Nimic nou in pozitia Guvernului

In anul 2006 am depus, impreuna cu ex-deputatul Valeriu Cosarciuc, doua initiative legislative – privind denuntarea Memorandumului din 1997, semnat cu Rusia, si privind denuntarea Conventiei de incetare a focului, din 1992. Pentru a nu comenta mai mult, voi mentiona doar ca, pentru aceste initiative, ca si pentru cea de iesire a RM din CSI, am fost exclusa din AMN. Reiterez si faptul ca se va reveni, la sigur, la totul ce am promovat curajos, cel putin din 1998 pina in 2009, asa cum se va ajunge si la solutia unirii cu Romania (pozitie luata in deridere de unii politicieni „pragmatici”), care miine va deveni un imperativ pentru a ne salva ca parte de natiune romana in fata presiunilor tot mai agresive din partea Rusiei.

Prin publicarea Notelor informative (aşa se numea atunci Expunerea de motive) si a proiectelor de hotarîri depuse subliniez şi că nimeni nu ni le-a scris, aşa cum le scriau consilierii de tot felul guvernanţilor. Noi înşine le-am elaborat, răspunzîndu-le mai multora – şi pe această cale – la întrebări gen „cu ce v-aţi mai şi ocupat şi voi prin Parlament ca deputat?” (Nu mai spun de eforturile de a gasi continutul Memorandumului sau de modul de denuntare a unor asemenea acte…)

Documentele de mai jos vorbesc de la sine. Vitalia Pavlicenco

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1812. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco
Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare în Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria.
Anexă: – proiectul de hotărîre
– Nota informativă
– textul Memorandumului

Deputaţii: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992),

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Memorandumul privind principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, semnat la 8 mai 1997.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Memorandumului.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

Situaţia creată la frontiera moldo-ucraineană pe segment transnistrean, urmare a respectării, de către Serviciul vamal ucrainean, de la 3 martie 2006, a regulilor internaţionale de tranzitare a mărfurilor, impune reconsiderarea Memorandumului semnat la Moscova pe 8 mai 1997 de către Republica Moldova, ca subiect de drept internaţional, şi Transnistria, ca regim secesionist, care îşi asumă angajamentul să revină în cadrul statului comun Republica Moldova. Rusia şi Ucraina au semnat documentul ca mediatori şi garanţi ai procesului de reglementare a conflictului, iar OSCE – ca mediator. Documentul e semnat în pachet cu Declaraţia Comună a Preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei, cu participarea Preşedintelui în Exerciţiu al OSCE, conform solicitării conducerii Republicii Moldova şi a zonei transnistrene a Republicii Moldova, exprimate în Protocolul privind măsurile suplimentare de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria din 10 aprilie 1997.

În Declaraţia Comună, se spune, între altele, că Preşedinţii Rusiei şi Ucrainei „reiterează disponibilitatea ţărilor lor – Federaţiei Ruse şi a Ucrainei – de a fi, cu sprijinul OSCE, garanţi ai respectării prevederilor documentelor respective privind statutul special al Transnistriei, ca parte componentă a Republicii Moldova unitare şi teritorial indivizibile”.

Memorandumul prevedea elaborarea mecanismului de delimitare a competenţelor dintre Chişinău şi Tiraspol şi a viitorului statut al zonei transnistrene în componenţa Republicii Moldova, a mecanismului de garanţii ale respectării viitorului statut, cu o prevedere despre dreptul zonei la activitatea economică externă.

După semnarea Memorandumului, în protocoalele întrevederilor de lucru ale conducerii Republicii Moldova şi Transnistriei (din 24.05.97 şi 17.02.98) s-a stipulat crearea grupurilor de lucru mixte (Chişinău-Tiraspol) pentru elaborarea mecanismelor de realizare a prevederilor Memorandumului-1997, inclusiv a dreptului zonei la activitatea economică externă. Acest lucru nu s-a realizat şi, în consecinţă, nu s-au realizat nici prevederile Memorandumului.

Prin semnarea Memorandumului-1997, sub presiuni exercitate atît din partea Rusiei, cît şi din partea forţelor proruse de la Chişinău, s-a urmărit, de fapt, asigurarea intereselor politice, geostrategice şi economice ale regimului separatist de la Tiraspol şi ale Federaţiei Ruse. Acest document este interpretat de autorităţile transnistrene şi ruse ca avînd un statut echivalent acordurilor internaţionale, acordîndu-i părţii transnistrene dreptul la activitate economică externă independentă.

Cei nouă ani de după semnarea Memorandumului i-au pus în evidenţă inutilitatea pentru „soluţionarea rapidă a conflictului”, considerat astăzi „îngheţat”. Iar Memorandumul-1997 nu mai e aplicabil „conflictelor îngheţate”. La şapte ani după semnare, s-a stabilit – prin decizia Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) privind „cazul Ilaşcu” – că Rusiei nu i se potriveşte statutul de mediator şi garant. Conform CEDO, Rusia poartă răspundere pentru starea de lucruri din Transnistria, deoarece a înarmat şi sprijinit militar, politic, economic şi financiar regimul separatist condus de cetăţeni ruşi, iar prin semnarea, cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992, a Acordului privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia s-a identificat drept parte în conflict, şi nu mediator sau garant.

Toate evoluţiile din stînga Nistrului – care au condus la formarea şi consolidarea unei structuri parastatale, protejate de forţele militare şi paramilitare ruse şi transnistrene, ca şi: a) sărbătorirea anuală ostentativă a „zilei independenţei”, cu participarea unor oficialităţi ruse, ce încurajează cu promisiuni de recunoaştere a independenţei Transnistriei; b) participarea la forurile „Internaţionalei separatiste” (Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Karabahul de Munte) din capitala Rusiei, unde se coordonează strategiile de separare completă; c) edificarea, cu suportul înalţilor demnitari din administraţia de la Kremlin, a „societăţii civile” promotoare a acţiunilor de desprindere a enclavelor separatiste, precum corporaţia „Prorîv”, cu filiale în Transnistria, Crimeea, Abhazia şi Osetia de Sud, finanţate de promotorii ideii Preşedintelui Rusiei de a le recunoaşte independenţa, în eventualitatea recunoaşterii internaţionale a provinciei Kosovo – demonstrează că liderii de la Tiraspol şi decidenţii de la Moscova nu au pus nici un preţ pe Memorandumul din 1997 şi pe respectarea clauzelor sale, exceptînd prevederile speculate în favoare proprie. O mostră de nerespectare de către Tiraspol a Memorandumului e şi procesul de privatizare ilegală din Transnistria, cu participarea capitalului rusesc.

Memorandumul prevedea şi respectarea drepturilor omului, încălcate în permanenţă în zona transnistreană. Dovadă sînt: criza „şcolilor moldoveneşti”; limitarea accesului ţăranilor moldoveni din stînga Nistrului, aflate în jurisdicţia Moldovei, la terenurile lor agricole; blocarea circulaţiei pe podul de peste Nistru; impunerea „taxelor de migraţiune” pentru cetăţenii moldoveni, care intră pe teritoriul controlat de regimul separatist, etc. Aceste încălcări flagrante sînt invocate în documentele OSCE, în rapoartele de ţară privind drepturile omului ale Departamentului de Stat al SUA. În aceste condiţii, cererea Tiraspolului de a se respecta clauzele Memorandumului şi de a i se oferi dreptul de perfectare, în numele Republicii Moldova, a documentelor vamale, se transformă într-o sfidare.

De aceea, în situaţia în care liderii separatişti au încălcat continuu şi flagrant, ostentativ cu „rea credinţă”, Memorandumul-1997, în care Ucraina respectă regulile internaţionale de tranzitare a mărfurilor peste frontieră, nemaifiind recunoscută, de către Tiraspol, ca stat-garant/mediator, Chişinăul nu mai are nici un interes să garanteze „dreptul Transnistriei la activitate economică externă”, la operaţiuni de import-export, în numele Republicii Moldova, paragraful al treilea din Memorandum (“cel mai important” pentru Tiraspol şi Moscova) devenind caduc.

Ca rezultat, Republica Moldova trebuie să declare ieşirea sa ca parte semnatară din acest document, ceea ce o va scuti de orice angajamente, interpretate ca atare de Rusia şi Tiraspol, rămînînd strict în politica externă şi în relaţiile externe – politice şi economice – pe dimensiunea relaţiilor bilaterale cu state internaţional recunoscute.

Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

МЕМОРАНДУМ

об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем

Руководство Республики Молдова и Приднестровья, именуемые в дальнейшем сторонами,

исходя из необходимости скорейшего и полного урегулирования отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем исключительно мирными, политическими средствами;

подтверждая приверженность принципам ООН, ОБСЕ и общепризнанным нормам международного права, а также договоренностям, ранее достигнутым между Республикой Молдова и Приднестровьем;

сознавая ответственность за обеспечение гражданского мира, межнационального согласия, укрепление стабильности и безопасности в данном регионе Европы;

придавая первостепенное значение реализации основных прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, политических убеждений, места жительства и иных различий;

считая, что объединение их духовных и материальных ресурсов ускорит решение общих экономических и социальных проблем и откроет перспективу построения совместными усилиями современного процветающего общества;

при посредничестве Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ, договорились о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают свои обязательства не прибегать во взаимных отношениях к применению силы или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными средствами, путем переговоров и консультаций при содействии и посредничестве Российской Федерации и Украины, как стран-гарантов выполнения достигнутых договоренностей, ОБСЕ и при содействии СНГ.

2. Стороны будут продолжать становление между ними государственно-правовых отношений.

Документ, определяющий эти отношения, статус Приднестровья, будет основываться на принципах взаимно согласованных решений, включая разграничение и делегирование полномочий, и взаимно обеспеченных гарантий.

К разработке данного документа стороны приступят сразу же после подписания настоящего Меморандума с учетом всех ранее достигнутых принципиальных договоренностей, в том числе достигнутых 17 июня 1996 года.

3.  Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова – субъекта международного права, по вопросам, затрагивающим его интересы. Решение поданным вопросам принимается по согласию сторон.

Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, а в других областях – по согласию сторон.

4. Стороны обращаются к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ с просьбой о продолжении их посреднических усилий в достижении прочной и всеобъемлющей нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем.

5. Республика Молдова и Приднестровье становятся взаимными гарантами полной и безусловной реализации договоренностей об отношениях между ними.

6. Стороны приветствуют заявление Российской Федерации и Украины об их готовности стать государствами-гарантами соблюдения положений определенного соответствующими документами статуса Приднестровья и договоренностей, зафиксированных в настоящем Меморандуме.

7. Стороны обращаются к ОБСЕ с просьбой продолжить содействие соблюдению договоренностей между ними.

8. Стороны заявляют о необходимости выработки механизма гарантий всеми участниками переговорного процесса.

9. Стороны подтверждают, что действия по поддержанию мира, осуществляемые Совместными миротворческими силами в зоне безопасности в соответствии с соглашением между президентами Республики Молдова и Российской Федерации от 21 июля 1992 года „О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова”, будут продолжены.

10. В случае нарушения достигнутых договоренностей стороны вправе обратиться к гарантам для проведения консультаций с целью принятия мер по нормализации ситуации.

11. Стороны строят свои отношения в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.

За Республику Молдова …………

За Приднестровье ………………

от государств-гарантов:

За Российскую Федерацию…………….

За Украину ………..

в присутствии Действующего Председателя ОБСЕ

г.Москва

8 мая 1997 года

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1813. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare оn Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova.

Anexă: – proiectul de Hotărîre
– Nota informativă
– textul Convenţiei

Deputaţii:  Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992) şi a art.8 din Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova,

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, semnată la 21 iulie 1992.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Convenţiei.

Art.3. – Guvernul, pоnă la 31 decembrie 2006, va obţine instituirea unui mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE.

Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană
a Republicii Moldova

Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene, adoptată la 24 martie 2005, consfinţeşte şi principiul soluţionării pe cale paşnică, democratică şi definitivă a problemei transnistrene.

Prin Apelul Parlamentului cu privire la principiile si conditiile demilitarizarii zonei transnistrene, adoptat la 10 iunie 2005, Republica Moldova şi-a reiterat ataşamentul faţă de respectarea actelor internaţionale în domeniul securităţii, controlului asupra armamentului şi dezarmării.

Pornind de la înţelegerea că factorul militar al problemei transnistrene constituie o sfidare la adresa securităţii naţionale şi regionale, necesitînd o soluţionare imediată, Parlamentul a solicitat OSCE, UE, CE, SUA, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi României asistenţă pentru înlaturarea ameninţărilor reprezentate de acest factor al conflictului, pe calea demilitarizării zonei, prin eforturile conjugate ale comunitatii internationale.

Parlamentul a reafirmat că, pe teritoriul Republicii Moldova, nu pot fi dislocate forţe armate ale altor state. Apelul nominalizat mai sus prevedea ca Federaţia Rusă să încheie, pînă la sfîrşitul anului 2005, retragerea şi lichidarea arsenalului militar rus, precum si retragerea forţelor sale militare de pe teritoriul statului nostru. În acest context, Apelul stipulează că “Federaţia Rusă şi Republica Moldova vor recunoaşte că unităţile militare, dislocate în temeiul Convenţiei moldo-rus din 21 iulie 1992, în zona de securitate a Republicii Moldova, şi-au atins scopurile prevăzute, urmind să fie reduse treptat şi retrase în totalitate de pe teritoriul ţării pîna la 31 decembrie 2006.

Concomitent, în termenul menţionat, în urma unui demers al Republicii Moldova către OSCE, se va realiza transformarea treptată şi deplină a operaţiunii de pacificare, existente într-un mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE, Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 pierzоndu-şi actualitatea. Misiunea Internaţională de Observatori Militari şi Civili cu mandatul OSCE îşi va desfăsura activitatea în Republica Moldova pînă la reglementarea politica deplină  a conflictului transnistrean”.

Republica Moldova şi-a asumat obligaţia să propună, în cadrul Programului NATO „Parteneriat pentru Pace”, şi să realizeze, prin intermediul Misiunii Internaţionale de Observatori Militari şi Civili in Moldova, dizolvarea formaţiunilor militare din zonă, casarea armamentului şi a tehnicii militare, precum şi reabilitarea socială şi recalificarea persoanelor ce fac parte din efectivul asa-numitelor formaţiuni militare transnistrene.

Neîndeplinirea – extrem de tergiversată – de către Federaţia Rusă a obligaţiilor asumate în cadrul Summit-ului OSCE de la Istanbul (1999) privind retragerea completă, neîntîrziată şi transparentă a armatei şi a armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a contingentului şi a armamentului ce cad sub incidenţa Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, face ca Parlamentul naţional să nu poată ratifica Tratatul adaptat cu privire la Forţele Armate Conventionale în Europa (FACE), ca element fundamental al securităţii europene, deşi şi-a exprimat această disponibilitate.

Prin Convenţia din 1992, semnat doar de Preşedintele Republicii Moldova şi de Preşedintele Fedraţiei Ruse, s-au creat premizele necesare sistarii conflictului armat din zona transnistreana si conditiile revenirii la dialog cu partile implicate in conflict, implicit si cu Federaţia Rusa, pentru a-l solutiona prin mijloace pasnice, politice si diplomatice. Cu timpul, reprezentantii statului nostru s-au pomenit, însă, în condiţii inegale în cadrul Comisiei Unificate de Control şi al contingentelor militare afectate acesteia, deoarece reprezentanţii Rusiei au sprijinit mereu, în aceşti ani, demersurile transnistrene si viceversa. În felul acesta, CUC şi forţele de pace ruse au servit doar ca pavăză pentru edficarea unui stat transnistrean artificial, drept cap de pod al Rusiei în Balcani şi în Europa de Sud-Est, în general.

Înţelegerea acestui fapt a şi determinat, în ultimii ani, neparticiparea, practic, a reprezentanţilor Republicii Moldova la activitatea CUC. Iar după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat Rusia parte în conflict, lucru confirmat, pentru prima oară, prin chiar semnătura aplicată de Boris Elţin pe Convenţia din 1992, devine univocă realitatea că Rusia nu este interesată să respecte Convenţia. Conform deciziei judecătoreşti, adoptate de CEDO, prin semnarea, împreună cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992 a Convenţiei privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia se identifică mai curînd ca parte a conflictului, decît ca mediator şi garant.

Putem menţiona şi nerespectarea permanentă a art.5 din Convenţie, ce prevede “înlăturarea oricăror obstacole din care circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi oamenilor”. CUC şi contingentele afectate acesteia, din partea Rusiei şi a Tiraspolului, nu au asigurat realizarea acestui articol, dedîndu-se constant, în colaborare cu forţele paramilitare, unor acţiuni ostile, protejînd contrabanda.

În consecinţă, prin acest proiect de lege, se propune rezilierea Convenţia din 1992 menţionat, mizîndu-se pe demersurile conducerii Republicii Moldova pentru obţinerea simultană a  înlocuirii forţelor militare tripartite de mentinere a pacii prin observatori internationali civili, amplasaţi în zona de securitate sub egida OSCE. Faptul s-ar putea urgenta prin sensibilizarea energică a UE şi SUA în baza documentelor universal acceptate.

Rezilierea acestui acord bilateral se оnscrie pe obiectivul de demilitarizare a zonei transnistrene de toate forţele – militare şi de pace ruse, militare şi paramilitare transnistrene, kăzăceşi. Activitatea pasivă, iar uneori chiar absenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC demonstrează abordarea acesteia ca ineficienta şi nefuncţională, ceea ce implică încetarea activităţii Comisiei Unificate de Control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Convenţie cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat
din zona nistreană a Republicii Moldova
(21 iulie 1992)


Republica Moldova şi Federaţia Rusă,

năzuind spre încetarea totală şi cît mai grabnică a focului şi spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace paşnice;

reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de principiile Statutului ONU şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

salutînd înţelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Federa­ţiei Ruse, au convenit următoarele:

Articolul l

1. Din momentul semnării Convenţiei, părţile în conflict îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum şi a oricăror acţiuni armate, una împotriva celeilalte.

2. Odată cu încetarea focului, părţile în conflict procedează la retragerea unităţilor Forţelor lor armate şi a celorlalte for­maţiuni, a tehnicii de luptă şi armamentului, urmînd să încheie acest proces în decurs de şapte zile. Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părţile, în conflict. Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Articolul 2

1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsuri­lor prevăzute în articolul l, precum şi al asigurării regimului de securitate în zona menţionată, se instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanţi ai celor trei părţi angajate în reglementare. Comisia foloseşte în activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanţă cu toate înţelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite. Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentei Convenţii, în termen de şapte zile din momentul semnării Convenţiei.

2. Fiecare din părţile angajate în activitatea Comisiei îşi numeşte reprezentanţii în componenţa acesteia. Locul de re­şedinţă al Comisiei de control este oraşul Bender.

3. În scopul realizării măsurilor sus-menţionate, Comisiei de control i se afectează contingente militare create pe bază de voluntariat şi reprezentînd părţile angajate în îndeplinirea prezentei convenţii. Amplasarea acestor contingente şi folosi­rea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului şi a Securităţii în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, pe baza de consens. Componenţa numerică, statutul, condiţiile de introducere în zona de conflict şi de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat.

4. În cazul nerespectării condiţiilor prezentei Convenţii, Co­misia de control cercetează împrejurările în care s-au produs încălcările şi ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii şi ordinii de drept, precum şi pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor.

5. Activitatea Comisiei de control şi a Forţelor afectate aces­teia este finanţată de toate părţile, pe bază de cote.

Articolul 3

Oraşul Bender, ca loc de reşedinţă a Comisiei de control — şi avîndu-se în vedere complexitatea deosebită a situaţiei – este declarat zonă cu regim sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Comisia de control asigură menţinerea ordinii de drept în or. Bender în interacţiune cu subunităţile de poliţie şi de mili­ţie, acestea avînd efective limitate.

Activitatea economico-administrativă este asigurată în Ben­der de către organele existente de autoadministrare din oraş, iar în caz de necesitate – împreună cu Comisia de control.

Articolul 4

Unităţile Armatei a 14-a a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu stricteţe neutralitatea. Cele două părţi în conflict îşi asumă obligaţia de a respecta neutralitatea şi de a se abţine de la orice acţiuni ilicite faţă de patrimoniul militar, faţă de militarii acestei ar­mate şi membrii familiilor lor.

Problemele privind statutul armatei, procedura şi termenele retragerii ei pe etape vor fi soluţionate în cadrul tratativelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Articolul 5

1.  Părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea ori­căror sancţiuni sau blocade, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulaţiei mărfurilor, servi­ciilor şi oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Părţile în conflict vor proceda imediat la negocieri în ve­derea reglementării problemelor legate de revenirea refugiaţi­lor la locurile de baştină, acordarea de ajutor populaţiei din raioanele care au avut de suferit şi refacerea obiectivelor economice şi a caselor de locuit. Federaţia Rusă va acorda spri­jinul necesar în acest sens.

3. Părţile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaţionale în zona de reglementare.

Articolul 6

Pentru difuzarea informaţiei obiective despre situaţia din zona de reglementare, părţile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.

Articolul 7

Părţile pornesc de la premiza că măsurile prevăzute în pre­zenta Convenţie constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictului prin mijloace paşni­ce, politice.

Articolul 8

Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul semnării.

Acţiunea prezentei Convenţii este suspendată prin acordul comun al părţilor sau în cazul în care una din părţile contrac­tante o denunţă, fapt care implică încetarea activităţii Comisiei de control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.

Pentru Republica Moldova                                         MIRCEA SNEGUR
Pentru Federaţia Rusă                                                      BORIS ELŢIN

Loading Facebook Comments ...

102 Comments

Add a Comment
 1. Washington Post: SUA ar putea „vinde” Republica Moldova, pentru a-și reface relațiile cu Rusia

  „În interesul de a elimina problemele iritante de pe agenda sa cu Moscova, administraţia Obama va vinde Georgia şi Moldova și nu va mai cere retragerea (forțelor militare ale – n. red.) Rusiei din aceste două ţări?” Întrebarea retorică este formulată de către David J. Kramer, fost secretar adjunct de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice în administrația Bush, într-un editorial în prestigiosul ziar american Washington Post.

  Kramer este de părere că SUA ar putea pune Rusia în prim-plan în detrimentul vecinilor din regiune, ceea ce ar însemna abandonarea acestora. Fostul oficial american amintește că Federația Rusă își menține forțele militare în regiunea Transnistreană și nu a făcut niciun pas pentru retragerea acestora, deși și-a asumat angajamentul de la Istanbul.

  „Obama şi alţi înalţi oficiali americani au spus în mod repetat că nu recunosc „sfera de influenţă” a Federației Ruse, dar acţiunile sau non-acţiunile sale vorbesc mai tare decât aceste cuvinte. Prin neglijarea țărilor din regiune, Obama face exact această cedare pentru sfera de influenţă”, mai notează editorialistul din Washington Post.

  Autorul mai notează că Obama ar trebui să utilizeze întâlnirile cu Medvedev pentru a-i reaminti Rusiei că agresiunea și ocuparea teritoriilor vecinilor săi sunt inacceptabile.

 2. Toata lumea trebuie sa fie constienta ca astazi in Kremlin se afla la putere o junta kgb-ista care promoveaza o politica externa a revenirii la hotarele fostei URSS. Doar trebuie sa fii miop politic sa nu intelegi acest lucru. Or si mai rau, ea intelegi si sa accepti.
  C
  u cat mai mult vom taragana Unirea, cu atat mai mari sanse avem sa revenim completamente sub cizma bolsevicilor-cekistilor moscali.
  Acei care au marsaluit in fata hoitului sifilitic vova ulyanov in piata rosie, trebuiesc penalizati la alegerile viitoare. Filat, Lupu, Urechian ne imping spre o pierzanie lenta. Voronin spre cea mai rapida.

 3. Bravo, Vitalia !
  Dupa cate se vede acum ,
  sunteti cea mai lucida politiciana dela Chisinau !
  Unirea nu insemana numai unirea lingvistica cu neamurile si istoria noastra, ci este un Imperativ, o Necesitate de salvgardare a majoritatii populatiei din RM. Este o sansa pt. Moldova, pe care nu o au,
  nici Ucraina, Georgia, etc. in fata Marelui Urs.
  Daca populatia ar fi informata corect despre avantajele Unirii, majoritatea va fi de acord !

 4. Iata ce a decis Guvernul comunist in 2006, iar in parlament initiativele nici nu au mai fost discutate…

  Guvernul a respins denuntarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relatiilor dintre RM si Transnistria

  Guvernul a avizat negativ proiectul de hotarare al Parlamentului din 15 mai 2006 “Privind denuntarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relatiilor dintre R.Moldova si Transnistria”, care acorda regiunii transnistrene dreptul de desfasurare a activitatilor economice in exterior.

  Potrivit avizului Guvernului, Memorandumul din mai 1997 constituie unul dintre cele peste 130 de documente semnate in cadrul procesului de negocieri, deci nu reprezinta un act juridic international si, prin urmare, nu poate fi supus procedurii de denuntare.

  In aviz se mai spune ca, tinand cont de prevederile Conventiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, care se aplica referitor la tratatele-acorduri incheiate intre state, prin expresia „parte la tratat” se intelege statul care a consimtit a se lega de tratat. In acest sens, eventuala initiere a procedurii de denuntare a memorandumului, in baza prevederilor Conventiei de la Viena, denota ca RM recunoaste calitatea regiunii transnistrene de subiect de drept international.

  De asemenea, in aviz se mentioneaza ca prevederi similare stipuleaza si Legea privind tratatele internationale ale R:Moldova din septembrie 1999, care stipuleaza ca “denuntarea sau stingerea tratatelor internationale ale RM se exercita in conformitate cu principiile si normele dreptului international, cu Conventia privind dreptul tratatelor”.

  Proiectul de hotarare al Parlamentului cu privire la denuntarea Memorandumului a fost elaborat de deputatii Aliantei „Moldova Noastra” Vitalia Pavlicenco si Valeriu Cosarciuc.

 5. Совместное заявление президентов Российской Федерации и Украины по Приднестровскому урегулированию

  Страны-гаранты отмечают, что в Московском заявлении от 18 марта 2009г. стороны высказались за трансформацию нынешней операции в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ в контексте приднестровского урегулирования, и подтверждают принципиальную готовность принять в этом активное участие.

  Российская Федерация и Украина, выступающие в качестве посредников и стран-гарантов справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы, подтверждают свою приверженность ранее достигнутым в переговорном процессе договоренностям. Они считают неотъемлемыми составляющими урегулирования укрепление доверия между Республикой Молдова и Приднестровьем, обеспечение стабильного социально-экономического развития в регионе, дальнейшее становление институтов гражданского общества, соблюдение прав и свобод человека в соответствии с нормами и принципами международного права.

  При этом они исходят из необходимости решения приднестровской проблемы исключительно мирными политическими средствами путем равноправного диалога с целью определения особого надежно гарантированного статуса Приднестровья на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, конституционного нейтралитета и формирования единого правового, экономического и оборонного пространства.

  Страны-гаранты продолжат согласованные усилия по восстановлению взаимопонимания между Республикой Молдова и Приднестровьем и призывают их воздерживаться от односторонних действий, способных осложнить ситуацию в регионе и перспективы урегулирования. В этом контексте максимальное содействие будет оказываться деятельности созданных Кишиневом и Тирасполем экспертных групп по мерам доверия на Днестре в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

  Российская Федерация и Украина подчеркивают важную стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в регионе и выступают за конструктивное взаимодействие всех входящих в нее компонентов. Страны-гаранты отмечают, что в Московском заявлении от 18 марта 2009г. стороны высказались за трансформацию нынешней операции в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ в контексте приднестровского урегулирования, и подтверждают принципиальную готовность принять в этом активное участие.

  Российская Федерация и Украина намерены в контакте с международными партнерами содействовать созданию надлежащих условий для возобновления работы «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» с участием политических представителей Республики Молдова и Приднестровья, посредников от Российской Федерации, Украины и ОБСЕ, а также наблюдателей от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

  Страны-гаранты убеждены, что тесное сотрудничество и координация усилий всех участников переговорного процесса в формате «5+2» способно ускорить достижение всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования на Днестре.

 6. Societatea civilă din România: Înţelegerea Medvedev – Ianukovici este una „profund inamicală”

  Peste treizeci de organizaţii civice şi sindicale din România au semnat marţi o declaraţie, adresată preşedintelui Traian Băsescu, primului ministru Emil Boc, precum şi miniştrilor de Externe şi Apărării, Teodor Baconschi, respectiv, Gabriel Oprea, în care îşi exprimă îngrijorarea vizavi de „înţelegerea cvasi-secretă dintre Rusia şi Ucraina referitoare la Transnistria”. Acestea solicită conducerii statului român să purceadă la „acţiuni coerente, prompte şi semnificative”.

  „Această înţelegere ruso-ucraineană – date fiind precedentele create, agresiunile transnistrene de după 1992, tentativele de dezmembrare şi lichidare a exerciţiului suveranităţii de stat a RM – este văzută, în orice analiză geopolitică lucidă, ca fiind un act de ostilitate la adresa Chişinăului, Bucureştiului şi a UE, cu atât mai mult cu cât, în toţi aceşti ani, România şi UE au fost de facto excluse din formatul negocierilor pentru soluţionarea conflictului transnistrean, provocat şi alimentat de prezenţa armatelor de ocupaţie ale fostei URSS, preluate apoi de Federaţia Rusă”, se menţionează în apelul societăţii civile de peste Prut. Semnatarii declaraţiei cer de la autorităţile române să exprime, în numele tuturor instituţiilor fundamentale ale statului, o poziţie publică faţă de acest eveniment, pe care ei îl numesc „profund inamical”. „Vă cerem, totodată, să declaraţi fără rezerve întregul sprijin al României pentru integrarea europeană a RM şi pentru respingerea Planului Kozak de dezmembrare”, mai adaugă organizaţiile civice. „Atragem atenţia şi dezvăluim opiniei publice că, prin planul Kozak, reluat periodic în ultimii zece ani, Moscova şi, mai nou Kievul, caută ca pe un teritoriu care, potrivit dreptului internaţional, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, ar fi trebuit să revină României – în locul entităţii statale create în urma ocupaţiei şi a căderii imperiului sovietic, să fie creaţi trei pseudosubiecţi politico-juridici captivi într-o pseudo federaţie – un cap de pod al separatiştilor transnistreni şi al unei armate ruseşti, la frontiera Uniunii Europene şi a României”, concluzionează semnatarii apelului.

  Conflictul transnitrean a devenit un subiect fierbinte ale acestor zile, în contextul vizitei preşedintelui rus Dmitri Medvedev la Kiev. Medvedev împreună cu omologul său ucrainean, Viktor Ianukovici, susţin un statut special al Transnistriei şi recunosc rolul „important şi stabilizator” al trupelor ruse în regiune.

  În declaraţia celor doi, în posesia căreia a intrat gazeta.ru, se arată că Moldova şi Tiraspolul trebuie să ajungă, prin „mijloace politice paşnice şi prin dialog egal”, la un statut special pentru regiunea transnistreanî în cadrul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a RM, neutralităţii constituţionale şi formării unei zone economice şi de apărare unică. În documentul citat, Rusia şi Ucraina „accentuează rolul important şi stabilizator în actuala operaţiune de menţinere a păcii din regiune şi pledează pentru o colaborare constructivă a tuturor elementelor ei componente”. Cele două părţi mai arată că intenţionează să creeze condiţiile necesare reînceperii negocierilor în formatul 5+2. Între timp, Transnistria, potrivit agenţiei de presă INFOTAG, insistă asupra creşterii contingentului rus în zona de securitate, iar premierul Vlad Filat cere transformarea misiunii de menţinere a păcii actuale „într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional”. „Guvernul RM pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin retragerea completă a muniţiilor care aparţin Federaţiei Ruse şi a contingentului militar ce asigură paza acestora”, se arata în comunicatul de presă al executivului de la Chişinău.

  Sursa: Timpul.md

 7. Atitudinea ofensiva din ultima perioada a lui Voronin , ultimatumul dat de rusi pentru plata gazelor , semnele unei posibile schimbari ale pozitiei SUA in problema Moldovei in favoareaRusiei ,plimbarile dese ale lui Lupu la Moscova, intelegerea(dictatul) Ianukovici-Medvedev privind Moldova versus Transnistria arata ca s-a pus in miscare un plan de anvergura contra Moldovei . Evenimentele in continuare cred ca vor confirma. Apare clar ca va avea loc o confruntare atat in tara cat si pe plan extern
  Scopul : schimbarea rapida a orientarii Moldovei spre Romania si UE ,catre Moscova .
  Mijloace :
  un guvern prorus condus de un comunist sau Lupu
  un parlament dominant prorus ( nu spun comunist)
  presiuni economice prin politica livrarii gazelor si a impiedicarii exportului de produse in Rusia si tari satelit
  introducerea in combinatie a Transnistriei care trebuie sa trimita oameni in parlamentul Moldovei pentru a face alaturi de comunisti tot ce doreste Rusia ,adica sa rupa iar legaturile cu limba si tara mama, cuUE si tot ce se doreste in acest moment
  un joc de intimidare si presiune din partea Ucrainei care joaca pentru ea ,dar in folosul Rusiei
  Mijloacele Moldovei ;
  – sprijin de la UE ,SUA si Romania la care Moldova trebuie sa faca apel imediat;
  -mobilizarea generala a clasei politice proeuropene pentru inlaturarea pe toate caile a posibilitatii ca prorusii sa castige alegerile-;
  -constientizarea populatiei asupra a ceea ce se pregateste printr-o campanie totala si dura in mass-media ;
  – pregatirea UNIRII ca singura solutie care rezolva problema ca sabia lui Damocles si de care se tem si rusii si ucrainienii

  Doamna Pavlicenco, a sosit momentul sa intrati tare in scena peste tot. Este sansa D-voastra si a PNL

 8. tudor_petrosani

  D-na V.P., de ce nu propuneti si dobandirea cetateniei R.M., de catre cetatenii ROMANIEI, in maxim 5 luni, asa cum ROMANIA,face cu cetatenii R.M. ? Multi din cei care au redobandit cetatenia ROMANIEI, si-au cumparat teren,si si-au construit o locuinta in ROMANIA ! Si eu,as vrea,si nu numai eu, sa cumpar un teren in R.M., dar nu pot,deoarece nu am cetatenia R.M., iar ca sa o obtin, dureaza 8 ani ! Nu e drept ce se intampla , adica unii !, sa suga la doua oi ! Iar daca propuneti acest lucru,sunt tare curios,cati din factorii de conducere a R.M., au sa fie de acord cu asa ceva,iar multi nu stiu,ca cei care sunt contra sau vor fii contra,unii detin cetatenia ROMANIEI, chiar membrii famililor acestora,dar le place sa mearga la doua capete : ori,ori ! In momentul de fata,in ROMANIA, deja se duce o anumita campanie, de genul : eu cu binele dupa tine,tu cu sula dupa mine !

 9. tudor_petrosani

  Revin inca cu un cuvant : atunci se va vedea adevarul,din spatele perdelei ! Nu stiu prea multe lucruri si exemple,dar stiu cateva destul de importante ,din care dau numai unul : nu stiu cum a obtinut o anumita persoana ( nu dau numele din bun simt) cetatenia ROMANA, cand nu stie ABSOLUT !, nici-un cuvant in limba ROMANA, si tot-odata, confunda ROMANIA cu …UNGARIA ! Asa ca ma intreb, ca un om care isi plateste taxele si impozitele la statul ROMAN : Cine a acordat aceste cetatenii, stiind ca sunt niste reglementari in vigoare? De ce se cheltuie banii mei, rezultati din taxe si impozite, pe nistre centre,deschise de curand in ROMANIA, atat timp,cat,cetatenii R.M., care au fost ROMANI, din parinti si bunici, nu pot sa obtina cetatenia patriei lor , ROMANIA, deoarece anumiti factori responsabili, atit din R.M., cat si din ROMANIA, au facut un…job !, din acest lucru ! Si ma doare inima , cand vad,romani adevarati(nu besinosi clonati),care inca doresc sa fie , ce au fost si inaintasii lor,de peste 2000 de ani !

 10. tudor_petrosani,
  Cine a acordat aceste cetatenii, stiind ca sunt niste reglementari in vigoare? De ce se cheltuie banii mei, rezultati din taxe si impozite, pe nistre centre,deschise de curand in ROMANIA, atat timp,cat,cetatenii R.M., care au fost ROMANI, din parinti si bunici, nu pot sa obtina cetatenia patriei lor.

  Dar nu-ti pare, ca cu aceasta intrebare trebue sa te adresezi la oficialii din RO? Probabil, ca si in RO bantuie coruptia, nu?

 11. Cetatenii din RM i-si redobandesc cetatenia stramosilor sai, dar cetatenii din RO vor sa-si redobandeasca cetatenia…. URSS?
  M-da…………..

 12. Articol straniu. Titlu si mai straniu. Iar comentariile ca intodeauna – in afara ‘ariei de acoperire’. 🙂

 13. natalia

  „Dar nu-ti pare, ca cu aceasta intrebare trebue sa te adresezi la oficialii din RO? Probabil, ca si in RO bantuie coruptia, nu?”
  „Cetatenii din RM i-si redobandesc cetatenia stramosilor sai, dar cetatenii din RO vor sa-si redobandeasca cetatenia…. URSS?

  „M-da…………..”

  natalia, cred ca ar fi mai corect sa comentezi articolul si nu comentariile vizitatoriler. In cazul despre taxe si impozite tudor_petrosani a intrebat retoric si nicidecum nu astepta comentariul nataliei sau al meu.
  Aeasta intrebare referitoare la matrapazlicuril functionarilr publici exista in capul fiecarui om si nu este atit o intrebare, kit un protest constatat.

 14. tudor_petrosani

  Pentru ca unii,..ce o fii ei..sa nu intre in straniu, vreau sa punctez , un simplu lucru : vreau si eu sa cumpar un teren , pe numele meu,in R.M, si tot-odata,sa am si drept de vot ! Aceste lucruri,se obtin , doar daca ai cetatenia R.M (dupa 8 ani).Este ceva straniu,in cererea mea ? Asa cum unii,din R.M.,(din toate..etniile)au (re)dobandit cetatenia ROMANA, si se bucura de niste drepturi in ROMANIA, inclusiv dreptul de vot,asa si eu,vreau aceleasi drepturi in R.M.! Daca ei,cei care au dobandit cetatenia ROMANA,spun ca sunt ROMANI, si pamantul pe care il calca,este a stramosilor lor, deci atunci,de facto,si pamantul R.M., este parte componenta a marelui pamant,numit ROMANIA. Atunci,cu ce gresesc, daca cer un drept,al meu, asa cum cei din R.M., l-au obtinut in ROMANIA? Stiti unde ne poate duce , un anumit gand,pe care nu il pot exprima in scris,ca sa nu supar identitatea nationala a unora , care au …doua inimi ?..Cred ca duce la o marginalizare extremista ! Personal,nu pot sa accept , sa se ofere avantaje unui grup de oameni,in detrimentul unui alt grup,mult mai numeros!Sau , ma numesc ROMAN, atat timp cat sunt in spatiul grupului majoritar, si cand intru inapoi in spatiul grupului mai mic,revin la gandurile si faptele acelui grup? Adica, intr-un cuvant, interesul poarta fesul ! Iar cat despre cetatenia URSS, o intreb pe d-na(sau d-nul, deoarece,in zilele noastre se poarta schimbarea de sex, ca si in politica),ea are cetatenia RM., adica MOLDOVEAN, sau URSS?…Macar sa stiu,cand mai vin in R.M., ca pe afara e vopsit gardul,inauntru e leopardul!

 15. tudor_petrosani spune:
  20 May 2010, la 01:01

  Eu cred ca natalia a gresit cu comentariul ei. Comentariul d-ei se numeste: „daca taceai, domn ramineai”.

  Acum despre romani si cetatenie RM.

  Eu mai demult am scris si spus/ in discutii/ ca ar fi bine, daca cetatenii romanii de peste Prut, casatoriti cu cetateni din RM ar pretinde sa obtina cetatenia RM. Va imaginati cum si kiti am fi aici romani ?
  Din pacate romanii la care ma refer mai sus prefera sa obtina cetatenia oricaror tari, numai nu a RM.

  Despre asteptarea cetateniei RM timp de 8 ani…..Cred ca ceva nu este asa. N-mi vine sa cred.
  DVS personal aveti dosar depus ori operati din spusele altora, dupa ureche ?

  Daca intruniti conditiile pentru obtinerea cetateniei si cineva, undeva va priveaza de acest drept, stiti foarte bine drumul pe care trebuie sa mergeti – judecata.
  Daca un functionar nu-si indeplineste meseria cum trebuie, el trebuie reclamat si taxat cum trebuie. Numai asa pot fi invatati functionarii publici sa priveasca in ochii omului, nu la „ce are in mina” .
  Noi ne-am deprins sa ne plingem si sa discutam la modul general despre fenomene negative in societate, nu si sa intreprindem masurile de rigoare pentru inlaturarea lor.
  Astfel, raminind nepedepsiti, mitocarii si obraznicii „maninca praznicu”, se transforma in sugacii poporului si aceasta maladie ca o edera cuprinde si sufoca sicietatea.
  Astfel contribuim noi insine la „starea de spirit” a functionarilor publici, care sufoca fiinta omeneasca si impurifica.
  Nu toti functionarii publici sunt „belele” pe capul nostru.
  Mai corect ar fi sa spunem ca majoritatea sunt oameni cumsecade, dar acea parte mai mica, ca o lingura de dohot strica butoiul cu miere.

 16. p-u A. Can
  „natalia, cred ca ar fi mai corect sa comentezi articolul si nu comentariile vizitatoriler.”
  Dar dorinta d. Tudor e la tema expusa? Doar i-am raspuns la intrebare….?

 17. Si daca voi comenta articolul dat ca si d-ta, „ca ar fi bine, trebue de schimbat s.a.m.d.” – se va schimba ceva in hotararile guvernului actual?
  „Noi ne-am deprins sa ne plingem si sa discutam la modul general despre fenomene negative in societate, nu si sa intreprindem masurile de rigoare pentru inlaturarea lor.”
  As dori sa stiu si eu, la ce masuri va referiti d-ta, adica ce putem intreprinde noi, cetatenii de rand, ca guvernul actual si toti ceilalti politicieni sa ne auda?
  Cred ca numai sa-i taxam la alegeri, si mai mult nimic.

 18. D. Tudor, eu personal nu am nimic impotriva vanzarii terenurilor persoanelor cu cetatenie straina, pentru ca terenurile sunt un product, care nu poti sa-l incarci in sac si sa le duci din tara.
  Totdeauna proprietarii terenurilor, indiferent de cetatenia, care o detin, se supun Legilor tarii respective. nu-i asa?

 19. p-u A. Can

  CONSTANTA.ROMANIA.UE, 19 mai 2010, ora: 16:34;
  Milioane de Români nu au locuri de muncă.La ce ne-ar mai trebui alte 4 milioane de şomeri moldoveni? Vreţi cetăţenie ca să plecati in occident si acolo sa faceţi numai prostii,dar nah..sunteţi Români, aveţi o scuză ! Nu ne mai prostiţi ca nu o să obţineţi NIMIC !

  Iata parerea unui roman(numai unul, oare?)………. Cum va pare? Si ma intreb, noi vrem unire, dar ei o vor?

 20. tudor_petrosani

  NATALIA : Niciodata,un ROMAN, nu foloseste cuvantul : nah !…asa cum il foloseste , cel care se da din ROMANIA, si mai ales din CONSTANTA, deoarece dobrogenii,nici macar nu au auzit de acest cuvant !Citeste mai atenta, ce a postat,si iti vei da seama ,si de unde este si ce …etnie este !

 21. tudor_petrosani

  Pentru cei,care inca nu stiu,am sa fac un copy-paste, pentru lamurirea lucrurilor in privinta obtinerii cetateniei R.M., la cerere,deoarece imi place sa vorbesc cu „actele pe masa”..: 2. Dobindirea cetateniei la cerere

  Acest mod de dobindire a cetateniei se aplica cetatenilor straini sau persoanelor fara cetatenie, care manifesta dorinta de a obtine cetatenia unui stat anumit. Privitor la persoanele fara cetatenie putem spune ca se numesc apatrizi.

  Persoanele care doresc sa primeasca cetatenia RM, trebuie sa indeplineasca conditii prevazute de Lege cu privire la cetatenie a RM si anume art.15 al Legii.

  Prezenta Lege mentioneaza faptul ca:

  *

  “Desi persoana nu s-a nascut pe acest terotoriu, domiciliaza aici permanent cel putin ultimii 10 ani, sau in cazul in care este casatorit cu un cetatean al RM si de cel putin 3 ani sau care a venit sa domicilieze la parinti sau copii (inclusiv infietori sau infiati) care sunt cetateni ai RM si care locuiesc pe teritoriul RM cel putin 3 ani”

  In practica internationala privitor la dobindirea cetateniei prin acordarea la cerere se cunoaste ca toate popoarele aplica neaparat cazul cu domiciliul , numai ca fiecare in parte stabileste termenul ei. De exemplu in Bulgaria, Polonia, Romania, cazul de domiciliu este de 5 ani, in Elvetia, Norvegia si RM este de 7 ani, in Irlanda 9 ani, iin Sainte-Marino 20 ani.

  *

  Are asigurate mijloace legale de existenta pe teritoriul RM.

  Acest aliniat atrage atentia asupra faptului ca persoana in cauza trebuie sa dispuna de toate conditiile acestui articol, adaugind si faptul ca acest individ sa se afle pe teritoriul RM legal, avind toate documentele pentru a-i confirma acest fapt.

 22. tudor_petrosani

  Acum,sa-l vad pe cel,care va domicilia PERMANENT !, 10 (7),ani,pentru dobandirea cetateniei,in vederea obtinerii dreptului de a cumpara un petic de pamant,in R.M…..Si multe alte lucruri, cum ar fii si ..examenele, !

 23. tudor_petrosani

  Iar in incheiere,ca sa nu mai deranjez privitorii , afirm , ca , doar atat am vrut, ca cineva,sa promulge o lege, si in R.M.,referitoare si la obtinerea unor drepturi de catre cetatenii ROMANIEI, in contrapartida la ce face statul ROMAN, pentru cetatenii R.M. .! Doar atat !

 24. Tudor, de mai multa vreme multi romani au inceput sa foloseasca terminologie moldoveneasca. Am mai intalnit asa exspresii si de la marele roman Jay si de la Toca si de la altii. Ciar si d-ta intelegeti ce inseamna nah….
  Ma aflu des in Romania, pentru ca am rude-romani, si intradevar multi romani gandesc asa, ca in acel comentariu.

 25. tudor_petrosani

  NATALIA : In ARDEAL, nu se foloseste acel cuvant,dar e posibil in zona ARAD si TIMISOARA, deoarece acolo,au venit,din cauze economice cetateni din partile MOLDOVEI ROMANESTI,iar eu ,sincer iti spun,ca nu stiu ce inseamna acel cuvant,dar o intreb pe sotia mea .Apropo,daca vrei,uite un link,care spune multe,referitor la doleanta mea( ai sa vezi ceva interesant in lege : cine vrea cetatenia R.M., trebuie sa renunte la cetatenia altui stat!)…: http://www.referatele.com/referate/drept/online1/Cetatenia–Lucrare-drept–obtinerea-cetateniei-pierderea-cetateniei-conflicte-de-cetatenie-referat.php

 26. Si insasi romanii ne numesc deseori moldoveni dar nu romani, chiar si pe cei care detin cetatenie romana.

 27. p-u Tudor
  ai sa vezi ceva interesant in lege : cine vrea cetatenia R.M., trebuie sa renunte la cetatenia altui stat!)…
  Nu am nevoie sa ma uit in linc, eu stiu, ca asa e, dar mi se pare, ca aceasta lege a fost elaborata de guvernarea precedenta, pentru ca sa stopeze redobindirea cetateniei RO, care sa pornit in masa, si nu doreau efectul bumerangului. Poate ca nu sunt corecta.
  Dar daca toti vor unire, poate ca cetatenia RM va dispare cu vremea? Sau poate ne vom astepta la unele schimbari in legatura cu cetatenia dubla din partea noului guvern?

 28. tudor_petrosani

  NATALIA : De ce , actualii guvernanti, nu au abrogat respectivul paragraf de lege??? Interesul poarta fesul!

 29. Tudor
  Constanta este un oras balnear, care este foarte des vizitat de turisti din Moldova, Ucraina, Rusia, asa ca populatia bastinasa foarte bine cunoaste diferite expresii, folosite de „maldaveni”, rusi, ucraineni, cat si multi cunosc limba rusa, asa ca viziunile noastre nu coincid…

 30. # tudor_petrosani spune:
  20 May 2010, la 13:01

  NATALIA : De ce , actualii guvernanti, nu au abrogat respectivul paragraf de lege??? Interesul poarta fesul!

  Poate ca nu au dovedit, pentru ca aveau alte probleme mai importante (de ex, scoaterea sarmei ghimpate de peste Prut)? Iata ca dupa alegeri vom avea un guvern nou si mai „corect”, totul depinde cum o sa votam noi, cetatenii de rand ………

 31. Tudor, dar daca asa doresti o vila pe malul Nistrului, nu sunt situatii nerezolvabile. Renunti la cetatenia RO, o actepti pe cea RM, si pe urma o redobandesti iarasi pe cea RO, de ex.

 32. tudor_petrosani, 19 mai 2010, ora: 15:44;
  -3
  răspunde
  Mai bine ati sustine ca tovaraseii vostrii din conducerea R.M., sa ne dea si noua , la ROMANII, din ROMANIA, cetatenia voastra in maximum 3 luni, asa ,ca domni ce sunteti,deoarece vreau si eu sa-mi fac o vila pe malul NISTRULUI, asa cum unii de la voi,au cumparat pamant si au construit pe el,cate ceva, in ROMANIA !Iar de gargara voastra,sunt satul!

  *
  tudor_petrosani, 19 mai 2010, ora: 16:36;↑
  +2
  răspunde
  Ce este fratilor ? Nu va convine? Vreti sa sugeti de la doua oi? Atunci,sugeti si de la un…berbec!!! In curand !

 33. Iar de gargara voastra,sunt satul!

  Iata si parerea d-ta d. Tudor.
  Ciar i-mi este interesant, d-ta doriti Unirea?

 34. tudor_petrosani

  NATALIA : 1-Am locuit in MANGALIA, jud. CONSTANTA, 15 ani,fiind cadru militar,si stiu ce limba se vorbeste acolo !, 2-Cetatenii fostei URSS, veneau in statiunile din CONSTANTA, cel mai mult,in perioada comunista,deci pana in anul 1989.,3-Sper ca nu erai atenta la ce ai scris,in momentul in care ai postat ca un cetatean UE, sa renunte la drepturile si indatoririle ce le are ca cetatean UE.,4-Ce am avut de spus,am spus,si cuvintele inapoi,nu le retrag !( este o parere personala,cu faptul ca vrem acelasi statut,si noi ROMANII, in R.M., cum le-ati (re)dobandit si voi,in ROMANIA ! PUNCT.

 35. Tudor,
  bunelul meu este bastinas chiar din Constanta, si deseori vizitez Constanta, si pana in prezent acolo vin la odihna multi rusi, ucraineni si moldoveni cat si in Mangalia, cat si la Mamaia, Eiforie-Sud/Nord s.a.m.d,
  si vad, ca v-ati enervat, deaceia si doriti sa puneti punct, dar nu mi-ati raspuns la intrebarea importanta:
  D-ta personal doriti Unire, daca asa va preocupa evenimentele, care se petrec in Moldova?

 36. 🙂 undeva Tudor are dreptate cu acordarea cetateniilor RM cetatenilor romani, si precis ca nu mai castiga comunistii nimic in RM ba chiar mai mult as crede ca Unirea se va produce mai repede ;).

 37. Numai ca f-rte putin vor fi romanii care vor alege 2-a cetatenie cea a RM 🙂 sau nu am dreptate?

 38. tudor_petrosani

  VITALIE : Multumesc ca macar tu,ai inteles sensul adevarat a celor expuse de mine ! MULTUMESC ! (mai ales problema cu votul ).

 39. tudor_petrosani

  VITALIE : Cine este prostul,sa arunce pe fereastra un venit lunar de 1000 euro, chiar daca este diminuat cu 25%,in favoarea unui venit de …100 euro? Asa ca legea actuala,a dobandirii cetateniei R.M., la cerere,de catre alte persoane,este o lege gandita bine,la timpul la care a fost promulgata,dar era buna pentru anumite interese a unei minoritati din R.M. Dar ea,azi,si in conditiile actuale,este o lege care nu mai este viabila , si loveste chiar in interesul poporului ROMAN , din R.M.,dar si alor categorii de cetateni straini ! Deci, cine are CURAJUL, din R.M., sa propuna cadrului legislativ din R.M., sa schimbe aceasta lege,in interesul C.E. ? Ca de vorbe,cum ar fii,ca de ce are covrigul gaura,sunt satul, si mai ales sunt satul de cei care se ghideaza dupa dictonul : la placinte inainte,la razboi inapoi !!!

 40. Se pot gasi „prosti” (destepti cu venit considerabil fata de venitul mediu din Romania) de astia p/u careva interes personal mai ales in domeniul imobilului de care si d-stra ati pomenit ;). D-le Tudor cred ca din politicienii actualei conduceri din RM este cineva care ar avea CURAJUL (d-ul Ghimpu & Chirtoaca la indicatiile d-ului Basescu de ex., sincer nu e cazul curajului cred eu 🙂 ) sa propuna modificarea acestei legi, chiar si d-na Pavlicenco nefacind parte din actuala conducere cred ca ar avea „CURAJUL” sa propuna modificarea, insa d-na cu propunerea va ramane si nu numai ci si cu diverse „sloganuri” agresive, mirsave la persoana sa politica cu parere de rau.

 41. tudor_petrosani

  VITALIE : Cel putin,indiferent de om,sau pozitia sociala, ramane sintagma : a incercat oameni buni,dar nu sa putut ! ……..Dar si daca,cineva,are sange in instalatie, si,face,ce a facut ROMANIA, sau macar propune, ce am enumerat eu mai sus, adica cetatenia in 3 luni, atunci va iesii adevarul la iveala ! Vrei adevarul care va iesii, pe limba ta ? Ei uite care este,raportat la un singur cuvant : NIET !….Apoi , sa vezi ce se va intampla ! Apropo,observ ca esti un om erudit,cu bun simt si…sugubat(asa se spune prin MOLDOVA ROMANIEI), daca vrei, poti sa intrii pe adresa mea de skype,cu acelasi nyk. Apropo, inca ceva ce am observat pe diferite site-uri din R.M., politice : lamentare !

 42. d. Tudor, cunoasteti cuvantul Niet, dar NAH…. nu-l cunoasteti? Nu-mi vine sa cred.
  Si totus, raspundeti-mi va rog la intrebare:
  D-ta personal, doriti UNIRE?
  Sper, ca nu o sa folositi vocabularul unui domn needucat, care va insoteste pe forumurile Unimedia.
  Si, as dori sa aflu, ce categorie din cetatenii RO au salarii de 1000EURO lunar? Poate detineti functia de ministru?

 43. VRETI SI TELEFONUL MEU? NUMARUL 072701963….IA SA VAD CA SUNTETI BAIETI BUNI SI STITI SA PUNETI SI 004 IN FATA.

 44. p-u V.P.
  Da, am citit acest articol, totul este bine, si Nota inf, si Conventia, si Hotararea Guvernului, dar ma framanta o intrebare: ce document mai are rost sa fie intocmit, pentru ca Transnistria sa-si achite datoriile pentru gaz natural in suma de $2,3 mld.
  Pare ca, RM duce o greutate , care sa o arunce i-i pare rau, dar sa o duca – i-i vine greu……………..

 45. p/u natalia
  Moscova e cointeresata ca Transnistria sa nu-si achite $2.3 mlrd, p/u a manipula RM cu aceasta datorie care nu recunoaste Trasnistria ca stat independent, adica in orice caz trebuie noi sa achitam aceasta suma, numai daca nu ne dezicem de Transnistria si o recunoastem ca stat independent sau in componenta cuiva numai nu a RM.

 46. si Va dati seama ce inseamna $2.3 mlrd p/u RM nu mai zic de Transnistria, iar p/u Moscova e un fleac mai ales ca e un fleac ce tine sub influenta sud-estul hotarelor UE.

 47. p/u tudor_petrosani – concretizati Va rog pe site-uri politice – lamentare !!!

 48. Vitalie
  in orice caz trebuie noi sa achitam aceasta suma, numai daca nu ne dezicem de Transnistria si o recunoastem ca stat independent sau in componenta cuiva numai nu a RM.
  Eu stiu, dar….. Transnistria poate sa existe in asa conditii favorabile inca 100 ani, si cum de facut? De achitat $2.3mld.? Si peste cati-va ani inca $2,3mld?
  Deaceia si am scris – sa arunci povara i-ti pare rau, sa o duci mai departe i-ti pare greu.
  Si daca mai face odata noul Guvern Nota, Conventii, Declaratii si Hotarare a Guvernului ce se schimba? Cine stie, care ar fi pozitia dreapta a Guvernului(nou sau precedent)?
  Poate A. Can?
  Hai, ca cu Unirea am inteles………….

 49. p-u Vitalie
  Nu se mai intoarce Tudor (ieri si-a luat seara buna in persoana d. Valcea), poti sa-l gasesti pe f. Unimedia, tot se plange, ca vrea vila in RM (acolo da frau la limba), deacum i-l roaga si pe Dodon, sa spuna un cuvant bun pentru el.

 50. Daca i-ti trebuie urgent, mai sus este telefonul
  D. Vitalia a sters 2 comentarii minunate ale acestui roman cult, dar telefonul i-a ramas……

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *