Nimic nou in pozitia Guvernului

In anul 2006 am depus, impreuna cu ex-deputatul Valeriu Cosarciuc, doua initiative legislative – privind denuntarea Memorandumului din 1997, semnat cu Rusia, si privind denuntarea Conventiei de incetare a focului, din 1992. Pentru a nu comenta mai mult, voi mentiona doar ca, pentru aceste initiative, ca si pentru cea de iesire a RM din CSI, am fost exclusa din AMN. Reiterez si faptul ca se va reveni, la sigur, la totul ce am promovat curajos, cel putin din 1998 pina in 2009, asa cum se va ajunge si la solutia unirii cu Romania (pozitie luata in deridere de unii politicieni „pragmatici”), care miine va deveni un imperativ pentru a ne salva ca parte de natiune romana in fata presiunilor tot mai agresive din partea Rusiei.

Prin publicarea Notelor informative (aşa se numea atunci Expunerea de motive) si a proiectelor de hotarîri depuse subliniez şi că nimeni nu ni le-a scris, aşa cum le scriau consilierii de tot felul guvernanţilor. Noi înşine le-am elaborat, răspunzîndu-le mai multora – şi pe această cale – la întrebări gen „cu ce v-aţi mai şi ocupat şi voi prin Parlament ca deputat?” (Nu mai spun de eforturile de a gasi continutul Memorandumului sau de modul de denuntare a unor asemenea acte…)

Documentele de mai jos vorbesc de la sine. Vitalia Pavlicenco

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1812. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco
Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare în Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria.
Anexă: – proiectul de hotărîre
– Nota informativă
– textul Memorandumului

Deputaţii: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992),

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Memorandumul privind principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, semnat la 8 mai 1997.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Memorandumului.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

Situaţia creată la frontiera moldo-ucraineană pe segment transnistrean, urmare a respectării, de către Serviciul vamal ucrainean, de la 3 martie 2006, a regulilor internaţionale de tranzitare a mărfurilor, impune reconsiderarea Memorandumului semnat la Moscova pe 8 mai 1997 de către Republica Moldova, ca subiect de drept internaţional, şi Transnistria, ca regim secesionist, care îşi asumă angajamentul să revină în cadrul statului comun Republica Moldova. Rusia şi Ucraina au semnat documentul ca mediatori şi garanţi ai procesului de reglementare a conflictului, iar OSCE – ca mediator. Documentul e semnat în pachet cu Declaraţia Comună a Preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei, cu participarea Preşedintelui în Exerciţiu al OSCE, conform solicitării conducerii Republicii Moldova şi a zonei transnistrene a Republicii Moldova, exprimate în Protocolul privind măsurile suplimentare de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria din 10 aprilie 1997.

În Declaraţia Comună, se spune, între altele, că Preşedinţii Rusiei şi Ucrainei „reiterează disponibilitatea ţărilor lor – Federaţiei Ruse şi a Ucrainei – de a fi, cu sprijinul OSCE, garanţi ai respectării prevederilor documentelor respective privind statutul special al Transnistriei, ca parte componentă a Republicii Moldova unitare şi teritorial indivizibile”.

Memorandumul prevedea elaborarea mecanismului de delimitare a competenţelor dintre Chişinău şi Tiraspol şi a viitorului statut al zonei transnistrene în componenţa Republicii Moldova, a mecanismului de garanţii ale respectării viitorului statut, cu o prevedere despre dreptul zonei la activitatea economică externă.

După semnarea Memorandumului, în protocoalele întrevederilor de lucru ale conducerii Republicii Moldova şi Transnistriei (din 24.05.97 şi 17.02.98) s-a stipulat crearea grupurilor de lucru mixte (Chişinău-Tiraspol) pentru elaborarea mecanismelor de realizare a prevederilor Memorandumului-1997, inclusiv a dreptului zonei la activitatea economică externă. Acest lucru nu s-a realizat şi, în consecinţă, nu s-au realizat nici prevederile Memorandumului.

Prin semnarea Memorandumului-1997, sub presiuni exercitate atît din partea Rusiei, cît şi din partea forţelor proruse de la Chişinău, s-a urmărit, de fapt, asigurarea intereselor politice, geostrategice şi economice ale regimului separatist de la Tiraspol şi ale Federaţiei Ruse. Acest document este interpretat de autorităţile transnistrene şi ruse ca avînd un statut echivalent acordurilor internaţionale, acordîndu-i părţii transnistrene dreptul la activitate economică externă independentă.

Cei nouă ani de după semnarea Memorandumului i-au pus în evidenţă inutilitatea pentru „soluţionarea rapidă a conflictului”, considerat astăzi „îngheţat”. Iar Memorandumul-1997 nu mai e aplicabil „conflictelor îngheţate”. La şapte ani după semnare, s-a stabilit – prin decizia Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) privind „cazul Ilaşcu” – că Rusiei nu i se potriveşte statutul de mediator şi garant. Conform CEDO, Rusia poartă răspundere pentru starea de lucruri din Transnistria, deoarece a înarmat şi sprijinit militar, politic, economic şi financiar regimul separatist condus de cetăţeni ruşi, iar prin semnarea, cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992, a Acordului privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia s-a identificat drept parte în conflict, şi nu mediator sau garant.

Toate evoluţiile din stînga Nistrului – care au condus la formarea şi consolidarea unei structuri parastatale, protejate de forţele militare şi paramilitare ruse şi transnistrene, ca şi: a) sărbătorirea anuală ostentativă a „zilei independenţei”, cu participarea unor oficialităţi ruse, ce încurajează cu promisiuni de recunoaştere a independenţei Transnistriei; b) participarea la forurile „Internaţionalei separatiste” (Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Karabahul de Munte) din capitala Rusiei, unde se coordonează strategiile de separare completă; c) edificarea, cu suportul înalţilor demnitari din administraţia de la Kremlin, a „societăţii civile” promotoare a acţiunilor de desprindere a enclavelor separatiste, precum corporaţia „Prorîv”, cu filiale în Transnistria, Crimeea, Abhazia şi Osetia de Sud, finanţate de promotorii ideii Preşedintelui Rusiei de a le recunoaşte independenţa, în eventualitatea recunoaşterii internaţionale a provinciei Kosovo – demonstrează că liderii de la Tiraspol şi decidenţii de la Moscova nu au pus nici un preţ pe Memorandumul din 1997 şi pe respectarea clauzelor sale, exceptînd prevederile speculate în favoare proprie. O mostră de nerespectare de către Tiraspol a Memorandumului e şi procesul de privatizare ilegală din Transnistria, cu participarea capitalului rusesc.

Memorandumul prevedea şi respectarea drepturilor omului, încălcate în permanenţă în zona transnistreană. Dovadă sînt: criza „şcolilor moldoveneşti”; limitarea accesului ţăranilor moldoveni din stînga Nistrului, aflate în jurisdicţia Moldovei, la terenurile lor agricole; blocarea circulaţiei pe podul de peste Nistru; impunerea „taxelor de migraţiune” pentru cetăţenii moldoveni, care intră pe teritoriul controlat de regimul separatist, etc. Aceste încălcări flagrante sînt invocate în documentele OSCE, în rapoartele de ţară privind drepturile omului ale Departamentului de Stat al SUA. În aceste condiţii, cererea Tiraspolului de a se respecta clauzele Memorandumului şi de a i se oferi dreptul de perfectare, în numele Republicii Moldova, a documentelor vamale, se transformă într-o sfidare.

De aceea, în situaţia în care liderii separatişti au încălcat continuu şi flagrant, ostentativ cu „rea credinţă”, Memorandumul-1997, în care Ucraina respectă regulile internaţionale de tranzitare a mărfurilor peste frontieră, nemaifiind recunoscută, de către Tiraspol, ca stat-garant/mediator, Chişinăul nu mai are nici un interes să garanteze „dreptul Transnistriei la activitate economică externă”, la operaţiuni de import-export, în numele Republicii Moldova, paragraful al treilea din Memorandum (“cel mai important” pentru Tiraspol şi Moscova) devenind caduc.

Ca rezultat, Republica Moldova trebuie să declare ieşirea sa ca parte semnatară din acest document, ceea ce o va scuti de orice angajamente, interpretate ca atare de Rusia şi Tiraspol, rămînînd strict în politica externă şi în relaţiile externe – politice şi economice – pe dimensiunea relaţiilor bilaterale cu state internaţional recunoscute.

Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

МЕМОРАНДУМ

об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем

Руководство Республики Молдова и Приднестровья, именуемые в дальнейшем сторонами,

исходя из необходимости скорейшего и полного урегулирования отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем исключительно мирными, политическими средствами;

подтверждая приверженность принципам ООН, ОБСЕ и общепризнанным нормам международного права, а также договоренностям, ранее достигнутым между Республикой Молдова и Приднестровьем;

сознавая ответственность за обеспечение гражданского мира, межнационального согласия, укрепление стабильности и безопасности в данном регионе Европы;

придавая первостепенное значение реализации основных прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, политических убеждений, места жительства и иных различий;

считая, что объединение их духовных и материальных ресурсов ускорит решение общих экономических и социальных проблем и откроет перспективу построения совместными усилиями современного процветающего общества;

при посредничестве Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ, договорились о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают свои обязательства не прибегать во взаимных отношениях к применению силы или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными средствами, путем переговоров и консультаций при содействии и посредничестве Российской Федерации и Украины, как стран-гарантов выполнения достигнутых договоренностей, ОБСЕ и при содействии СНГ.

2. Стороны будут продолжать становление между ними государственно-правовых отношений.

Документ, определяющий эти отношения, статус Приднестровья, будет основываться на принципах взаимно согласованных решений, включая разграничение и делегирование полномочий, и взаимно обеспеченных гарантий.

К разработке данного документа стороны приступят сразу же после подписания настоящего Меморандума с учетом всех ранее достигнутых принципиальных договоренностей, в том числе достигнутых 17 июня 1996 года.

3.  Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова – субъекта международного права, по вопросам, затрагивающим его интересы. Решение поданным вопросам принимается по согласию сторон.

Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, а в других областях – по согласию сторон.

4. Стороны обращаются к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ с просьбой о продолжении их посреднических усилий в достижении прочной и всеобъемлющей нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем.

5. Республика Молдова и Приднестровье становятся взаимными гарантами полной и безусловной реализации договоренностей об отношениях между ними.

6. Стороны приветствуют заявление Российской Федерации и Украины об их готовности стать государствами-гарантами соблюдения положений определенного соответствующими документами статуса Приднестровья и договоренностей, зафиксированных в настоящем Меморандуме.

7. Стороны обращаются к ОБСЕ с просьбой продолжить содействие соблюдению договоренностей между ними.

8. Стороны заявляют о необходимости выработки механизма гарантий всеми участниками переговорного процесса.

9. Стороны подтверждают, что действия по поддержанию мира, осуществляемые Совместными миротворческими силами в зоне безопасности в соответствии с соглашением между президентами Республики Молдова и Российской Федерации от 21 июля 1992 года „О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова”, будут продолжены.

10. В случае нарушения достигнутых договоренностей стороны вправе обратиться к гарантам для проведения консультаций с целью принятия мер по нормализации ситуации.

11. Стороны строят свои отношения в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.

За Республику Молдова …………

За Приднестровье ………………

от государств-гарантов:

За Российскую Федерацию…………….

За Украину ………..

в присутствии Действующего Председателя ОБСЕ

г.Москва

8 мая 1997 года

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1813. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare оn Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova.

Anexă: – proiectul de Hotărîre
– Nota informativă
– textul Convenţiei

Deputaţii:  Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992) şi a art.8 din Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova,

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, semnată la 21 iulie 1992.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Convenţiei.

Art.3. – Guvernul, pоnă la 31 decembrie 2006, va obţine instituirea unui mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE.

Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană
a Republicii Moldova

Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene, adoptată la 24 martie 2005, consfinţeşte şi principiul soluţionării pe cale paşnică, democratică şi definitivă a problemei transnistrene.

Prin Apelul Parlamentului cu privire la principiile si conditiile demilitarizarii zonei transnistrene, adoptat la 10 iunie 2005, Republica Moldova şi-a reiterat ataşamentul faţă de respectarea actelor internaţionale în domeniul securităţii, controlului asupra armamentului şi dezarmării.

Pornind de la înţelegerea că factorul militar al problemei transnistrene constituie o sfidare la adresa securităţii naţionale şi regionale, necesitînd o soluţionare imediată, Parlamentul a solicitat OSCE, UE, CE, SUA, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi României asistenţă pentru înlaturarea ameninţărilor reprezentate de acest factor al conflictului, pe calea demilitarizării zonei, prin eforturile conjugate ale comunitatii internationale.

Parlamentul a reafirmat că, pe teritoriul Republicii Moldova, nu pot fi dislocate forţe armate ale altor state. Apelul nominalizat mai sus prevedea ca Federaţia Rusă să încheie, pînă la sfîrşitul anului 2005, retragerea şi lichidarea arsenalului militar rus, precum si retragerea forţelor sale militare de pe teritoriul statului nostru. În acest context, Apelul stipulează că “Federaţia Rusă şi Republica Moldova vor recunoaşte că unităţile militare, dislocate în temeiul Convenţiei moldo-rus din 21 iulie 1992, în zona de securitate a Republicii Moldova, şi-au atins scopurile prevăzute, urmind să fie reduse treptat şi retrase în totalitate de pe teritoriul ţării pîna la 31 decembrie 2006.

Concomitent, în termenul menţionat, în urma unui demers al Republicii Moldova către OSCE, se va realiza transformarea treptată şi deplină a operaţiunii de pacificare, existente într-un mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE, Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 pierzоndu-şi actualitatea. Misiunea Internaţională de Observatori Militari şi Civili cu mandatul OSCE îşi va desfăsura activitatea în Republica Moldova pînă la reglementarea politica deplină  a conflictului transnistrean”.

Republica Moldova şi-a asumat obligaţia să propună, în cadrul Programului NATO „Parteneriat pentru Pace”, şi să realizeze, prin intermediul Misiunii Internaţionale de Observatori Militari şi Civili in Moldova, dizolvarea formaţiunilor militare din zonă, casarea armamentului şi a tehnicii militare, precum şi reabilitarea socială şi recalificarea persoanelor ce fac parte din efectivul asa-numitelor formaţiuni militare transnistrene.

Neîndeplinirea – extrem de tergiversată – de către Federaţia Rusă a obligaţiilor asumate în cadrul Summit-ului OSCE de la Istanbul (1999) privind retragerea completă, neîntîrziată şi transparentă a armatei şi a armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a contingentului şi a armamentului ce cad sub incidenţa Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, face ca Parlamentul naţional să nu poată ratifica Tratatul adaptat cu privire la Forţele Armate Conventionale în Europa (FACE), ca element fundamental al securităţii europene, deşi şi-a exprimat această disponibilitate.

Prin Convenţia din 1992, semnat doar de Preşedintele Republicii Moldova şi de Preşedintele Fedraţiei Ruse, s-au creat premizele necesare sistarii conflictului armat din zona transnistreana si conditiile revenirii la dialog cu partile implicate in conflict, implicit si cu Federaţia Rusa, pentru a-l solutiona prin mijloace pasnice, politice si diplomatice. Cu timpul, reprezentantii statului nostru s-au pomenit, însă, în condiţii inegale în cadrul Comisiei Unificate de Control şi al contingentelor militare afectate acesteia, deoarece reprezentanţii Rusiei au sprijinit mereu, în aceşti ani, demersurile transnistrene si viceversa. În felul acesta, CUC şi forţele de pace ruse au servit doar ca pavăză pentru edficarea unui stat transnistrean artificial, drept cap de pod al Rusiei în Balcani şi în Europa de Sud-Est, în general.

Înţelegerea acestui fapt a şi determinat, în ultimii ani, neparticiparea, practic, a reprezentanţilor Republicii Moldova la activitatea CUC. Iar după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat Rusia parte în conflict, lucru confirmat, pentru prima oară, prin chiar semnătura aplicată de Boris Elţin pe Convenţia din 1992, devine univocă realitatea că Rusia nu este interesată să respecte Convenţia. Conform deciziei judecătoreşti, adoptate de CEDO, prin semnarea, împreună cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992 a Convenţiei privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia se identifică mai curînd ca parte a conflictului, decît ca mediator şi garant.

Putem menţiona şi nerespectarea permanentă a art.5 din Convenţie, ce prevede “înlăturarea oricăror obstacole din care circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi oamenilor”. CUC şi contingentele afectate acesteia, din partea Rusiei şi a Tiraspolului, nu au asigurat realizarea acestui articol, dedîndu-se constant, în colaborare cu forţele paramilitare, unor acţiuni ostile, protejînd contrabanda.

În consecinţă, prin acest proiect de lege, se propune rezilierea Convenţia din 1992 menţionat, mizîndu-se pe demersurile conducerii Republicii Moldova pentru obţinerea simultană a  înlocuirii forţelor militare tripartite de mentinere a pacii prin observatori internationali civili, amplasaţi în zona de securitate sub egida OSCE. Faptul s-ar putea urgenta prin sensibilizarea energică a UE şi SUA în baza documentelor universal acceptate.

Rezilierea acestui acord bilateral se оnscrie pe obiectivul de demilitarizare a zonei transnistrene de toate forţele – militare şi de pace ruse, militare şi paramilitare transnistrene, kăzăceşi. Activitatea pasivă, iar uneori chiar absenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC demonstrează abordarea acesteia ca ineficienta şi nefuncţională, ceea ce implică încetarea activităţii Comisiei Unificate de Control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Convenţie cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat
din zona nistreană a Republicii Moldova
(21 iulie 1992)


Republica Moldova şi Federaţia Rusă,

năzuind spre încetarea totală şi cît mai grabnică a focului şi spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace paşnice;

reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de principiile Statutului ONU şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

salutînd înţelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Federa­ţiei Ruse, au convenit următoarele:

Articolul l

1. Din momentul semnării Convenţiei, părţile în conflict îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum şi a oricăror acţiuni armate, una împotriva celeilalte.

2. Odată cu încetarea focului, părţile în conflict procedează la retragerea unităţilor Forţelor lor armate şi a celorlalte for­maţiuni, a tehnicii de luptă şi armamentului, urmînd să încheie acest proces în decurs de şapte zile. Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părţile, în conflict. Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Articolul 2

1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsuri­lor prevăzute în articolul l, precum şi al asigurării regimului de securitate în zona menţionată, se instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanţi ai celor trei părţi angajate în reglementare. Comisia foloseşte în activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanţă cu toate înţelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite. Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentei Convenţii, în termen de şapte zile din momentul semnării Convenţiei.

2. Fiecare din părţile angajate în activitatea Comisiei îşi numeşte reprezentanţii în componenţa acesteia. Locul de re­şedinţă al Comisiei de control este oraşul Bender.

3. În scopul realizării măsurilor sus-menţionate, Comisiei de control i se afectează contingente militare create pe bază de voluntariat şi reprezentînd părţile angajate în îndeplinirea prezentei convenţii. Amplasarea acestor contingente şi folosi­rea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului şi a Securităţii în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, pe baza de consens. Componenţa numerică, statutul, condiţiile de introducere în zona de conflict şi de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat.

4. În cazul nerespectării condiţiilor prezentei Convenţii, Co­misia de control cercetează împrejurările în care s-au produs încălcările şi ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii şi ordinii de drept, precum şi pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor.

5. Activitatea Comisiei de control şi a Forţelor afectate aces­teia este finanţată de toate părţile, pe bază de cote.

Articolul 3

Oraşul Bender, ca loc de reşedinţă a Comisiei de control — şi avîndu-se în vedere complexitatea deosebită a situaţiei – este declarat zonă cu regim sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Comisia de control asigură menţinerea ordinii de drept în or. Bender în interacţiune cu subunităţile de poliţie şi de mili­ţie, acestea avînd efective limitate.

Activitatea economico-administrativă este asigurată în Ben­der de către organele existente de autoadministrare din oraş, iar în caz de necesitate – împreună cu Comisia de control.

Articolul 4

Unităţile Armatei a 14-a a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu stricteţe neutralitatea. Cele două părţi în conflict îşi asumă obligaţia de a respecta neutralitatea şi de a se abţine de la orice acţiuni ilicite faţă de patrimoniul militar, faţă de militarii acestei ar­mate şi membrii familiilor lor.

Problemele privind statutul armatei, procedura şi termenele retragerii ei pe etape vor fi soluţionate în cadrul tratativelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Articolul 5

1.  Părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea ori­căror sancţiuni sau blocade, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulaţiei mărfurilor, servi­ciilor şi oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Părţile în conflict vor proceda imediat la negocieri în ve­derea reglementării problemelor legate de revenirea refugiaţi­lor la locurile de baştină, acordarea de ajutor populaţiei din raioanele care au avut de suferit şi refacerea obiectivelor economice şi a caselor de locuit. Federaţia Rusă va acorda spri­jinul necesar în acest sens.

3. Părţile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaţionale în zona de reglementare.

Articolul 6

Pentru difuzarea informaţiei obiective despre situaţia din zona de reglementare, părţile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.

Articolul 7

Părţile pornesc de la premiza că măsurile prevăzute în pre­zenta Convenţie constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictului prin mijloace paşni­ce, politice.

Articolul 8

Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul semnării.

Acţiunea prezentei Convenţii este suspendată prin acordul comun al părţilor sau în cazul în care una din părţile contrac­tante o denunţă, fapt care implică încetarea activităţii Comisiei de control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.

Pentru Republica Moldova                                         MIRCEA SNEGUR
Pentru Federaţia Rusă                                                      BORIS ELŢIN

Loading Facebook Comments ...

102 Comments

Add a Comment
 1. Pt natalia

  Nu erau chiar atit de „minunate” mesajele vilceanului…

 2. Pt natalia

  Nu mai trebuie alte documente, trebuie alti oameni politici. Noi nu avem caractere. Fripturisti, pragmatici, cosmopoliti, anationali, treucari – cit frunza si iarba. dar avem nevoie de caractere, de vointa politica, intelectuala si nationala.

 3. p/u natalia de unde ati luat ca imi trebuie urgent?
  nu-mi trebuie nici urgent, nici mai incoolo, nici deloc cred.
  pur si simplu am dorit o concretizare din partea d-lui referitor la – lamentare, pe site-uri politice si atit.

 4. Dupa invitatia lui Putin pentru Filat de a face ca RM sa intre intr-o uniune vamala cu Rusia si altii, ne dam seama ca un stat comun RO+RM este solutia necesara pentru mentinerea Chisinaului pe drumul european.
  Intrarea directa si in forta fara alte preludii este unica sansa de a nu intoarce RM in granita libera cu fosta URSS ci de a beneficia repede si pe termen lung de confortul granitelor Europei economice si politice!

 5. natalia spune:
  21 May 2010, la 15:03

  „Si daca mai face odata noul Guvern Nota, Conventii, Declaratii si Hotarare a Guvernului ce se schimba? Cine stie, care ar fi pozitia dreapta a Guvernului(nou sau precedent)?
  Poate A. Can?”

  Natalia, eu nu stiu ce pozitie /dreapta sau gresita/ vor avea toate guverele de acum incolo. Nimeni nu poate sti. Noi votam, cei alesi formeaza guvernele si guverneaza. Noi vedem ce avem, stim ce am avut, dar nu stim ce vom avea. Noi inpreuna/ si tu, si eu si altii/
  stim cam ce trebuie de facut in aceasta tara. Asa cum intelegem noi, ca doar nu suntem cu totul prosti.
  Intrebarea este cine , care forta politica va sti cum si va avea forta si resursele umane cu care sa faca ce trebuie si sa nu faca ce tot fac timp de 20 de ani ?
  Vezi ca avem o societate bolnava. Beteag rau este intreg sistemul.
  Aceasta boala a sistemului este greu de remediat, dar nu este si imposibil.
  Toate fortele politice au venit la putere cu PROIECTE MARETE pe care le implementeaza…..Vezi tu cumva vre-o diferenta in aceste proiecte ? Eu nu vad nicio diferenta. Cel putin oamenii nu o duc mai bine.
  Boala ereditata numita „coruptia” si gestionarea jalnica a tarii se transmite de la guvern la guvern. Am cam avut parte de guverne „impotente”. E nevoie de politicieni consacrati, onesti, care sa slujeasca cu adevarat poporul, nu numai in promisiuni electorale.
  Jaful si dezvoltarea nu pot merge alaturi.
  Acum despre transnistria….
  Daca un om sciopateaza cu dureri acute o viata, nu poate vindeca piciorul calic, mai bine sa taie picorul bolnav si sa scape de durerea vesnica.

 6. D-na Can direct si fara fara aluzii sau Va e frica de ceva ?:). Ce contradictii, (SMF prescurtat macar):Doresti UNIRE si UE uita de transnistria, nu doresti Unire si UE poftim Transnistria – RM integrala si ca stat semi-independent, si pina cind trebuie uitam si de datorii, iar daca trebuie va mai indatoram si iar uitam pina cind trebuie de deja toate datoriile.

 7. D-na Can a cui este ideia cu piciorul bolnav a d-stra sau si a PNL-ului, ca nicaieri in programul PNL nu gasesc nimic despre Transnistria?

 8. p-u A. Can
  „Toate fortele politice au venit la putere cu PROIECTE MARETE pe care le implementeaza…..Vezi tu cumva vre-o diferenta in aceste proiecte ? Eu nu vad nicio diferenta. Cel putin oamenii nu o duc mai bine.”
  Da, eu vad. Am venit la concluzia, ca PCRM si AIE trebue sa se randuiasca la guvermare din 4 in 4 ani. Uitati-va, in cate intreprinderi mari, care apartin comunistilor sau depistat invaziuni fiscale. Si cate am aflat noi… despre PCRM. Tot asa se va intampla, daca va veni PCRM la putere, am sa aflam si atunci multe, legate de AIE…..

 9. Cand afost RCRM la conducere, au fost organizate vre-o data asa controluri ca la Nippon, Andis Pizza(toata lumea stie , cui i-i apartin), sau au fost date publicitatii documente secrete?
  Pare, ca, acum, toti de la Guvern, si unii, si altii cam si-au pus poftele in cui, nu-i asa?
  Poate ca e timpul sa facem si noi (electoratul) din guvernanti …….marionete?

 10. Vitalie spune:
  22 May 2010, la 07:07

  p/u natalia de unde ati luat ca imi trebuie urgent?

  Nici nu m-am gandit, ca ai nevoie de acest individ, asa, a fost o gluma.

 11. Vitalia Pavlicenco spune:
  21 May 2010, la 23:11

  Pt natalia

  Nu mai trebuie alte documente, trebuie alti oameni politici. Noi nu avem caractere.

  Poate ca si sunt si persoane cu caractere, dar… de unde sa-i luam, cand depindem de ,,,,,,,,,, gloata?

 12. p/u natalia – acum nu o sa fie controlate PETROM, ASCOM … asa e in viata sunt perioade si bune (gratie) si rele (criza) referitor la firme si „firmaci”, la noi „firmacii” – businessman = politicieni, sau sunt mai presus ei businessmanii ca politicienii in politica dusa de aceeasi politicieni. 🙂

 13. GRESEALA NR.1 a PCRM-ului (mai bine zis a conducerii PCRM-ului) de ce nu a ramas pe arena politica inca 4 si inca 4 si inca 4…. 🙂 – trebuiau sa lase „sa manince” si altii deopotriva cu ei, nu numai ei „sa manince”, si iar „sa manince” iar la altii numai oase. Li sau strapezit dintii de oase la „altii” si hai sa le aminteasca liderilor(lui) PCRM de: „cine poate oase roade cine nu nici carne moale”.

 14. Daca ar fi din voia mea, as introduce in Lege un articol, unde tot electoratul, inainte de a vota, sa treaca un control medical in ce priveste starea psihologica a fiecarei persoane.
  Nu e corect, ca dorintele cetatenilor, sanatosi la cap sa se confrunte cu dorintele „gunoiului” societatii. (am avut in vedere betivanii, vagabonzii, handicapii, narcomanii s.a)
  Si as mai pune si un plafon la varsta.

 15. P-u Vitalie
  In toata lumea toti de la conducere fura, e si firesc, dar mai trebue sa fie si o limita, greseala PCRM a fost, ca aceasta bara a limitei sa ridicat prea sus. D-l „vojdi” si-a pierdut controlul asupra poftei sale, si nici nu mai avea nas sa le faca observatii si la compatriotii sai, care au inceput sa ee ex. de la liderul sau.

 16. p-u A. Can
  In privinta „piciorului bolnav” aproape ca as fi de acord cu d-ta, dar totus ma indoiesc putin.

 17. In marea parte a lumii capitaliste nu neaparat capitalism = democratie este ideea de lobbysm si nu de furat ceea ce nu e totuna nici pe departe insa acolo daca si se fura apoi initial se fura „legitim” da, da „legitim”, ca apoi finalizata operatiunea de furt sa fie prin spalarea banilor furati de exemplu: 🙂 fundatia cutare fie si Soros a acordat un grant Republicii Moldova de $50 mln p/u constructia a 4 sau 5 cladiri de cit o ajunge iar repsectivele cladiri sunt in proprietatea cui credeti? Repsectiv de arendarea in mare parte frauduloasa a cladirilor respective se ocupa nu direct ci indirect cu plasarea „unitatilor de plata p/u arenda” deja direct in buzunar, cont in banca, in banca de 20 kg :)… cineva din aparatul de conducere… etc. La noi mai discret: „dupa 19:00, 20:00… sau cit acolo nu batem nimic in aparatul de casa in toate filialele firmei”, asta in cazuri de furt de la stat mai marisor, mai mic nici un SRL, II nu trece prin aparatul de casa macar 20% din marfa realizata.

 18. Aud destul de des ca Romanii au o ura nestavilita contra rusilor, datorita ocupatiilor repetate, comunismului, etc.

  De fapt intelegerea intre rusi si Romani sau intre rusi si Moldoveni, vorbesc de cei din preajma noastra, este si a fost totdeauna perfecta. Aceasta repulsie este de fapt impartasita si de rusi contra celor de la putere in rusia si a acolitilor lor politici.

  Vorbeam cu un rus din Romania si apoi cu multi alti rusi ::: De indata ce atingeam aceasta problema a discordantei dintre rusii ca popor si politicile rusiei,raspunsul era tot deauna acealasi :::: O banda de STRAINI care a pus mana pe putere de un secol si nimeni nu-i poate demonta.

 19. # natalia spune:
  22 May 2010, la 11:11

  p-u A. Can
  In privinta “piciorului bolnav” aproape ca as fi de acord cu d-ta, dar totus ma indoiesc putin.

  Natalia, poate comparatia cu o masea stricata si dureroasa, care e o sursa de infetctie, o accepri mai usor, dar vezi ca piciorul si maseaua
  sunt mult prea diferite sacrificiile, la fel ca si gravitatea problemei, la care ne referim in comparatie cu alta problema mai mica.

  Pina la urma exista proteze pentru picior si pentru dinti.
  Urmarile protezelor sunt tot mult prea diferite.
  Nu este o „reteta” usoara, dar cu metode „netraditionale” poti da ortul popii inaintea tratarii.

 20. D-na Can foarte buna ultima constatare macar ca cu „retete” si „netraditional” insa nu care cumva sa se porneasca ceva ca in ’92 doamne fereste.

 21. Vitalie,
  Nu prea am inteles de la tine cum se fura in alte tari, dar i-ti spun eu o shema foarte simpla cum se fura in timpul guv. com. in RM.
  Inchipueti o intreprindere de Stat (de ex. un parc de masini), unde guv.com. pune la conducere un X. Acest X angajeaza la lucru tot oameni numiti A,B,C,D….+ matusa Ileana, mos Gheorghe s.a.m.d. Intreprinderea nu produce, nu are venit (pentru ca masinile sunt stricate,de ex.), si e si de inteles, ca salariile nu se dau. Acest lucru dureaza timp indelungat, si pe urma… intreprinderea se da in judecata, si in loc de salarii acesti indivizi se aleg cu o parte mare de intreprindere in propria folosinta (cu pret de Stat). Asta este un caz concret si pot sa-ti mai spun inca multe din aceste cazuri…..

 22. D-na Can,
  un picior sau o masea poate sa apartina unei persoane si e de inteles, ca aceasta persoana poate sa decida soarta acelui organ, care i-i apartine, dar in cazul dat…….. nu prea e reusita comparatia…..
  Si as spune, ca sa le incredintam la asa persoane ca d-ta guvernarea, putem sa ne trezim si cu al TREILEA RAZBOI MONDIAL.

 23. natalia spune:
  22 May 2010, la 18:06

  Draga Natalia,
  Nu va deranjati, fiti pe liniste, nu am nevoie de functii in stat, am avut destule si m-am discurcat cum am putut. Sefii mei ma considerau drept unul din cei mai buni subalterni. Subalternii mei ma considerau o buna colega, dar respectau fisa de post.

  Mie personal nu trebuie sa-mi incredintati nimic, nu am nevoie nici macar de scuzele DVS pentru „tu-tu-eala” si nici de „politete”-le DVS.
  Nu stiu ce virsta aveti DVS, dar eu ma mindresc ca sunt bunica.
  Nu cred ca doriti sa stiti, dar eu ma consider o persoana destul de rezonabila si mai putin „razboinica”. Altii poate cred altceva. Le respect opinia.
  Am facut o comparatie demna ca si raspuns la postarea DVS, in care ati scris numele meu :

  „Si daca mai face odata noul Guvern Nota, Conventii, Declaratii si Hotarare a Guvernului ce se schimba? Cine stie, care ar fi pozitia dreapta a Guvernului(nou sau precedent)?
  Poate A. Can?
  Hai, ca cu Unirea am inteles………….”

  Incercati sa cititi ce nu este scris.

  Cred ca nu doriti mai multe amanunte.

 24. Vitalie spune:
  22 May 2010, la 10:10
  Vreau Unire si UE ! De ce sau de cine sa ma tem ? Despre aceasta am scris de 1000 de ori.
  Vitalie spune:
  22 May 2010, la 10:10
  Scrisul despre „picior” si „parerea” ….sunt ale mele. Toate deciziile PNL se adopta prim vot, acolo spun si eu nestihgherit parerea mea, dar ma supun votului majoritar.
  Alegeti ce va place din programul PNL, nu le puteti gasi acolo chear pe toate…

  Vitalie spune:
  22 May 2010, la 17:05

  „insa nu care cumva sa se porneasca ceva ca in ‘92 doamne fereste.”

  Ca sa nu se intimple ca si in ’92, nu trebuie de procedat ca si in ’92.
  Majoritatea oamenilor sunt capabili sa inteleaga pina la urma dezavantajele aflarii vesnice in zona CSI si avantajele Unirii si aderarii la UE. Ce credeti, comunistii pur si simplu, fara motivatie au lansat minciuna ca sunt pentu integrare europeana?
  Ne vor ajunge oare puteri si timp sa ajungem pina la urechile si intelegerea majoritatii sa le lamurim pina vor intelege acest adevar ?
  Fara vointa expusa a majoritatii oamenilor, solutii asemanatoare „cu piciorul” sau „maseaua” nu se recomanda, poate fi foarte grav.
  Mai apoi urmeaza si alte probleme, care trebuie sa fie solutionate nu in dezavantajul populatiei bastinase de pe malul sting, precum si a alogenilor de pe malul drept.
  Exista solutii, daca se dorea in acesti 18 ani, problemele cu greu, dar se solutionau. Istoria omenirii cunoaste cazuri similare, care au fost solutionate.

 25. Stimata A. Can,
  eu nu sunt bunica, dar ce importanta are acest lucru? Toti vom deveni bunei la timpul cuvenit.
  Cand o persoana i-si canta difirambe (lauda-ma gura, ca i-ti voi da friptura) se spune, ca aceasta persoana nu este modesta (nu spun altfel,ca sa nu va supar). Ar fi mai convingator, daca fostii sefi vor face aceasta caracteristica, care v-ati facut-o. Si nici nu vam propus nici o functie de stat, ca sa-mi spuneti ca nu aveti nevoie de aceasta functie.
  Am constatat doar, ca nimeni nu stie solutia corecta, nu numai noul guvern, dar spre deosebire de d-ta acest guvern este mai precaut.

 26. Am facut o comparatie demna ca si raspuns la postarea DVS, in care ati scris numele meu :

  “Si daca mai face odata noul Guvern Nota, Conventii, Declaratii si Hotarare a Guvernului ce se schimba? Cine stie, care ar fi pozitia dreapta a Guvernului(nou sau precedent)?
  Poate A. Can?
  Hai, ca cu Unirea am inteles………….”
  A fost o parafraza, vam demonstrat doar, ca si cu Unirea o dati in bara. Pacat , ca a sters d. Vitalia cele 2 postari, caci nu era rau sa le cititi, poate va puneti putin pe ganduri?

 27. natalia spune:
  23 May 2010, la 00:12

  „eu nu sunt bunica, dar ce importanta are acest lucru? Toti vom deveni bunei la timpul cuvenit.”
  Pentru mine are importanta. Mai ghinditi-va un pic, doar nu-i neaparat ca omul sa devina bunel sau bunica ca sa inteleaga lucruri elementare.
  Si in bara cui, ma rog, am dat cu Unirea ? Ce ati inteles ? Ati stabilit dumneavoastra cumva o „bara” pentru mine si v-am deranjat „bara”?
  Eu am citit mesajele, pe care le-a sters d.Vitalia.
  Nu-mi plac atare mesaje. Daca dvs va plac…despre gusturi nu se discuta. De ce ar trebui sa ma pun eu pe ghinduri ? Cred ca trebuie sa se puna pe ghinduri autorul si cei apropiati lui.

  natalia spune:
  23 May 2010, la 00:12
  Sa vedeti si sa stiti ca nu vreau sa mor de modestie.

 28. natalia spune:
  21 May 2010, la 15:03
  „D. Vitalia a sters 2 comentarii „minunate” ale acestui roman cult, dar telefonul i-a ramas……”

  Subiect inchis.

 29. p-u A. Can
  „Sa vedeti si sa stiti ca nu vreau sa mor de modestie.”

  – da, intradevar nu o sa muriti de modestie, dar si difirambele care le cantati insasi in adresa d-ta nu le va lua nimeni in serios.

  D. Vitalia a sters 2 comentarii “minunate” ale acestui roman cult, dar telefonul i-a ramas……”
  Subiect inchis.

  – vad ca nu sunteti pusa pe glume. Stiti vorba: pune-l pe …. cineva sa bata matani, dar el isi sparje capul……………….. adica o ia in serios…………..

 30. p-u A. Can
  Si in bara cui, ma rog, am dat cu Unirea ? Ce ati inteles ? Ati stabilit dumneavoastra cumva o “bara” pentru mine si v-am deranjat “bara”?

  Eu zic, ca fiecare i-si stabileste bara sa, dar electoratul taxseaza aceasta bara.
  V-am dat ex. cateva pareri a unor romani, si daca a-ti observat, la intrebarea, adresata de 2 ori, daca vrea Unire d. roman nu a raspuns, adica sa abtinut.
  D-ta doar nu spuneti -vreau Unire, dar -vrem Unire………….
  Vedeti cum se primeste:
  Cineva scuipa, dar scuipatului i-i pare, ca ploua……………

 31. natalia spune:
  23 May 2010, la 12:12

  p-u A. Can
  “Sa vedeti si sa stiti ca nu vreau sa mor de modestie.”

  „- da, intradevar nu o sa muriti de modestie, dar si difirambele care le cantati insasi in adresa d-ta nu le va lua nimeni in serios.”

  Nu pretind sa fiu apreciata pe blog la capitolul „seriozitate”.
  Si totusi, cei care ma cunosc mai bine, stiu ca sunt un om serios.

  „D. Vitalia a sters 2 comentarii “minunate” ale acestui roman cult, dar telefonul i-a ramas……”
  Subiect inchis.

  – vad ca nu sunteti pusa pe glume. Stiti vorba: pune-l pe …. cineva sa bata matani, dar el isi sparje capul……………….. adica o ia in serios…………..”

  Eu pot si glumi, dupa caz. Insa trebuie sa tin cont de situatie si oamenii din jur. Nu poti glumi cu oricine, daca unora nu le arde de gluma sau nu inteleg „farmecul” glumelor…..

 32. Alexandra Can spune:
  22 May 2010, la 23:11

  pentru Vitalie spune
  22 May 2010, la 10:10

  „D-na Can direct si fara fara aluzii sau Va e frica de ceva ?:). Ce contradictii, (SMF prescurtat macar):Doresti UNIRE si UE ” ?

  Vreau Unire si UE ! De ce sau de cine sa ma tem ? Despre aceasta am scris de 1000 de ori.

  „D-ta doar nu spuneti -vreau Unire, dar -vrem Unire………….
  Vedeti cum se primeste:
  Cineva scuipa, dar scuipatului i-i pare, ca ploua……………”

  Vedeti ca eu nu scriu in numele altora, mai bine zis, la plural ?

  Permiteti sa va intreb si eu ceva ?
  Sper sa si scrieti un raspuns.

  De ce adresarea DVS este amestecata ?
  Folositi persoana a doua „D-ta” la singular, fara politete, dar „spuneti” ori este la plural sau doriti sa „dati semne de politete” ?
  „D-ta doar nu spuneti -vreau Unire, dar -vrem Unire………….

  „Vedeti cum se primeste:”
  „Cineva scuipa, dar scuipatului i-i pare, ca ploua……………”

  Ce sa inteleg din aceasta scurta fraza ?
  Ce si cum se primeste?

  „Cineva scuipa, dar scuipatului i-i pare, ca ploua……………”

  Scuipatului i-i pare ?.. ca ploua ?
  Stranie comparatie….

  Din postarile DVS pe acest blog inclin sa cred ca sunteti „pusa” nu pe glume, mai mult pe zizanie, care este prea destula in societate.
  Nu cred ca mai identific o femeie, care sa spuna cu regret ca „D. Vitalia a sters 2 comentarii minunate” ale acestui roman cult…”

 33. natalia spune:
  23 May 2010, la 12:12

  „Eu zic, ca fiecare i-si stabileste bara sa, dar electoratul taxseaza aceasta bara.”

  Daaaaaa, electoratul tot taxeaza „sever” aceasta bara in ultimii 20 de ani. Ce sa faci, „taxeaza” si ei cum pot.

  Referitor la UNIRE ai dreptate, „bara” este stabilita de mine, pentru mine. Mai multi si-au stabilit aceasta „bara”. In timp marea majoritate va stabili aceasta „bara” pentru ei. Vom sari colectiv peste aceasta „bara” fara sa o atingem.

  DVS ce bara ati stabilit pentru sine ?

 34. D-na Can, d-ta – am in vedere DUMNEAVOASTA prescurtat,daca si am gresit, numai ca nu cunosc la perfectie romana (dar merge vorba despre Transnistria si RO, si nu de pers. mariei sale), in rest nu prea am inteles nimic din beliberdaua, care ati navalit-o aici, probabil, ca isterizati putin, va adresati la Vitalie, dar citati frazele mele….
  -DVS ce bara ati stabilit pentru sine ? va raspund:
  eu nu am nici o bara si nici nu pot sa o am, dar iata d-ta , fiind membru de partid si facand unele declaratii nechibzuite (comparand RM cu picioare, masele stricate), puteti da de rusine un partid intreg. Si as spune, ca nu prea dati dovada de desteptaciune, in loc de raspuns, cantand difirambe la propria persoana. Cam caraghios din partea unei doamne politizate..

 35. Si pare ca, DUMNEATA ca si DUMNEAVOASTA este acelas semn de respect fata de o persoana necunoscuta.
  Asa e, cand persoana nu are cu ce paria, dar sa nu taca, incepe a bate apa in piua…………..

 36. Ce sa inteleg din aceasta scurta fraza ?
  Ce si cum se primeste?

  “Cineva scuipa, dar scuipatului i-i pare, ca ploua……………”

  Scuipatului i-i pare ?.. ca ploua ?
  Stranie comparatie….

  Pentru cei nepriceputi descifrez:
  Un roman scuipa o moldoveanca, care striga, ca vrea Unire, dar moldoveanca scuipata, dorind Unire, nu doreste sa inteleaga, ca e scuipata, deaceia, dand la o parte demnitatea zice, ca ploua…
  si striga mai departe, ca vrea Unire

 37. Nu stiu ce credeti voi, dar mie mi se pare ca, din acest articol al lui Dan Dungaciu, rezulta clar – solutia pentru Republica Moldova este UNIREA CU ROMANIA. Si lucrurile, in contextul ofensivei impertinente de la Kremlin, merg spre UNIREA CU ROMANIA.

  Nicio soluţie pentru R. Moldova?
  Un articol de: Dan Dungaci
  „Liberalizarea regimului de vize între Rusia şi UE ar facilita contactele între cetăţeni şi ar crea un spaţiu unic european” (Vladimir Putin)

  Recentele declaraţii ale preşedinţilor rus şi ucrainean făcute cu ocazia primei vizite oficiale a lui Dmitri Medvedev la Kiev au stârnit reacţii justificate la Chişinău. Dincolo însă de dosarul concret la care s-a făcut referire, respectiv, cel transnistrean, sugestiile şi comentariile au dezvăluit de fapt problema de fond. În actualul context euroatlantic, există oare vreo soluţie europeană pentru viitorul R. Moldova?
  Ziua Europei „pe stil vechi”

  Semnalele pentru criza proiectului european al RM au început mai devreme, odată cu discuţiile din jurul datei de 9 mai şi a reacţiilor Chişinăului la aceasta. Au continuat cu ocazia discursurilor festive din Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde se omagia… Ziua Europei. Cu o săptămână în urmă, însă! Cu excepţia primarului Dorin Chirtoacă şi a şefului Delegaţiei Comisiei Europene în RM, Dirk Schubel, oficialii au sărbătorit Europa pe 15 mai, iar unii comentatori politici, cu puţine excepţii, s-au făcut că nu văd diferenţa sau au încercat să o justifice „în dulcele stil clasic” care, de prea multe ori la Chişinău, motivează şi scuză orice. În realitate, faptul că sintagma „integrare europeană” nu se mai pronunţă de către Bruxelles ar trebui să stârnească discuţii mai aprinse în RM, nu doar resemnările docte din unele dezbateri publice care seamănă mai degrabă cu terapii de grup. Liderii politici, dar mai ales societatea civilă, e cazul să spună răspicat că RM nu este un spaţiu slav, ci unul în care se vorbeşte o limbă oficială a UE, adică limba română! Iar abandonarea ei undeva în zona gri dintre spaţiul euroatlantic şi cel de influenţă rusă, indiferent cum se va numi acest statut – „asociere”, „parteneriat estic”, „politică de vecinătate” – nu este în niciun caz o soluţie pentru cetăţenii din stânga Prutului şi, mai ales, pentru generaţia tânără de acolo. „Sacra stabilitate” nu mai este posibilă în RM după un 7 aprilie care a readus pe scenă o generaţie care a protestat tocmai pentru că nu mai avea răbdare să trăiască în „zone-tampon”! Cât timp se vor mai resemna aceştia cu faptul că statutul de neutralitate este impus tot din afară – de Moscova şi de Kiev, acum – sau cu eticheta de semi-european şi câtă vreme se vor mai anestezia cu discursuri terapeutice şi căldicele? Probabil că nu multă vreme. Mai exact, până atunci când tânăra generaţie de la Chişinău va realiza, exasperată, că şi în raport cu „integrarea europeană” RM riscă să fie aşezată pe acelaşi plan cu… Federaţia Rusă!

  La pachet cu… Rusia?

  Chestiunea care ar fi trebuit, probabil, să stârnească cele mai multe dezbateri la Chişinău este anunţul că majoritatea miniştrilor de Externe din UE s-au pronunţat pentru liberalizarea regimului de vize cu Rusia. Anunţul a fost făcut inclusiv de Comisarul european pentru extindere, Stefan Fule. Acesta declara că, în cadrul summitului UE- Rusia, Moscova va primi „foaie de parcurs” pentru liberalizarea regimului de vize. Argumentele ar fi numeroase: relaţii bune cu Rusia şi investitorii ruşi; piaţa europeană ar beneficia de prezenţa ruşilor gata să îşi cheltuiască banii în Europa; facilitarea contactelor dintre UE şi cetăţenii ruşi ar grăbi „civilizarea” şi „europenizarea” acestora, prin expunerea lor la un alt mod de viaţă şi la altă atmosferă politică. Dincolo de aceste argumente, cu siguranţă că „realpolitik”-ul va prevala, şi faptul că acest termen este de extracţie germană nu este deloc întâmplător în acest caz. Una peste alta, în cazul unei „foi de parcurs” concrete pentru Rusia în ceea ce priveşte liberalizarea vizelor, problemele RM sunt două: cum va mai reuşi ea să îşi accepte condiţia de „partener” al Rusiei în procesul de „integrare europeană” şi, doi, cum se va mai negocia chestiunea transnistreană, în condiţiile în care strategia actuală a Chişinăului de transformare a malului drept al Nistrului într-o zonă atractivă pentru cel stâng se vede puternic subminată, din moment ce „paşaportul moldovenesc” devine, în raport cu UE şi libertatea de mişcare, egal cu cel… rusesc?

  Spectrul lui Kozak

  Şi pentru că am ajuns la „chestiunea transnistreană”, este evident că declaraţiile preşedinţilor Medvedev şi Ianukovici au încins spiritele. Nu mai este cazul să reluăm aici discuţiile, suficient să spunem că s-a relansat inclusiv discuţia despre Memorandumul Kozak, pe care unii politicieni nu s-au sfiit să îl cauţioneze, tacit, şi să acuze Chişinăul că l-ar fi abordat prost. În realitate, discuţiile au dat senzaţia unei panici nejustificate. Pentru simplul motiv că cine se gândeşte la „soluţii” pentru RM de tip Memorandumul Kozak sau legalizarea trupelor ruse într-o formă sau alta pe teritoriul acesteia nu ştie ce spune. Pentru că asta este imposibil. La Chişinău o asemenea soluţie nu a fost posibilă în 2004, nu va fi nici acum. Aşa cum atunci lumea a ieşit în stradă – e drept că şi cu suportul lumii euroatlantice – astăzi va face la fel, chit că vocea euroatlantică va fi, poate, diminuată şi mai puţin unanimă. Un titlu de la Chişinău ar trebui să atragă atenţia mai mult celor care îşi fac iluzii că asemenea soluţii ar fi posibile: „RM va fi rusească sau nu va fi deloc”. Şi cel puţin o jumătate de RM nu vrea să fie rusească şi va spune asta, răspicat, în stradă!

  Puterea nu se cedează!

  Dincolo de contexte (geo)politice favorabile sau nefavorabile, ceea ce contează în primul rând este reacţia elitelor politice la ele. Actualul context sugerează că responsabilitatea elitelor de la Chişinău devine tot mai mare. AIE are puterea politică şi trebuie să demonstreze, în primul rând, că o poate exercita (vă imaginaţi cum ar fi arătat Raportul Comisiei pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie dacă la guvernare s-ar fi aflat comuniştii?!). În actualele condiţii, jocul individual al unor actori din AIE va fi fatal atât pentru Alianţă, cât şi pentru fiecare în parte. Din această perspectivă, este evident că toate tentativele AIE de a juca pe cartea compromisului nu trebuie să devină compromiţătoare, indiferent cine i-ar cere aşa ceva. Blocajul legislativ în care se află astăzi RM nu trebuie să devină prilej de cedări sau fisuri. Puterea nu se cedează, iar AIE nu are astăzi niciun motiv să o facă, pentru că a câştigat-o democratic şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acest caz, după cum sugera şi preşedintele Comisiei de la Veneţia, referendumul constituţional devine o necesitate, pentru că, în cazul unui blocaj, aşa cum se întrevede la Chişinău în marginea articolului 78, doar dreptul suveran al cetăţenilor RM poate fi judecător. Şi el trebuie să fie cel care va traduce politic semnificaţia termenului „rezonabil”. Orice altă „traducere” poate fi suspectată, pe bună dreptate, de partizanat politic. În fond, cui îi este frică de cetăţenii RM?

  Cetăţeni care vor trebuie să se pronunţe, odată şi odată. Şi nu doar pe marginea articolului 78! Căci dacă lucrurile evoluează tot aşa, este cert că proiecte alternative – „incorecte politic” astăzi – vor reapărea pe masă. Şi de ce nu ar face-o? Întrebarea este următoarea: în condiţiile unei lipse acute de soluţii pentru aspiraţiile europene ale cetăţenilor RM – astăzi tot mai vizibilă – cu ce argumente credibile vor mai putea fi acestea respinse?

 38. In norod se spune altfel:
  „cand pe o curva o scuipa, ea zice ca ploua”.

 39. D-na Can „Doresti UNIRE si UE uita de transnistria, nu doresti Unire si UE poftim Transnistria – RM integrala si ca stat semi-independent, si pina cind trebuie uitam si de datorii, iar daca trebuie va mai indatoram si iar uitam pina cind trebuie de deja toate datoriile.” – NU A FOST adresat anume d-stra, a fost un gind al meu scris pe blog-ului d-nei Pavlicenco.

  P.S. cred insa ca ati inteles si d-stra insa ati raspuns la intrebarea nataliei cu DORITI sau DORESTI, numai ca unii care citesc pot sa confunde. Noapte buna.

 40. Pt Vitalie

  Exact asa pun problema factorii politici din Rusia. Ori Transnistria, ori Romania/UE. De aceea, Transnistria trebuie conservata, ea ne distruge prin faptul ca e controlata de Armata 14.

 41. Nici eu nu am scris asa terminologie DORITI sau DORESTI, d-na Can, avand emotii, probabil AU aiurit putin…, dar o persoana, intradevar politica nu AU dreptul la emotii si aiureli…
  D-na Can, daca asa VA iubiti, puteti sa folositi in loc de pers.I-Eu, pers III-Noi
  Tarul Nicolai tot zicea:
  – Noi Nicolai I,…………………..
  Poate macar acum o sa aprecieti politeta din partea mea,
  Noapte buna, domniei d-ta A. Can

 42. Transnistria trebuie conservata, ea ne distruge prin faptul ca e controlata de Armata 14.
  Exact spus (in limba unui politician, intradevar destept)

 43. natalia spune:
  23 May 2010, la 22:10

  „D-na Can, d-ta – am in vedere DUMNEAVOASTA prescurtat,daca si am gresit, numai ca nu cunosc la perfectie romana ”

  Natalia, nici eu nu cunosc la perfectie romana. Insa cum puteam eu sa inteleg ?
  „Dumneata” este un fel de „tu”.
  „Dumneavoasta” aveti in vedere „dumneavoastra” sau prescurtat „dvs” ?

 44. Vitalie spune:
  23 May 2010, la 23:11

  Am intuit ca natalia nu va reusi sa inteleaga de ce am facut trimitere la postarea dvs.
  DVS ati inteles, ea nu m-a inteles.

 45. natalia spune:
  23 May 2010, la 12:12
  „D-ta doar nu spuneti -vreau Unire, dar -vrem Unire………….
  Vedeti cum se primeste:”

  „D-na Can, daca asa VA iubiti, puteti sa folositi in loc de pers.I-Eu, pers III-Noi”

  „Noi” – tot persoana I este, numai ca la plural, nicidecum nu persoana a III-a.

  la persoana a III-a va fi „Ei, Ele”. Asa spunea invatatoarea mea…

  Mai confirm inca de multe ori: eu vreau unire ! Si ce daca cineva scuipa pe opinia mea ? Eu nu-mi schimb opinia. Ma privati cumva de dreptul la opinie sau trebuie sa-mi schimb opinia pentru oricare „scuipacios” ?

 46. ST A. Can
  “Noi” – tot persoana I este, numai ca la plural – sunt de acord, este gres. mea mecanica, dar dumneata – nu este nici decum tu.
  -D-ta doar nu spuneti – scriu eu,
  ce nu e de inteles, ca scriu”spuneti”,dar nu „spui”, inseamna, ca automat „dumneavoasta”, nu-i asa?
  Si vreau sa zic, ca si eu nu as fi impotriva Unirii, dar, cand ne vor dori si ei, cum i-i doresc acum unii din noi(de altfel se primeste, ca stam cu mana intinsa, si ei isi fac pomana), si aceasta Unire sa fie dorita de toti, inclusiv si de Transnistria si minoritati, care sunt si ei cetatenii RM (nu-l am in vedere pe Smirnov), dar probabil, ca nu a venit inca timpul. Deaceia cred, ca pozitia guv. nou e corecta.

 47. natalia spune:
  24 May 2010, la 02:02

  „“dumneavoasta”” – corect este dunmeavoastra, cu „r” . Prescurtat
  se scrie „dvs”.
  „dumneata” – prescurtat se scrie „d-ta”

  „Si vreau sa zic, ca si eu nu as fi impotriva Unirii, dar, cand ne vor dori si ei, cum i-i doresc acum unii din noi(de altfel se primeste, ca stam cu mana intinsa, si ei isi fac pomana),”

  Intotdeauna se vor gasi si „pro” si „contra”. Inca nimeni nu ar putea spune numarul concret a doritorilor de UNIRE. Nici acolo si nici aici.
  Desigur, fara referendum acum unirea nu se poate face.
  Cel mai important este mesajul, care trebuie adus pina la ultima persoana. Odata si odata vor intelege toti avantajele Unirii si dezavantajul CSI.

 48. Cand scriu corespondenta p-u intreprindere in RO, la scrierea d-tra fraza este subl. cu rosu si se dau modele: d-ta si asa mi-a lamurit un roman -dumneavoasta si nu dumneavoastra.Eu nu cunosc romana la perfectie, poate ca romanul nu mi-a lamurit corect, dar dvs(nu am vazut in comp. asa imbinare) sau d-ta…… care e diferenta, cand se discuta lucruri despre Unire si Transnistria?, sau iarasi pe primul plan apare persoana suparacioasa? Care isterizeaza, ca nu sunt de acord toti cu domnia sa? Si cauta nod in papura, numai sa nu taca si sa ramana ultimul cuvant dupa domnia sa?? Un politician nu are dreptul la emotii, daca vrea sa fie auzit de popor. Dar d-ta, d. Can tindeti sa dati lectii poporului….

 49. D-na Pavlicenco, natalia, sincer nu inteleg metoda „conservarii” Transnistriei, macar un precedent Va rog ca nu-mi trece nimic prin minte acum. Sau „conservarea” este cedarea temporara a Transnistriei care va fi alipita Ucrainei in cel mai rau caz sau va apuca drumul Osetiei de sud si Abhazia ceva cel mai bun caz p/u mai apoi?

 50. Cred ca d-na Pavlicenco ati avut totusi in vedere prin „conservare” avind ca exemplu Cipru. Sau ma gresesc?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *