Nimic nou in pozitia Guvernului

In anul 2006 am depus, impreuna cu ex-deputatul Valeriu Cosarciuc, doua initiative legislative – privind denuntarea Memorandumului din 1997, semnat cu Rusia, si privind denuntarea Conventiei de incetare a focului, din 1992. Pentru a nu comenta mai mult, voi mentiona doar ca, pentru aceste initiative, ca si pentru cea de iesire a RM din CSI, am fost exclusa din AMN. Reiterez si faptul ca se va reveni, la sigur, la totul ce am promovat curajos, cel putin din 1998 pina in 2009, asa cum se va ajunge si la solutia unirii cu Romania (pozitie luata in deridere de unii politicieni „pragmatici”), care miine va deveni un imperativ pentru a ne salva ca parte de natiune romana in fata presiunilor tot mai agresive din partea Rusiei.

Prin publicarea Notelor informative (aşa se numea atunci Expunerea de motive) si a proiectelor de hotarîri depuse subliniez şi că nimeni nu ni le-a scris, aşa cum le scriau consilierii de tot felul guvernanţilor. Noi înşine le-am elaborat, răspunzîndu-le mai multora – şi pe această cale – la întrebări gen „cu ce v-aţi mai şi ocupat şi voi prin Parlament ca deputat?” (Nu mai spun de eforturile de a gasi continutul Memorandumului sau de modul de denuntare a unor asemenea acte…)

Documentele de mai jos vorbesc de la sine. Vitalia Pavlicenco

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1812. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco
Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare în Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria.
Anexă: – proiectul de hotărîre
– Nota informativă
– textul Memorandumului

Deputaţii: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992),

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Memorandumul privind principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, semnat la 8 mai 1997.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Memorandumului.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Memorandumului despre principiile de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria

Situaţia creată la frontiera moldo-ucraineană pe segment transnistrean, urmare a respectării, de către Serviciul vamal ucrainean, de la 3 martie 2006, a regulilor internaţionale de tranzitare a mărfurilor, impune reconsiderarea Memorandumului semnat la Moscova pe 8 mai 1997 de către Republica Moldova, ca subiect de drept internaţional, şi Transnistria, ca regim secesionist, care îşi asumă angajamentul să revină în cadrul statului comun Republica Moldova. Rusia şi Ucraina au semnat documentul ca mediatori şi garanţi ai procesului de reglementare a conflictului, iar OSCE – ca mediator. Documentul e semnat în pachet cu Declaraţia Comună a Preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei, cu participarea Preşedintelui în Exerciţiu al OSCE, conform solicitării conducerii Republicii Moldova şi a zonei transnistrene a Republicii Moldova, exprimate în Protocolul privind măsurile suplimentare de normalizare a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria din 10 aprilie 1997.

În Declaraţia Comună, se spune, între altele, că Preşedinţii Rusiei şi Ucrainei „reiterează disponibilitatea ţărilor lor – Federaţiei Ruse şi a Ucrainei – de a fi, cu sprijinul OSCE, garanţi ai respectării prevederilor documentelor respective privind statutul special al Transnistriei, ca parte componentă a Republicii Moldova unitare şi teritorial indivizibile”.

Memorandumul prevedea elaborarea mecanismului de delimitare a competenţelor dintre Chişinău şi Tiraspol şi a viitorului statut al zonei transnistrene în componenţa Republicii Moldova, a mecanismului de garanţii ale respectării viitorului statut, cu o prevedere despre dreptul zonei la activitatea economică externă.

După semnarea Memorandumului, în protocoalele întrevederilor de lucru ale conducerii Republicii Moldova şi Transnistriei (din 24.05.97 şi 17.02.98) s-a stipulat crearea grupurilor de lucru mixte (Chişinău-Tiraspol) pentru elaborarea mecanismelor de realizare a prevederilor Memorandumului-1997, inclusiv a dreptului zonei la activitatea economică externă. Acest lucru nu s-a realizat şi, în consecinţă, nu s-au realizat nici prevederile Memorandumului.

Prin semnarea Memorandumului-1997, sub presiuni exercitate atît din partea Rusiei, cît şi din partea forţelor proruse de la Chişinău, s-a urmărit, de fapt, asigurarea intereselor politice, geostrategice şi economice ale regimului separatist de la Tiraspol şi ale Federaţiei Ruse. Acest document este interpretat de autorităţile transnistrene şi ruse ca avînd un statut echivalent acordurilor internaţionale, acordîndu-i părţii transnistrene dreptul la activitate economică externă independentă.

Cei nouă ani de după semnarea Memorandumului i-au pus în evidenţă inutilitatea pentru „soluţionarea rapidă a conflictului”, considerat astăzi „îngheţat”. Iar Memorandumul-1997 nu mai e aplicabil „conflictelor îngheţate”. La şapte ani după semnare, s-a stabilit – prin decizia Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) privind „cazul Ilaşcu” – că Rusiei nu i se potriveşte statutul de mediator şi garant. Conform CEDO, Rusia poartă răspundere pentru starea de lucruri din Transnistria, deoarece a înarmat şi sprijinit militar, politic, economic şi financiar regimul separatist condus de cetăţeni ruşi, iar prin semnarea, cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992, a Acordului privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia s-a identificat drept parte în conflict, şi nu mediator sau garant.

Toate evoluţiile din stînga Nistrului – care au condus la formarea şi consolidarea unei structuri parastatale, protejate de forţele militare şi paramilitare ruse şi transnistrene, ca şi: a) sărbătorirea anuală ostentativă a „zilei independenţei”, cu participarea unor oficialităţi ruse, ce încurajează cu promisiuni de recunoaştere a independenţei Transnistriei; b) participarea la forurile „Internaţionalei separatiste” (Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Karabahul de Munte) din capitala Rusiei, unde se coordonează strategiile de separare completă; c) edificarea, cu suportul înalţilor demnitari din administraţia de la Kremlin, a „societăţii civile” promotoare a acţiunilor de desprindere a enclavelor separatiste, precum corporaţia „Prorîv”, cu filiale în Transnistria, Crimeea, Abhazia şi Osetia de Sud, finanţate de promotorii ideii Preşedintelui Rusiei de a le recunoaşte independenţa, în eventualitatea recunoaşterii internaţionale a provinciei Kosovo – demonstrează că liderii de la Tiraspol şi decidenţii de la Moscova nu au pus nici un preţ pe Memorandumul din 1997 şi pe respectarea clauzelor sale, exceptînd prevederile speculate în favoare proprie. O mostră de nerespectare de către Tiraspol a Memorandumului e şi procesul de privatizare ilegală din Transnistria, cu participarea capitalului rusesc.

Memorandumul prevedea şi respectarea drepturilor omului, încălcate în permanenţă în zona transnistreană. Dovadă sînt: criza „şcolilor moldoveneşti”; limitarea accesului ţăranilor moldoveni din stînga Nistrului, aflate în jurisdicţia Moldovei, la terenurile lor agricole; blocarea circulaţiei pe podul de peste Nistru; impunerea „taxelor de migraţiune” pentru cetăţenii moldoveni, care intră pe teritoriul controlat de regimul separatist, etc. Aceste încălcări flagrante sînt invocate în documentele OSCE, în rapoartele de ţară privind drepturile omului ale Departamentului de Stat al SUA. În aceste condiţii, cererea Tiraspolului de a se respecta clauzele Memorandumului şi de a i se oferi dreptul de perfectare, în numele Republicii Moldova, a documentelor vamale, se transformă într-o sfidare.

De aceea, în situaţia în care liderii separatişti au încălcat continuu şi flagrant, ostentativ cu „rea credinţă”, Memorandumul-1997, în care Ucraina respectă regulile internaţionale de tranzitare a mărfurilor peste frontieră, nemaifiind recunoscută, de către Tiraspol, ca stat-garant/mediator, Chişinăul nu mai are nici un interes să garanteze „dreptul Transnistriei la activitate economică externă”, la operaţiuni de import-export, în numele Republicii Moldova, paragraful al treilea din Memorandum (“cel mai important” pentru Tiraspol şi Moscova) devenind caduc.

Ca rezultat, Republica Moldova trebuie să declare ieşirea sa ca parte semnatară din acest document, ceea ce o va scuti de orice angajamente, interpretate ca atare de Rusia şi Tiraspol, rămînînd strict în politica externă şi în relaţiile externe – politice şi economice – pe dimensiunea relaţiilor bilaterale cu state internaţional recunoscute.

Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

МЕМОРАНДУМ

об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем

Руководство Республики Молдова и Приднестровья, именуемые в дальнейшем сторонами,

исходя из необходимости скорейшего и полного урегулирования отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем исключительно мирными, политическими средствами;

подтверждая приверженность принципам ООН, ОБСЕ и общепризнанным нормам международного права, а также договоренностям, ранее достигнутым между Республикой Молдова и Приднестровьем;

сознавая ответственность за обеспечение гражданского мира, межнационального согласия, укрепление стабильности и безопасности в данном регионе Европы;

придавая первостепенное значение реализации основных прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, политических убеждений, места жительства и иных различий;

считая, что объединение их духовных и материальных ресурсов ускорит решение общих экономических и социальных проблем и откроет перспективу построения совместными усилиями современного процветающего общества;

при посредничестве Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ, договорились о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают свои обязательства не прибегать во взаимных отношениях к применению силы или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными средствами, путем переговоров и консультаций при содействии и посредничестве Российской Федерации и Украины, как стран-гарантов выполнения достигнутых договоренностей, ОБСЕ и при содействии СНГ.

2. Стороны будут продолжать становление между ними государственно-правовых отношений.

Документ, определяющий эти отношения, статус Приднестровья, будет основываться на принципах взаимно согласованных решений, включая разграничение и делегирование полномочий, и взаимно обеспеченных гарантий.

К разработке данного документа стороны приступят сразу же после подписания настоящего Меморандума с учетом всех ранее достигнутых принципиальных договоренностей, в том числе достигнутых 17 июня 1996 года.

3.  Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова – субъекта международного права, по вопросам, затрагивающим его интересы. Решение поданным вопросам принимается по согласию сторон.

Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, а в других областях – по согласию сторон.

4. Стороны обращаются к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ с просьбой о продолжении их посреднических усилий в достижении прочной и всеобъемлющей нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем.

5. Республика Молдова и Приднестровье становятся взаимными гарантами полной и безусловной реализации договоренностей об отношениях между ними.

6. Стороны приветствуют заявление Российской Федерации и Украины об их готовности стать государствами-гарантами соблюдения положений определенного соответствующими документами статуса Приднестровья и договоренностей, зафиксированных в настоящем Меморандуме.

7. Стороны обращаются к ОБСЕ с просьбой продолжить содействие соблюдению договоренностей между ними.

8. Стороны заявляют о необходимости выработки механизма гарантий всеми участниками переговорного процесса.

9. Стороны подтверждают, что действия по поддержанию мира, осуществляемые Совместными миротворческими силами в зоне безопасности в соответствии с соглашением между президентами Республики Молдова и Российской Федерации от 21 июля 1992 года „О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова”, будут продолжены.

10. В случае нарушения достигнутых договоренностей стороны вправе обратиться к гарантам для проведения консультаций с целью принятия мер по нормализации ситуации.

11. Стороны строят свои отношения в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.

За Республику Молдова …………

За Приднестровье ………………

от государств-гарантов:

За Российскую Федерацию…………….

За Украину ………..

в присутствии Действующего Председателя ОБСЕ

г.Москва

8 мая 1997 года

Initiativa legislativa inregistrata pe 15.05.06, cu nr.1813. 4 file

Autori: Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, spre examinare оn Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul Hotărîrii Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova.

Anexă: – proiectul de Hotărîre
– Nota informativă
– textul Convenţiei

Deputaţii:  Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Proiect

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova

În baza prevederilor secţiunii 3, art.54-64 din Conventia de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor (ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992) şi a art.8 din Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova,

Parlamentul  Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se denunţă Convenţia cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, semnată la 21 iulie 1992.

Art. 2.  – Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de denunţare a Convenţiei.

Art.3. – Guvernul, pоnă la 31 decembrie 2006, va obţine instituirea unui mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE.

Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind denunţarea Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană
a Republicii Moldova

Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene, adoptată la 24 martie 2005, consfinţeşte şi principiul soluţionării pe cale paşnică, democratică şi definitivă a problemei transnistrene.

Prin Apelul Parlamentului cu privire la principiile si conditiile demilitarizarii zonei transnistrene, adoptat la 10 iunie 2005, Republica Moldova şi-a reiterat ataşamentul faţă de respectarea actelor internaţionale în domeniul securităţii, controlului asupra armamentului şi dezarmării.

Pornind de la înţelegerea că factorul militar al problemei transnistrene constituie o sfidare la adresa securităţii naţionale şi regionale, necesitînd o soluţionare imediată, Parlamentul a solicitat OSCE, UE, CE, SUA, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi României asistenţă pentru înlaturarea ameninţărilor reprezentate de acest factor al conflictului, pe calea demilitarizării zonei, prin eforturile conjugate ale comunitatii internationale.

Parlamentul a reafirmat că, pe teritoriul Republicii Moldova, nu pot fi dislocate forţe armate ale altor state. Apelul nominalizat mai sus prevedea ca Federaţia Rusă să încheie, pînă la sfîrşitul anului 2005, retragerea şi lichidarea arsenalului militar rus, precum si retragerea forţelor sale militare de pe teritoriul statului nostru. În acest context, Apelul stipulează că “Federaţia Rusă şi Republica Moldova vor recunoaşte că unităţile militare, dislocate în temeiul Convenţiei moldo-rus din 21 iulie 1992, în zona de securitate a Republicii Moldova, şi-au atins scopurile prevăzute, urmind să fie reduse treptat şi retrase în totalitate de pe teritoriul ţării pîna la 31 decembrie 2006.

Concomitent, în termenul menţionat, în urma unui demers al Republicii Moldova către OSCE, se va realiza transformarea treptată şi deplină a operaţiunii de pacificare, existente într-un mecanism internaţional de observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE, Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 pierzоndu-şi actualitatea. Misiunea Internaţională de Observatori Militari şi Civili cu mandatul OSCE îşi va desfăsura activitatea în Republica Moldova pînă la reglementarea politica deplină  a conflictului transnistrean”.

Republica Moldova şi-a asumat obligaţia să propună, în cadrul Programului NATO „Parteneriat pentru Pace”, şi să realizeze, prin intermediul Misiunii Internaţionale de Observatori Militari şi Civili in Moldova, dizolvarea formaţiunilor militare din zonă, casarea armamentului şi a tehnicii militare, precum şi reabilitarea socială şi recalificarea persoanelor ce fac parte din efectivul asa-numitelor formaţiuni militare transnistrene.

Neîndeplinirea – extrem de tergiversată – de către Federaţia Rusă a obligaţiilor asumate în cadrul Summit-ului OSCE de la Istanbul (1999) privind retragerea completă, neîntîrziată şi transparentă a armatei şi a armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a contingentului şi a armamentului ce cad sub incidenţa Convenţiei moldo-ruse din 21 iulie 1992 cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, face ca Parlamentul naţional să nu poată ratifica Tratatul adaptat cu privire la Forţele Armate Conventionale în Europa (FACE), ca element fundamental al securităţii europene, deşi şi-a exprimat această disponibilitate.

Prin Convenţia din 1992, semnat doar de Preşedintele Republicii Moldova şi de Preşedintele Fedraţiei Ruse, s-au creat premizele necesare sistarii conflictului armat din zona transnistreana si conditiile revenirii la dialog cu partile implicate in conflict, implicit si cu Federaţia Rusa, pentru a-l solutiona prin mijloace pasnice, politice si diplomatice. Cu timpul, reprezentantii statului nostru s-au pomenit, însă, în condiţii inegale în cadrul Comisiei Unificate de Control şi al contingentelor militare afectate acesteia, deoarece reprezentanţii Rusiei au sprijinit mereu, în aceşti ani, demersurile transnistrene si viceversa. În felul acesta, CUC şi forţele de pace ruse au servit doar ca pavăză pentru edficarea unui stat transnistrean artificial, drept cap de pod al Rusiei în Balcani şi în Europa de Sud-Est, în general.

Înţelegerea acestui fapt a şi determinat, în ultimii ani, neparticiparea, practic, a reprezentanţilor Republicii Moldova la activitatea CUC. Iar după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat Rusia parte în conflict, lucru confirmat, pentru prima oară, prin chiar semnătura aplicată de Boris Elţin pe Convenţia din 1992, devine univocă realitatea că Rusia nu este interesată să respecte Convenţia. Conform deciziei judecătoreşti, adoptate de CEDO, prin semnarea, împreună cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992 a Convenţiei privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, Rusia se identifică mai curînd ca parte a conflictului, decît ca mediator şi garant.

Putem menţiona şi nerespectarea permanentă a art.5 din Convenţie, ce prevede “înlăturarea oricăror obstacole din care circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi oamenilor”. CUC şi contingentele afectate acesteia, din partea Rusiei şi a Tiraspolului, nu au asigurat realizarea acestui articol, dedîndu-se constant, în colaborare cu forţele paramilitare, unor acţiuni ostile, protejînd contrabanda.

În consecinţă, prin acest proiect de lege, se propune rezilierea Convenţia din 1992 menţionat, mizîndu-se pe demersurile conducerii Republicii Moldova pentru obţinerea simultană a  înlocuirii forţelor militare tripartite de mentinere a pacii prin observatori internationali civili, amplasaţi în zona de securitate sub egida OSCE. Faptul s-ar putea urgenta prin sensibilizarea energică a UE şi SUA în baza documentelor universal acceptate.

Rezilierea acestui acord bilateral se оnscrie pe obiectivul de demilitarizare a zonei transnistrene de toate forţele – militare şi de pace ruse, militare şi paramilitare transnistrene, kăzăceşi. Activitatea pasivă, iar uneori chiar absenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC demonstrează abordarea acesteia ca ineficienta şi nefuncţională, ceea ce implică încetarea activităţii Comisiei Unificate de Control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Valeriu Cosarciuc
Vitalia Pavlicenco

Convenţie cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat
din zona nistreană a Republicii Moldova
(21 iulie 1992)


Republica Moldova şi Federaţia Rusă,

năzuind spre încetarea totală şi cît mai grabnică a focului şi spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace paşnice;

reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de principiile Statutului ONU şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

salutînd înţelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Federa­ţiei Ruse, au convenit următoarele:

Articolul l

1. Din momentul semnării Convenţiei, părţile în conflict îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum şi a oricăror acţiuni armate, una împotriva celeilalte.

2. Odată cu încetarea focului, părţile în conflict procedează la retragerea unităţilor Forţelor lor armate şi a celorlalte for­maţiuni, a tehnicii de luptă şi armamentului, urmînd să încheie acest proces în decurs de şapte zile. Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părţile, în conflict. Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Articolul 2

1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsuri­lor prevăzute în articolul l, precum şi al asigurării regimului de securitate în zona menţionată, se instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanţi ai celor trei părţi angajate în reglementare. Comisia foloseşte în activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanţă cu toate înţelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite. Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentei Convenţii, în termen de şapte zile din momentul semnării Convenţiei.

2. Fiecare din părţile angajate în activitatea Comisiei îşi numeşte reprezentanţii în componenţa acesteia. Locul de re­şedinţă al Comisiei de control este oraşul Bender.

3. În scopul realizării măsurilor sus-menţionate, Comisiei de control i se afectează contingente militare create pe bază de voluntariat şi reprezentînd părţile angajate în îndeplinirea prezentei convenţii. Amplasarea acestor contingente şi folosi­rea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului şi a Securităţii în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, pe baza de consens. Componenţa numerică, statutul, condiţiile de introducere în zona de conflict şi de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat.

4. În cazul nerespectării condiţiilor prezentei Convenţii, Co­misia de control cercetează împrejurările în care s-au produs încălcările şi ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii şi ordinii de drept, precum şi pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor.

5. Activitatea Comisiei de control şi a Forţelor afectate aces­teia este finanţată de toate părţile, pe bază de cote.

Articolul 3

Oraşul Bender, ca loc de reşedinţă a Comisiei de control — şi avîndu-se în vedere complexitatea deosebită a situaţiei – este declarat zonă cu regim sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Comisia de control asigură menţinerea ordinii de drept în or. Bender în interacţiune cu subunităţile de poliţie şi de mili­ţie, acestea avînd efective limitate.

Activitatea economico-administrativă este asigurată în Ben­der de către organele existente de autoadministrare din oraş, iar în caz de necesitate – împreună cu Comisia de control.

Articolul 4

Unităţile Armatei a 14-a a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu stricteţe neutralitatea. Cele două părţi în conflict îşi asumă obligaţia de a respecta neutralitatea şi de a se abţine de la orice acţiuni ilicite faţă de patrimoniul militar, faţă de militarii acestei ar­mate şi membrii familiilor lor.

Problemele privind statutul armatei, procedura şi termenele retragerii ei pe etape vor fi soluţionate în cadrul tratativelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Articolul 5

1.  Părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea ori­căror sancţiuni sau blocade, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulaţiei mărfurilor, servi­ciilor şi oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Părţile în conflict vor proceda imediat la negocieri în ve­derea reglementării problemelor legate de revenirea refugiaţi­lor la locurile de baştină, acordarea de ajutor populaţiei din raioanele care au avut de suferit şi refacerea obiectivelor economice şi a caselor de locuit. Federaţia Rusă va acorda spri­jinul necesar în acest sens.

3. Părţile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaţionale în zona de reglementare.

Articolul 6

Pentru difuzarea informaţiei obiective despre situaţia din zona de reglementare, părţile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.

Articolul 7

Părţile pornesc de la premiza că măsurile prevăzute în pre­zenta Convenţie constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictului prin mijloace paşni­ce, politice.

Articolul 8

Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul semnării.

Acţiunea prezentei Convenţii este suspendată prin acordul comun al părţilor sau în cazul în care una din părţile contrac­tante o denunţă, fapt care implică încetarea activităţii Comisiei de control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.

Pentru Republica Moldova                                         MIRCEA SNEGUR
Pentru Federaţia Rusă                                                      BORIS ELŢIN

Loading Facebook Comments ...

102 Comments

Add a Comment
  1. Pt Vitalie

    Nu, nu gresesti, exact ca si in cazul Ciprului.

  2. Cuvantul „conservare” este cel mai reusit in cazul discutiei despre Transnistria (la momentul actual).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *