam impreuna contra patriarhului terorist Kiril! Noi suntem adevarati romani! Suntem frati, suntem frati si romani adevarati! Vom veni si ne vom uni cu voi romani basaraveni!

  http://media.realitatea.ro/multimedia/image/201306/w728/gay4_19848100_72910200.jpg

 14. ANDREI NEW YORk

  Deci cum sa facem sa fugim de unirea cu Romania pentru ca au 100000 de islamisti,50 de mii de turci,restul arabi ca sa ne salvam nu!
  Sa ne unim cu Transnistria si cu Rusia

  Rusia are milioane de musulmani.
  Nu ai gresit directia!

  Ia vezi ia pastilee de cap ca sa nu ma faci crize

 15. ,,rusia are milioane de musulmani,, UNDE? in cecenia? aia sunt sub ASEDIU,si nu promovati la rang de ministri,secretari de stat(RAED ARAFAT) asa cum e in ROMANIA si UNIUNEA SODOMA EUROPEANA.

  gheorghe si MIHAI sunteti GAY cumva,si va place SODOMA EUROPEANA?? nu uita sa iei rudotelul,ca s-ar putea ca sa te infestezi cu HIV SIDA de la homosexuali. MARE GRIJA!! lash anonim fricos si cu gura sparta.Nu vei avea succes cu argumentele tale MINCINOASE!

 16. IN UNIUNEA EUROPEANA(SODOMA)TRAIESC ASTAZI PESTE 50 MILIOANE DE MUSULMANI ISLAMISTI!!!

  restul sunt povesti,ale naivilor care pun botul la moneda falimentara EURO.Grecia,Portugalia,Irlanda,sudul Italiei,Romania,Bulgaria sunt in

  INCAPACITATE DE PLATA! datoria RR-omaniei este de 140 MILIARDE EURO.Datoria GRECIEI e si mai mare.Italia,Spania,Portugalia,VAI DE SOARTA LOR!

  TREZITI-VA ODATA!! uniti-va cu RUSIA ORTODOXA,pentru a salva RASSA ALBA impotriva imigrantilor din OCCIDENTUL EUROPEAN,negri din NIGERI cu milioanele,PAKISTAN lumea araba,TURCIA(Germania se va numi TURKMENISTAN,cand turcii se inmultesc ca ciorile parazite)

 17. jos revansismul rominesc!!!!!!!
  .
  traiasa republica MOLDOVA!
  .

 18. Dragi rusi si rusofili, stimate cozi de topor

  daca Uniunea Europeana inseamna pt. voi doar: lesbiene , gay si droguri

  atunci

  Rusia inseamna doar: dictatura, betivi, criminali si puturosi…

  Luptati cu arme boante pe un front pierdut.

  Nimic nu poate impiedica unirea Moldovei de Est cu Tara Mama Romania !!! Amin

 19. =Katza-Wenka Unionista=

  AVIZ postacilor:
  si Atentie la tradatorii neamului:
  –––––––––––––––––-
  Iata o lista a unor jurnalisti „maldafnisti „de la Chisinau,
  moscalo-fili, anti-români si anti-unionisti mascati si sub acoperire,
  care blocheza mesajele Unioniste ale comentatorilor voluntari
  de pe Forumurile din ziarele lor:
  –––––––––––––––
  – Kostake Teleleu-Tanase de la „Timpul md”
  – Aliona Tzurkanovna de la „Adevarul md”
  – Una Anonimovna de la „Apropo Magazin” / trustul Jurnal /
  RUSINE MARE LOR !

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 20. mai ION ANTONESCU,mai anonimule,tu ai habar ca tot KREMLINUL stalinist SOVIETIC s-a mutat la Casa Alba?si la Bruxelles? ce p++++ ma-tii tot scuipi acolo? nu vezi ce penibil esti,si DEZINFORMAT? n-are nimic ANTONESCU din 1941 de-a face cu UE sau cu NATO sau cu ROMANIA care azi nu mai exista!! s-au dat drumul la ROSIA MONTANA la exploatari cu CIANURA otravitoare(in apa si panza freatica),chiar daca 1 milion de romani au iesit sa protesteze CONTRA!
  asta e DICTATURA nu democratie ceea ce e in Romania si USA,ascultarea telefonului ca in timpul KGB,in numele ,,anti-terorismului,, (ieri ,,anti-fascismului,,) TORTURA practicata de america la Guantanamo…….

  Partial list of Jews in the Bush Adminstration:

  (March 26, 2003)

  Richard Perle

  One of Bush’s foreign policy advisors, he is the chairman of the Pentagon’s Defense Policy Board. A very likely Israeli government agent, Perle was expelled from Senator Henry Jackson’s office in the 1970’s after the National Security Agency (NSA) caught him passing Highly-Classified (National Security) documents to the Israeli Embassy. He later worked for the Israeli weapons firm, Soltam. Perle came from one the above mentioned pro-Israel thinktanks, the AEI. Perle is one of the leading pro-Israeli fanatics leading this Iraq war mongering within the administration and now in the media.

  Paul Wolfowitz

  Deputy Defense Secretary, and member of Perle’s Defense Policy Board, in the Pentagon. Wolfowitz is a close associate of Perle, and reportedly has close ties to the Israeli military. His sister lives in Israel. Wolfowitz came from the above mentioned Jewish thinktank, JINSA. Wolfowitz is the number two leader within the administration behind this Iraq war mongering.

  Douglas Feith

  Under Secretary of Defense and Policy Advisor at the Pentagon. He is a close associate of Perle and served as his Special Counsel. Like Perle and the others, Feith is a pro-Israel extremist, who has advocated anti-Arab policies in the past. He is closely associated with the extremist group, the Zionist Organization of America, which even attacks Jews that don’t agree with its extremist views. Feith frequently speaks at ZOA conferences. Feith runs a small law firm, Feith and Zell, which only has one International office, in Israel. The majority of their legal work is representing Israeli interests. His firm’s own website stated, prior to his appointment, that Feith „represents Israeli Armaments Manufacturer.” Feith basically represents the Israeli War Machine. Feith also came from the Jewish thinktank JINSA. Feith, like Perle and Wolfowitz, are campaigning hard for this Israeli proxy war against Iraq.

  Edward Luttwak

  Member of the National Security Study Group of the Department of Defence at the Pentagon. Luttwak is reportedly an Israeli citizen and has taught in Israel. He frequently writes for Israeli and pro-Israeli newspapers and journals. Luttwak is an Israeli extremist whose main theme in many of his articles is the necessity of the U.S. waging war against Iraq.

  Henry Kissinger

  One of many Pentagon Advisors, Kissinger sits on the Pentagon’s Defense Policy Board under Perle. For detailed information about Kissinger’s evil past, read Seymour Hersch’s book (Price of Power: Kissinger in the Nixon White House). Kissinger likely had a part in the Watergate crimes, Southeast Asia mass murders (Vietnam, Cambodia, Laos), Installing Chilean mass murdering dictator Pinochet, Operation Condor’s mass killings in South America, and more recently served as Serbia’s Ex-Dictator Slobodan Milosevic’s Advisor. He consistently advocates going to war against Iraq. Kissinger is the Ariel Sharon of the U.S. Unfortunately, President Bush nominated Kissinger as chairman of the September 11 investigating commission. It’s like picking a bank robber to investigate a fraud scandal.

  Dov Zakheim

  Under Secretary of Defense, Comptroller, and Chief Financial Officer (CFO) for the Department of Defense. He is an ordained rabbi and reportedly holds Israeli citizenship. Zakheim attended attended Jew’s College in London and became an ordained Orthodox Jewish Rabbi in 1973. He was adjunct professor at New York’s Jewish Yeshiva University. Zakheim is close to the Israeli lobby.

  Kenneth Adelman

  One of many Pentagon Advisors, Adelman also sits on the Pentagon’s Defense Policy Board under Perle, and is another extremist pro-Israel advisor, who supports going to war against Iraq. Adelman frequently is a guest on Fox News, and often expresses extremist and often ridiculus anti-Arab and anti-Muslim views. Through his hatred or stupidity, he actually called Arabs „anti-Semitic” on Fox News (11/28/2001), when he could have looked it up in the dictionary to find out that Arabs by definition are Semites.

  I. Lewis Libby

  Vice President Dick Cheney’s Chief of Staff. The chief pro-Israel Jewish advisor to Cheney, it helps explains why Cheney is so gun-ho to invade Iraq. Libby is longtime associate of Wolfowitz. Libby was also a lawyer for convicted felon and Israeli spy Marc Rich, whom Clinton pardoned, in his last days as president.

  Robert Satloff

  U.S. National Security Council Advisor, Satloff was the executive director of the Israeli lobby’s „think tank,” Washington Institute for Near East Policy. Many of the Israeli lobby’s „experts” come from this front group, like Martin Indyk.

  Elliott Abrams

  National Security Council Advisor. He previously worked at Washington-based „Think Tank” Ethics and Public Policy Center. During the Reagan Adminstration, Abrams was the Assistant Secretary of State, handling, for the most part, Latin American affairs. He played an important role in the Iran-Contra Scandal, which involved illegally selling U.S. weapons to Iran to fight Iraq, and illegally funding the contra rebels fighting to overthrow Nicaragua’s Sandinista government. He also actively deceived three congressional committees about his involvement and thereby faced felony charges based on his testimony. Abrams pled guilty in 1991 to two misdemeanors and was sentenced to a year’s probation and 100 hours of community service. A year later, former President Bush (Senior) granted Abrams a full pardon. He was one of the more hawkish pro-Israel Jews in the Reagan Administration’s State Department.

  Marc Grossman

  Under Secretary of State for Political Affairs. He was Director General of the Foreign Service and Director of Human Resources at the Department of State. Grossman is one of many of the pro-Israel Jewish officials from the Clinton Administration that Bush has promoted to higher posts.

  Richard Haass

  Director of Policy Planning at the State Department and Ambassador at large. He is also Director of National Security Programs and Senior Fellow at the Council on Foreign Relations (CFR). He was one of the more hawkish pro-Israel Jews in the first Bush (Sr) Administration who sat on the National Security Council, and who consistently advocates going to war against Iraq. Haass is also a member of the Defense Department’s National Security Study Group, at the Pentagon.

  Robert Zoellick

  U.S. Trade Representative, a cabinet-level position. He is also one of the more hawkish pro-Israel Jews in the Bush (Jr) Administration who advocated invading Iraq and occupying a portion of the country in order to set up setting up a Vichy-style puppet government. He consistently advocates going to war against Iraq.

  Ari Fleischer

  Official White House Spokesman for the Bush (Jr) Administration. Prominent in the Jewish community, some reports state that he holds Israeli citizenship. Fleischer is closely connected to the extremist Jewish group called the Chabad Lubavitch Hasidics, who follow the Qabala, and hold very extremist and insulting views of non-Jews. Fleischer was the co-president of Chabad’s Capitol Jewish Forum. He received the Young Leadership Award from the American Friends of Lubavitch in October, 2001.

  James Schlesinger

  One of many Pentagon Advisors, Schlesinger also sits on the Pentagon’s Defense Policy Board under Perle and is another extremist pro-Israel advisor, who supports going to war against Iraq. Schlesinger is also a commissioner of the Defense Department’s National Security Study Group, at the Pentagon.

  David Frum

  White House speechwriter behind the „Axis of Evil” label. He lumps together all the lies and accusations against Iraq for Bush to justify the war.

  Joshua Bolten

  White House Deputy Chief of Staff, Bolten was previously a banker, former legislative aide, and prominent in the Jewish community.

  John Bolton

  Under-Secretary of State for Arms Control and International Security. Bolton is also a Senior Advisor to President Bush. Prior to this position, Bolton was Senior Vice President of the above mentioned pro-Israel thinktank, AEI. He recently (October 2002) accused Syria of having a nuclear program, so that they can attack Syria after Iraq. He must have forgotten that Israel has 400 nuclear warheads, some of which are thermonuclear weapons (according to a recent U.S. Air Force report).

  David Wurmser

  Special Assistant to John Bolton (above), the under-secretary for arms control and international security. Wurmser also worked at the AEI with Perle and Bolton. His wife, Meyrav Wurmser, along with Colonel Yigal Carmon, formerly of Israeli military intelligence, co-founded the Middle East Media Research Institute (Memri),a Washington-based Israeli outfit which distributes articles translated from Arabic newspapers portraying Arabs in a bad light.

  Eliot Cohen

  Member of the Pentagon’s Defense Policy Board under Perle and is another extremist pro-Israel advisor. Like Adelman, he often expresses extremist and often ridiculus anti-Arab and anti-Muslim views. More recently, he wrote an opinion article in the Wall Street Journal openly admitting his rascist hatred of Islam claiming that Islam should be the enemy, not terrorism.

  Mel Sembler

  President of the Export-Import Bank of the United States. A Prominent Jewish Republican and Former National Finance Chairman of the Republican National Committee. The Export-Import Bank facilitates trade relationships between U.S. businesses and foreign countries, specifically those with financial problems.

  Michael Chertoff

  Assistant Attorney General for the Criminal Division, at the Justice Department.

  Steve Goldsmith

  Senior Advisor to the President, and Bush’s Jewish domestic policy advisor. He also serves as liaison in the White House Office of Faith-Based and Community Initiatives (White House OFBCI) within the Executive Office of the President. He was the former mayor of Indianapolis. He is also friends with Israeli Jerusalem Mayor Ehud Olmert and often visits Israel to coach mayors on privatization initiatives.

  Adam Goldman

  White House’s Special Liaison to the Jewish Community.

  Joseph Gildenhorn

  Bush Campaign’s Special Liaison to the Jewish Community. He was the DC finance chairman for the Bush campaign, as well as campaign coordinator, and former ambassador to Switzerland.

  Christopher Gersten

  Principal Deputy Assistant Secretary, Administration for Children and Families at HHS. Gersten was the former Executive Director of the Republican Jewish Coalition, Husband of Labor Secretary, Linda Chavez, and reportedly very pro-Israel. Their children are being raised Jewish.

  Mark Weinberger

  Assistant Secretary of Housing and Urban Development for Public Affairs.

  Samuel Bodman

  Deputy Secretary of Commerce. He was the Chairman and CEO of Cabot Corporation in Boston, Massachusetts.

  Bonnie Cohen

  Under Secretary of State for Management.

  Ruth Davis

  Director of Foreign Service Institute, who reports to the Office of Under Secretary for Management. This Office is responsible for training all Department of State staff (including ambassadors).

  Daniel Kurtzer

  Ambassador to Israel.
  Cliff Sobel

  Ambassador to the Netherlands.

  Stuart Bernstein

  Ambassador to Denmark.

  Nancy Brinker

  Ambassador to Hungary

  Frank Lavin

  Ambassador to Singapore.

  Ron Weiser

  Ambassador to Slovakia.

  Mel Sembler

  Ambassador to Italy.

  Martin Silverstein

  Ambassador to Uruguay.

  Lincoln Bloomfield

  Assistant Secretary of State for Political Military Affairs.

  Jay Lefkowitz

  Deputy Assistant to the President and Director of the Domestic Policy Council.

  Ken Melman

  White House Political Director.

  Brad Blakeman

  White House Director of Scheduling.

  Jews Who control ostensibly non-Jewish Organizations

  The Zionists have many lobby groups. The Israeli lobby has many „thinktanks” that provide future advisors to the various administrations, both Republican and Democrat. During the Clinton Administration, the Israeli lobby provided officials from the Washington Institute for Near East Policy like Martin Indyk. During the Bush Jr Administration, many of the officials the Israeli lobby provided are from their Republican „thinktanks,” like the American Enterprise Institute (AEI) and the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA).

  To what degee do these people have allegiance to the Jewish victimology tradition, by extension to what degree do they hold dear the state of Israel and/or other Judeocentric interests within their respective organization’s policy above the nation in which they reside? Also, to what degree do they reflect a „Jewish view of the world,” popularly declared as something very real in Jewish circles – particularly in deconstructing and/or subverting the non-Jewish social, cultural, and political order? To what extent are these people activists in such public policy socialization processes, sensitizing the public to Jewish interests and concerns?

 21. tot KGB-ul s-a mutat in AMERICA la CASA ALBA si conduce lumea in stil stalinist din America ,iar UE este o porta-voce aliata americanilor!!

  In AMERICA si UNIUNEA EUROPEANA ,democratia si libertatile umane AU MURIT!!

  TREZITI-VA pana nu ajungeti SCLAVI teleghidati electronic de americani! spune NU uniunii europene!!! o sa-mi dati dreptate,dar atunci va fi prea tarziu cand veti REALIZA ADEVARUL!

 22. Doar prin România de azi, cu tot Neamul împreunà vom putea recàpàta independenta fatà de Rusia imperialistà, care a îngenuncheat peste o sutà de natii ràzletite!!! UNITI-và în jurul Patriei Române, pentru a ne salva existenta, limba, càrturarii, patriotii adevàrati ai neamului, demnitatea de Om si nationalà! Mai ales Biserica Ortodoxà Românà este chematà sà contribuie duhovniceste la materializarea reîntregirii Neamului Român, Bisericii Române, Patriei Române, slefuirii si curàtirii Limbei Române!!! Amin!

 23. Andrei (USA) New York

  @TUDOR

  esti in totala eroare, Biserica romaneasca peste 30 50 de ani va fi MINORITARA,in sptaiul sodomei UE,pentru ca nu vor mai primi salarii de la stat,se desparte biserica de stat,ca in America,ca in FRANTA si alte state!

  Trezeste-te odata,cu masonii astia nu vezi ca in 1989 erau 90 la suta ORTODOCSI in Romania,iar azi sunt 80 la suta,majoritatea batrani? peste 50 de ani vor fi 40 la suta ortodocsi in caz fericit!

  in Romania sunt 1 milion de oameni la SECTE,majoritatea tineri,care au copii,deci VIITORUL!

 24. =Noul-Neamt Unionist=

  ASASINATE KGB:

  CONTRA PATRIOTILOR ROMANI MOLDOVENI !

  GENOCID ANTI-MOLDOVENESC !

  ––––––––––––––––––––––––

  Episcopul Dorimedont Cecan – un mare patriot al Moldovei !

  (n. 4 martie 1961, satul Petrunea, raionul Glodeni
  – d. 31 decembrie 2006, in spital la Viena, Austria)

  / inmormântat in curtea manastirii Noul-Neamt,

  ceva mai la sud de Tighina pe malul drept al Nistrului,

  lânga satul Chitcani, aflat in zona de ocupatie a teroristilor rusi/

  – a fost un cleric ortodox din Republica Moldova,

  care a îndeplinit rangul de episcop de Edineț și Briceni în perioada 1998-2006,

  murind ca urmare a unui grav “accident” rutier.

  ––––––––––––––––––––––––––––––

  P.S.

  Dorimedont era considerat un adversar al mitropolitului Vladimir Cantarean

  cu care intrase în mai multe conflicte cum ar fi cel legat de dorința mitropolitului

  de a ceda în anul 2001 Mănăstirea Nou Neamț din Chițcani către Episcopia de Tiraspol și Dubăsari.

  Episcopul, care fusese 8 ani stareț la acea mănăstire,

  s-ar fi opus categoric, reușind să obțină rămânerea ei în cadrul Arhiepiscopiei Chișinăului.

  De asemenea, PS Dorimedont a fost singurul ierarh care a votat împotriva alegerii arhimandritului

  Petru Musteață ca episcop de Nisporeni în 2005

  și a arhimandritului Marchel Mihăescu ca episcop de Bălți și Fălești în 2006.

  De altfel în 2009 episcopul Marchel de Bălți și Fălești a făcut campanie electorală pentru PCRM,

  la ordinul ÎPS Mitropolitului Vladimir al întregii Moldove, bun prieten cu Vladimir Voronin,

  iar în 2010 același Marchel împreună cu întreaga mitropolie a Moldovei l-au susținut deschis la alegeri

  pe candidatul în parlamentul Moldovei, Vladimir Pasat.

  —————————————————————————-
  La 5 decembrie, 2006, în jurul orei 18.00 pe traseul Donduşeni – Otaci (Republica Moldova)

  a avut loc un grav accident rutier în urma căruia a avut de suferit
  Prea Sfinţitul Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni

  (Biserica Ortodoxă din Moldova aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse).

  PS Dorimedont este o mare personalitate a Bisericii din Moldova şi singurul ierarh

  care face ceva bun în Moldova. Toţi ceilalţi sunt compromişi prin diferite fapte arhicunoscute.

  Tocmai de aceea, Episcopul Dorimedont nu a convenit şi nici acum nu convine

  atât Mitropolitului Vladimir şi celorlalţi ierarhi, cât şi conducerii comuniste a ţării.

  PS Dorimedont de mai multe ori a fost «avertizat», iar alteori obligat să tacă.

  În aprilie 2006, Mitropolitul Vladimir a încercat să-l exileze la modul cel mai direct, dar nici acest lucru nu a reuşit.

  Revenim la accident.

  ––––––––––––-

  Accidentul s-a produs în nişte condiţii foarte suspecte.

  PS Dorimedont, neavând la moment maşină personală, a împrumutat de la un preot pe care-l cunoştea

  (Pr. Serghei Cireş, parohia Sf. Parascheva – Chişinău) maşina acestuia – Renault Megane (produsă în 2006).

  Traseul pe care se circula, ca şi majoritatea drumurilor din Moldova, era foarte prost.

  La acestea se adaugă ceaţa foarte densă care se aşezase la acel moment.

  Maşina, la viteza de 70 km/oră a sărit de pe drum şi s-a întors de 2 ori în lungimea ei şi oprindu-se cu roţile în sus. Surprinzător, dar nici unul din cele 4 aerbag-uri nu s-a deschis!!!

  Şoferul – arhidiaconul Ioanichie, care avea pusă centura nu a păţit absolut nimic.

  În spate stătea PS Dorimedont în dreapta şi fratele acestuia, protodiaconul Onufrie în stânga.

  Protodiaconul Onufrie a suferit o gravă, dar «reparabilă» fractură la mâna dreaptă.

  Episcopul a avut de suferit cel mai mult. Era absolut conştient,

  dar se plângea de o durere la spate şi nu putea mişca mâinile şi picioarele.

  Părintele Ioahichie a ieşit rapid şi a anunţat Poliţia şi Salvarea.

  Aceştia au sosit foarte repede şi toţi au mers la Spitalul din Donduşeni.

  De acolo la Bălţi, apoi la Chişinău. În cel mai scurt timp au fost anunţaţi ministrul Sănătăţii,

  dl Ababii şi prim-ministrul Tarlev. Toţi au dat dispoziţii ca la momentul ajungerii la Chişinău,

  cei mai buni specialişti din Moldova să se ocupe de sănătatea Episcopului.

  A fost recomandat la Spitalul Institutului de Neurologie de pe strada Corelenco,

  unde şef este dl Rusu, cuscrul dlui Vladimir Voronin şi «cumătrul» Mitropolitului Vladimir.

  Acesta a fost internat la ora 4.10 – 6 decembrie, dar până după ora 9.00 nimeni nu s-a ocupat de el.

  Pacientul era absolut conştient.

  Abia la ora 10.00 i s-a făcut Rezonanţa Magnetico-Nucleară şi alte investigaţii

  care au durat până către orele 14.00. Medicii au anunţat că «situaţia este critică:

  este distrusă vertebra a 5 cervicală şi e rupt nervul şi măduva spinării.

  Ei nu pot promite nimic, dar încearcă totul!»

  De fapt nimeni din rudele Episcopului nu a consultat personal datele investigaţiilor,

  ci cu toată încrederea au semnat pentru operaţia care se anunţa lungă şi anevoioasă.

  Ea a durat de fapt în jur de 3 ore, ceea ce e foarte puţin pentru un asemenea caz.

  După operaţie medicul care a operat, dl Iftodi, a declarat că ei au implantat atât vertebra C5, cât şi măduvă şi nerv.

  Nu se punea problema dacă Episcopul de va mişca, ci doar dacă el va mai trăi.

  PS Sa a dormit până a doua zi dimineaţa (când Episcopul împlinea şi 20 de ani călugărie),

  când s-a trezit şi a vorbit cu mai mulţi oameni apropiaţi, iar la prânz a şi mâncat puţin.

  Printre iararhii care l-au vizitat a fost PS Petru de Ungheni şi Nisporeni – dimineaţa

  şi PS Anatolie de Cahul şi Comrat – seara pe la orele 17.00.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  Mitropolitul / Kantarean/ nu a binevoit, ci doar a sunat de câteva ori de pe un număr ascuns,

  ca nimeni nu nu-l găsească.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  După vizita PS Anatolie, pacientul a început să respire foarte greu.

  I s-a introdus tubul respiratoriu şi a fost sedat foarte puternic.

  Medicul de gardă, dl Anghel a declarat de mai multe ori că nu se ştie dacă va trăi până dimineaţa

  şi că rudele să se pregătească de înmormântare.

  Toate astea erau spuse pe un ton aproape batjocoritor.

  Medicul s-a şi culcat sănătos lăsând totul pe seama asistentelor.

  Rudelor le era interzis să stea în salon.

  Medicii probabil au scăpat din vederea faptul că pacientul este un episcop vrednic

  şi că pentru el se roagă clerici, mireni şi chiar copiii din toată lumea.

  Toţi sunau îngrijoraţi şi anunţau intenţia de a ajuta cu ce trebuie.

  Spre surprinderea tuturor, Episcopul nu a murit.

  Aproape de orele 6.00 PS a deschis ochii şi a scos limba afară la indicaţia medicului,

  pentru a verifica dacă este conştient. Era, dar nu pe deplin.

  I s-a făcut Sfântul Maslu, deşi medicii au acceptat cu greu asta.

  Mai mulţi oameni de bună credinţă au luat legătura cu medicii de la cea mai bună clinică în domeniu,

  cea din Viena, unde a fost operat şi dl Traian Băsescu.

  Medicii s-au arătat dispuşi să ajute.

  Şeful clinicii, dl Rusu, încerca cu disperare cu multe ţipete să convingă rudele

  că nu este nevoie să meargă la Viena şi că deplasarea poate grăbi moartea.

  Rudele au preferat riscul promiţător. Cu greu s-au întocmit actele necesare şi puţin după prânz,

  avionul cu Episcopul la bord a zburat spre Viena.

  Costul călătoriei dus-întors: 16.000 Euro. I-a plătit dl Victor Copiimulţi,

  un alt duşman al dlui Voronin (de fapt, al fiului său Oleg).

  Nici Mitropolia, nici Statul nu a dat nici un leu.

  În seara zilei de 7 spre 8 decembrie, situația sănătății episcopului s-a agravat considerabil,

  acesta fiind transportat de urgență la Clinica de Neurochirurgie «Lorenz Bohler Krankenhaus» din Viena (Austria)

  pe cheltuiala oamenilor de afaceri Victor Copiimulți și Anatol Stati,

  care au achitat cheltuielile pentru transportare (16 mii de euro) și pentru operația la Viena (50 mii de euro) .

  Ajuns la Viena, imediat a fost operat. Treaba a durat 10 ore.

  Constatările medicilor au fost uimitoare.

  Pacientul avuse-se o mare lovitură la cap de care nu a fost tratat în nici un fel.

  Coloana vertebrală fuse-se fracturată, dar nu şi nervul şi cu atât mai mult măduva spinării.

  Acestea au fost rupte chiar de medicii de la Chişinău,

  dar nu ştim din prostie sau la indicaţiile cuiva !?

  În loc de implant a fost pusă o vertebră de plastic care costă 2 euro!
  Deci asta este realitatea.

  Vă lăsăm să trageţi singuri concluziile.

  Acum nu se mai pune problema vieţii / pe la 10 dec.2006 /

  Situaţia e stabilă, chiar dacă episcopul va mai sta câteva zile în Secţia de Reanimare.

  Medicii încearcă chiar reabilitarea mâinilor şi poate chiar şi a picioarelor.
  Deci asta este realitatea. Vă lăsăm să trageţi singuri concluziile.
  Vă asigur că toate informaţiile sunt 100% veridice,

  chiar dacă prefer ca această sursă să se numească «Anonymos»

  (şi cred că e clar de ce!).

  –––––––––––-

  NOTA NOASTRA:

  TOTUSI MARELE PATRIOT EPISCOP DORIMEDONT A MURIT LA 31 DEC.2006, LA VIENA

  PROBABIL “AJUTAT IRADIAT OTRAVIT” DE CINEVA DIN VIZITATORI-EMISAR AI LUI VORONIN SI KANTAREAN.

  AMINTIRE VESNICA LUI !

  http://www.roportal.ro/discutii/topic/21630-episcopul-dorimedont-accident-rutier-dileme/

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *