ROMÂNISMUL ȘI UNIONISMUL nu înseamnă ”extremism”. PNL a câștigat definitiv procesul vs Klimenko

legamint-unionistPrin decizia irevocabilă a CSJ, iată că PNL a mai câștigat o redută contra antiromânilor și a antiunioniștilor. Românismul și unionismul nu mai pot fi considerate ”extremism”, adică manifestări sau acțiuni de natură extremistă.

10891918_931254816886931_8589696471702487094_n-150x150Procesul împotriva lui Valeri Klimenko, al cărui Recurs la Hotărârea Curții de Apel a fost declarat inadmisibil, a durat ceva timp, dar este încă un pas spre afirmarea identității românești a populației de dincoace de Prut.

Publicăm integral Decizia SCJ.

Prima instanță: Judecătoria Rîșcani mun. Chişinău Dosarul nr. 2ra-1789/17
Judecător: V. Gîrleanu
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău
Judecători: M. Guzun, I. Cotruţă, N. Simciuc

Î N C H E I E R E

11 octombrie 2017 mun. Chişinău
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții Supreme de Justiție
în componența:
Președintele completului, judecătorul Ala Cobăneanu
Judecătorii Iuliana Oprea, Ion Druță,

examinând chestiunea cu privire la admisibilitatea recursului declarat de
către Klimenco Valerii, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Vitalia Pavlicenco împotriva lui Valerii Climenco privind dezminţirea informaţiei defăimătoare şi repararea prejudiciului moral,
împotriva deciziei Curții de Apel Chişinău din 16 mai 2017, prin care a fost
admis apelul declarat de reprezentantul Vitaliei Pavlicenco, avocatul Filipp Druță, casată hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun. Chişinău din 06 iunie 2016 și emisă o nouă hotărâre de admitere parțială a acțiunii,

c o n s t a t ă:

La data de 10 iunie 2014 Pavlicenco Vitalia prin intermediul avocatului
Filipp Druță a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Valerii
Climenco privind dezmințirea informației defăimătoare şi repararea prejudiciului moral în mărime de 100 000 lei.

În motivarea acțiunii a indicat că la data de 04 mai 2014, în cadrul emisiunii
VOX Publika la postul de televiziune Publika TV, Valerii Climenco a răspândit
cu bună ştiință scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană. Astfel, la
minutul 3454-3505 al emisiunii, Climenco Valerii a făcut relatări de fapte referitor la persoana Vitaliei Pavlicenco, precum că este un reprezentant al organizaţiei politice cu viziuni extremiste.

Consideră expresiile nominalizate o defăimare – răspândire de informații
false, ce lezează onoarea, demnitatea omului, deoarece aduc învinuiri false în
adresa sa, or extremismul este o atitudine caracterizată prin idei, păreri exagerate, unilaterale, bazată pe ură și intoleranță, a unor curente, mișcări, persoane politice care, urmăresc prin măsuri violente, să impună programul lor. Susține că niciodată nu a făcut declarații care ar instiga la ură sau intoleranță, și nu a chemat la oarecare acțiuni violente, care nu ar fi scopul, iar programul partidului, al cărui lider este Vitalia Pavlicenco, este recunoscut constituțional.

A menționat că în scopul soluționării litigiului pe cale amiabilă, a expediat
pârâtului cererea prealabilă la adresa indicată în ÎS „Registru”, însă scrisoarea
recomandată a fost returnată. Astfel,  având în vedere că o altă adresă a pârâtului nu îi este cunoscută, fiind epuizate toate căile legale de a afla adresa acestuia, consideră că procedura prealabilă a fost respectată.

Totodată, consideră că prin informația răspândită de pârât i-a fost lezată
onoarea, demnitatea și reputația profesională, or informația în cauză cumulează condițiile cerute de lege: a) este falsă, deoarece ea niciodată nu a făcut declarații care ar instiga la ură sau intoleranță, și nu a chemat la oarecare acțiuni violente, care nu ar fi scopul iar, programul partidului al cărui lider este, a fost recunoscut constituțional; b) este defăimătoare, se aduc învinuiri false de comitere a unor acțiuni ilegale, infracționale; c) permite identificarea persoanei vizate de informație.

Mai mult ca atât, prin informația defăimătoare i s-a cauzat un prejudiciu
moral, de imagine în calitatea sa de fost demnitar public – care a fost aleasă de
două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova și de președinte al Partidului Național Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neșantajabile, inclusiv neșantajabilă fiind persoana sa. Respectiv, aceasta din urmă reduce posibilitățile de creștere a sprijinului pentru partid și echipa de conducere, împiedicând aderarea noilor membri și prejudiciază procesul de colectare a donațiilor necesare acțiunilor desfășurate de Partidul Național Liberal. De asemenea, prin acțiunile ilegale ale pârâtului i s-a adus atingere dreptului la viața privată.

Solicită obligarea pârâtului Valerii Climenco să dezmintă informația
defăimătoare şi anume dezmințirea afirmațiilor că Vitalia Pavlicenco ar fi un
reprezentat al organizațiilor politice cu viziuni extremiste.

Pe parcursul examinării cauzei reprezentantul Vitaliei Pavlicenco, avocatul
Filipp Druță, a înaintat cerere de concretizare a pretențiilor, prin care a solicitat obligarea pârâtului Climenco Valerii să dezmintă informația defăimătoare, și anume dezmințirea afirmațiilor că reclamanta ar fi reprezentantul unei organizații politice cu viziuni extremiste, precum şi repararea prejudiciului moral în sumă de 100 000 lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun.Chișinău din 06 iunie 2016 cererea
de chemare în judecată înaintată de Vitalia Pavlicenco împotriva lui Climenco
Valerii privind dezmințirea informației defăimătoare şi repararea prejudiciului
moral în mărime de 100 000 lei, a fost respinsă (f.d.145-f.d.148 vol. I)

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 16 mai 2017 a fost admis Apelul
declarat de reprezentantul Vitaliei Pavlicenco, avocatul Filipp Druţă, casată
integral hotărârea Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău din 06 iunie 2016, și emisă o nouă hotărâre potrivit căreia:

– s-a admis parțial acțiunea Vitaliei Pavlicenco,

– s-a obligat Valerii Climenco să dezmintă informația defăimătoare expusă în
cadrul emisiunii VOX Publika la postul de televiziune Publika TV, că „Vitalia
Pavlicenco este un reprezentant al organizaţiei politice cu viziuni extremiste”,

– s-a încasat de la Valerii Climenco în beneficul lui Vitalia Pavlicenco
prejudiciul moral în mărime de 10 000 lei,

– în rest, cerința Vitaliei Pavlicenco cu privire la încasarea prejudiciului
moral, s-a respins ca neîntemeiată (f.d.26, f.d.27-f.d.36 vol. II).

Nefiind de acord cu decizia menționată, la 07 august 2017 Climenco Valerii
a declarat recurs, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 16 mai 2017 cu menținerea hotărârii Judecătoriei Rîşcani mun.Chiținău din 06 iunie 2016.

În motivarea recursului, cu reiterarea motivelor de fapt și de drept invocate
pe parcursul examinări cauzei în instanțele inferioare, recurentul a indicat instanța de apel nu a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele care au importanță pentru soluționarea cauzei, a aplicat eronat normele de drept material și procedural.

Conform art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la
data comunicării hotărîrii sau a deciziei integrale.

Având în vedere că copia deciziei integrale a instanței de apel a fost
expediată în adresa părţilor la 14 iunie 2017 (f.d. 38 vol. II), cât şi faptul că la
materialele cauzei nu sunt careva probe privind recepționarea acesteia, recursul lui Climenco Valerii se consideră declarat în termen.

La 03 octombrie 2017 intimata Pavlicenco Vitalia a prezentat referință pe
marginea Recursului depus, solicitând declararea acestuia inadmisibil.
Examinând temeiurile recursului, completul Colegiului civil, comercial și de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a RM consideră că Recursul este inadmisibil din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) CPC RM, părţile şi alţi participanţi la
proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea
esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

Alineatele (2) și (3) al articolului menționat, prevăd exhaustiv cazurile în
care se consideră că au fost aplicate eronat normele de drept material sau
procedural, iar alin. (4) prevede că săvârşirea altor încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a Recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a pricinii sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
În conformitate cu art. 433 lit.a) CPC, cererea de recurs se consideră
inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3), (4) CPC RM.

Completul colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții
Supreme de Justiţie consideră că Recursul declarat de Klimenco Valerii nu se
încadrează în temeiurile prevăzute la art.432 alin. (2), (3) şi (4) CPC, or,
recurentul nu a invocat niciun temei ce ar indica ilegalitatea deciziei
contestate, ci a formulat critici ce se axează asupra fondului cauzei.

Prin urmare, argumentele recursului nu indică la încălcarea esenâială sau
aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural de către instanța de apel, respectiv nu constituie temei de casare a actului judecătoresc recurat.

Or, recursul exercitat conform secțiunii a II-a are caracter devolutiv numai
asupra problemelor de drept material și procedural, verificându-se doar legalitatea deciziei, dar nu și temeinicia în fapt.

În acest context, completul Colegiului civil, comercial și de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reiterează şi faptul că, procedura
admisibilității constă în verificarea faptului, dacă motivele invocate în recurs se încadrează în cele prevăzute în art. 432 alin. (2), (3) şi (4) CPC.

Completul ține să menționeze, că motivele recursului invocate în speță sunt
similare celor invocate în cadrul judecării cauzei, care au fost apreciate
corespunzător.

În astfel de circumstanțe, completul Colegiului civil, comercial și de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a
considera recursul declarat de Klimenco Valerii ca fiind inadmisibil.

În conformitate cu art. art. 269-270, 433 lit.a), 440 CPC completul
Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii Supreme de
Justiţie

d i s p u n e:

Recursul declarat de Klimenco Valerii se consideră inadmisibil.
Încheierea este irevocabilă.
Preşedintele completului,
judecătorul Ala Cobăneanu

Judecătorii Iuliana Oprea, Ion Druţă

Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *