Scrisoare deschisă a Consiliului Unirii către Președintele Federației Ruse Vladimir Putin

Proiectul scrisorii de mai jos a fost publicat pentru că va fi citit pe 28 iunie și supus aprobării de către participanții la Marșul în memoria victimelor ocupației comuniste.

Scrisoarea va fi remisă – în limba engleză –  Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova. Va fi publicată și în limba rusă. Fiecare își poate spune opinia și formula sugestii. Varianta se actualizează.

28 iunie 2014

Domnule Președinte,

Știm că Dumneavoastră, conducând ani la rând Federația Rusă, vă iubiți mult țara și poporul, vorbiți cu mândrie de Rusia și de cetățenii ei, contribuiți la dezvoltarea social-economică a statului și îi apărați cu fermitate interesele pe arena internațională.

Și noi, cetățenii Republicii Moldova, ne iubim statul și căutăm metodele prin care să dezvoltăm cât mai bine – sub aspect social-economic – societatea, să îi garantăm securitatea reală și să asigurăm drepturi democratice și bunăstare fiecărui cetățean, indiferent de apartenența etnică.

Istoria a dispus astfel încât Basarabia – cea mai mare parte a căreia constituie astăzi Republica Moldova – să fie anexată, în anul 1812, la Imperiul Rus. Pe 28 iunie 1940, Basarabia a fost reocupată de Uniunea Sovietică. Regimurile imperial, stalinist și comunist au dezmembrat Basarabia, au exterminat și deportat sute de mii de oameni. Noi, basarabenii români, am fost lipsiți de limba maternă, dorindu-se marginalizarea sau chiar exterminarea noastră etnică pentru totdeauna. În aceste tragedii, rolul principal l-au jucat politicile guvernelor de la St.Petersburg ori de la Moscova. Însă, în pofida tuturor grozăviilor, prin care au trecut generații de români basarabeni, noi am supraviețuit, în acești peste 200 de ani.

Anii scurși după căderea URSS au adus Republicii Moldova suveranitate și independență, insă și noi tragedii și probleme, provocate și înfăptuite deja de Rusia modernă.

Cele mai vădite sunt:

• agresiunea militară rusă, declanșată de Armata a 14-a, împreună cu formațiunile militare separatiste, în anul 1992, contra Republicii Moldova, antrenată într-un război de rezistență națională;

• ocuparea, de facto, de către Federația Rusă, a raioanelor de est ale Republicii Moldova;

• sprijinirea politică, militară, financiară și materială a forțelor separatiste, criminale, mafiote și stalinisto-comuniste din așa-zisa Transnistrie;

• ațâțarea spiritelor separatiste în unele localități din Republica Moldova, populate compact de găgăuzi și de rusolingvi;

• amenințări și șantaj deschis contra Moldovei din partea unor lideri politici și oameni de stat din Rusia, în legătură cu aspirația de integrare în Uniunea Europeană: de la embargo pe livrarea de produse alimentare pe piața rusă până la expulzarea cetățenilor moldoveni care muncesc în Rusia.

Prin aceste și alte acțiuni Rusia încearcă să folosească problema transnistreană și învrăjbirea interetnică pentru realizarea în Moldova și în zonă a planurlor sale politice și militaro-strategice. Da, domnule Președinte, apărați-vă interesele, însă nu pe seama statului și a poporului nostru. Nu ne impuneți voința Dumneavoastră, pentru că nu veți reuși să ne abateți de pe calea aleasă, de integrare europeană și de unificare cu poporul român, – este dreptul nostru suveran de a ne decide soarta.

Spre cunoștința Dumneavoastră, domnule Președinte, cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei de etnie rusă, nu sunt supuși niciunei discriminări ori opresiuni, ci au – fără excepție – drepturi politice egale cu toți. Nu veți găsi în Republica Moldova un moldovean/român care să nu cunoască limba rusă. Din păcate, însă, nu putem spune despre cetățenii rusolingvi că ar cunoaște cu toții limba română. Iar unii dintre ei promovează aici o politică separatistă.

Cum ați fi reacționat Dumneavoastră, domnule Președinte, dacă numeroase formațiuni teritorial-administrative din Rusia (de exemplu, Tatarstan, Daghestan sau cum a fost în cazul Ceceniei) s-ar proclama, brusc, suverane și independente?

Ce ați spune dacă una sau mai multe minorități ar cere în Rusia statut de limbă de stat pe întreg teritoriul Federației Ruse pentru limbile pe care le vorbesc acestea?

Sau cum ați reacționa în situația în care ați afla că în Rusia sunt deputați, miniștri, conducători, funcționari ai organelor centrale și locale ale puterii care nu cunosc limba rusă?

Suntem convinși că ați avea un singur răspuns: că așa ceva este inadmisibil, că este lipsit de logică și că nu poate fi, pentru că ar însemna lipsă de respect față de populația băștinașă și de statul ai căror cetățeni aceștia sunt. Din aceleasi considerente, atare lucruri nu trebuie să se întâmple nici în Republica Moldova.

Vă asigurăm, Domnule Președinte Putin, că nu avem nimic împotriva poporului rus. Avem pretenții și cerințe față de conducătorii și instituțiile de stat din Federația Rusă. De aceea:

 1. VĂ CEREM INSISTENT să încetați promovarea politicii de pe poziții de forță față de Republica Moldova, ca metodă de presiune în legătură cu integrarea europeană, și să renunțați la practicile care sumbinează relațiile politice, economice și culturale dintre statele și popoarele noastre.
 1. VĂ CEREM INSISTENT – conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum și conform obligațiilor asumate de Federația Rusă în cadrul Sumitt-ului Ministerial OSCE de la Istanbul, din anul 1999, conform altor decizii, rezoluții, înțelegeri, acte naționale și internaționale, – să retrageți  trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu dizolvarea concomitentă a armatei transnistrene și a altor formațiuni militare și paramilitare ilegale, constituite cu ajutorul Rusiei.
 1. VĂ CEREM INSISTENT să încetați sprijinul politic, militar, financiar și material, acordat regimului separatist de la Tiraspol.

Domnule Președinte Putin, dând curs cerințelor noastre, noi, unionistii, ne-am atinge obiectivul de unificare a națiunii române conform dreptului consfințit în Declarația de Independență a Republicii Moldova din anul 1991 și, astfel, ați obține, pe veacuri, prietenia și recunoștința românilor, în general, și a cetățenilor Republicii Moldova, în special. Aceste solicitări nu sunt în doar interesul cetățenilor noștri, care includ și minoritatea rusă, ci și în interesul țării Dumneavoastră. Rusia are nevoie să fie înconjurată de state-prietene, cu care ar trăi în pace și în bună înțelegere. Noi asta o dorim și asta o cerem.

Chișinău, Republica Moldova

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

CоветаОбьединения

Президенту РоссийскойФедерации

Владимиру Владимировичу Путину

 

28 июня 2014

Господин  Президент!

Мы знаем, господин Президент, что Вы, будучи много лет подряд руководителем Российской Федерации, очень любите свою страну и свой народ, с гордостью говорите о России и о еегражданах, содействуете экономическому и социальному развитию государства, твердо защищаетеегоинтересы на международной арене.

Мы, граждане Республики Молдова, тоже любим свое государство, думаем, как социально и экономически лучше его развивать, как   гарантировать реальную безопасность нашему обществу и обеспечивать демократические права и благосостояние каждому гражданину, независимо от его этнической принадлежности.

История распорядилась так, что Бессарабия –большая еечасть составляянынешнююРеспублику Молдова – силой, в 1812 году, была присоединена к Российской Империи, а 28 июня 1940 года, уже Советский Союз вновь ее оккупировал. Имперский, сталинский и коммунистический режимы расчленили Бессарабию, а миллионы людей были уничтожены и депортированы. Нас, бессарабских румын, лишили родного языка, культурно и этнически хотели навсегда растворить и уничтожить. И в этих трагедиях главную роль сыграла политика правительства Санкт-Петербурга либо Москвы. Нo, несмотря на все ужасы и трагедии, через которых прошли этиболее 200 лет целые поколения румын, мы выдержалии выстояли.

Годы, прошедшие после распада СССР, принесли суверенной и независимой Республике Молдова новые трагедии и проблемы, спровоцированные и совершенные уже современной Россией.

Наиболее очевидными из них являются:

 • российская военная агрессия, развязанная 14-й армией, совместно с сепаратистскими военными формированиями, в 1992 году против Республики Молдовы, втянутаяв войну национального сопротивления;
 • фактическаяоккупация восточных районов Республики Молдова российскими войсками;
 • политическая, военная, финансово-материальная поддержка сепаратистских, криминальных, мафиозных и сталинско-коммунистических сил т.н. Приднестровья;
 • разжигание сепаратистских настроений в некоторыхместах компактного проживания гагаузского и русскоязычного населения Молдовы;
 • угрозы и открытый шантаж Молдовы со стороны отдельных политических лидеров и государственных руководителей России, в связи с интеграцией Молдовы в Европейский Союз: от эмбарго на поставку на российский рынок продовольственной продукции, до высылки граждан Молдовы работающих в России.

Этими и другими действиями, Россия стремится использовать приднестровскую проблему и межэтническую рознь для реализации в Молдове и в самом регионе собственных политических и военно-стратегических планов. Да, госпоин Президент, защищайте свои интересы – но не за счет нашегогосударства и нашего народа. Хватит навязывать нам вашу волю, ибо не сoбьете с избранного нами пути европейской интеграции и воссоединения с румынским народом – это наше суверенное праворешать свою судьбу.

К Вашему сведению, господин Президент, граждане Республики

Молдова, в т. ч. русские, не подвергаются никакой дискриминации и угнетению, имеют – все без исключения – равные политические права. Сегодня не найдете в Молдове румына/молдаванина, который не владел бы русским языком. К сожалению, не можем сказатьо русскоязычных граждан, что они все владеют румынским языком. Некоторые русскоязычные граждане проповедуют сепаратистскую политику.

Как бы Вы среагировали, господин Президент, если, вдруг, многочисленные административно-территориальные формирования России (к примеру, Татарстан, Дагестан или как в случае Чечни) неожиданно объявили бы себя суверенными и независимыми?

Что бы Вы сказали, если одно или несколько национальных меньшинств потребовали бы в России придать своим языкам статус государственного?

Интересно, что бы Вы ответилинато что отдельные депутаты Российской Федерации, министры, руководители и чиновникицентральных и местных органов власти не владеют русским языком?

Думаем, ответбылбы один – это недопустимо, это лишено логики, это является неуважением к коренному населению и к стране, гражданами которой они являются.По тем же причинам, такие вещи не должны происходить ив Молдове.

Заверяем Вас, господин Президент Путин, что мы не имеем ничего против русского народа. У нас есть претензии и требования к руководителям и государственным учреждениям Российской Федерации. И поэтому:

 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить проводить политику «с позиции силы» в отношении Республики Молдова, в связи с европейской интеграцией, и отказаться от подобной практики, подрывающей политические, экономические и культурные связи между нашими государствами и народами.
 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ – в соответствии c русско-молдавским Соглашением 1994 года, а также c обязательствами взятыеРоссийской ФедерациeйнаСаммитеминистровОБСE в Стамбуле в 1999 году, в соответствии c решениями, резолюциями, договорeнностями, национальными и международнымидокументами- вывести российские войска из восточных районов Республики Молдова, с одновременным роспуском приднестровской армии и других незаконных военных формирований созданных с помощью России.
 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить политическую, военную и финансово-материальную поддержку сепаратистского Тираспольского режима.

Господин Президент Путин, удовлетворив наши требования, мы, унионисты, достигли бы своей цели объединения румынской нации в соответствии сзакрепленным правом, провозглашенным в 1991 году в Декларации Независимости Республики Молдова, а вы бы обрели навеки дружбу и признательность румын, в целом, и граждан Республики Молдова, в частности. Эти требования являются не только интересом наших граждан, которые включают и русскоязычное меньшинство, но и интересом Вашей страны. России необходимо быть окруженной дружественными странами, с которыми она бы жила в мире и согласии. Мы этого хотим, этогомы требуем от Вас.

Кишинэу,

Республика Молдова.

 

 

 

 

Loading Facebook Comments ...

11 Comments

Add a Comment
 1. Frumos cântec prin melodicitatea suculentă şi puterea mobilizatoare. Maria Stoianov este una din putinele artiste cu adevărat talentate. Conţinutul textului, însă, deruteză competamente. Cum să înţelegem: ţara nostră sfântă, Prut şi Nistru! Care ţară între Prut şi Nistru? Basarabia trunchiată sau viitoarea Republică Moldova? Nici un cuvânt de fraţii munteni şi ardeleni, de România! E un cântec de mobiliyare a moldovenilor basarabeni pe palma de pământ pe care, încă, o controlează.Şi atât!!! Exact ca pe vremea lui Snegur cu sloganul lui statalist: să ne ţinem de NEAMURI! De reţinut, că apelul la figura marelui voievod Ştefan cel Mare e speculată politic atât de comunişti, cât şi de statalişti, dar şi de euroasiaticii lui Dodon. Nu credeţi? Cel puţin, în contextul marii uniri, pe care Dvs., dna Pavlicenco, o promovaţi, aceste idei sună foarte straniu, dacă nu chir subversiv. Aşa cred eu. Nu aţi ales exemplul cel potrivit cu

 2. Frumos cântec prin melodicitatea suculentă şi puterea sa mobilizatoare. Maria Stoianov este una din puţinele artiste cu adevărat talentate. Conţinutul textului, însă, deruteză competamente. Cum să înţelegem: ţara nostră sfântă, Prut şi Nistru! Care ţară între Prut şi Nistru? Basarabia trunchiată sau viitoarea Republică Moldova? La apelul „fraţi” – nici un cuvânt de fraţii munteni şi ardeleni, de România! Să înţeleg că e un cântec de mobilizare a moldovenilor basarabeni pe palma de pământ pe care, încă, o controlează.Şi atât!? Exact ca pe vremea lui Snegur cu sloganul lui statalist: să ne ţinem de NEAMURI! Moldova – casa noastră comună etc. De reţinut, că apelul la figura marelui voievod Ştefan cel Mare e speculată politic atât de comunişti, cât şi de statalişti, dar şi de euroasiaticii lui Dodon. Nu credeţi? Cel puţin, în contextul Marii Uniri, pe care Dvs., dna Pavlicenco, doriţi să o promovaţi, aceste idei sună foarte straniu, dacă nu chiar subversiv. Aşa cred eu. Nu aţi ales exemplul cel potrivit cu anvergura ideii.

 3. =Pelerinul Unionist dela Compostela=

  CÂŞTIGĂ O CĂLĂTORIE GRATIS !
  –––––––––––––––––––––
  Ziarul NAȚIONAL md
  în parteneriat cu „HAPPY TOUR„ din România,
  reprezentantul unuia dintre cei mai mari tur-operatori europeni din Spania,
  te trimite într-o vacanță de neuitat.
  Astfel, câștigătorul nu va fi trimis pur și simplu într-o locație sau alta,
  dar va avea posibilitatea să aleagă destinația.
  Fie că e vorba de Turcia, Grecia, Mallorca (Spania)
  sau la munte într-o stațiune dintre cele mai bune (Austria sau Cehia).
  Cei care vor intra în posesia foii turistice vor avea un sejur de 7 zile
  într-un hotel de PATRU-CINCI STELE, TOTUL INCLUS.
  Pentru a intra în posesia a două foi turistice
  (câștigătorul va beneficia de un sejur pentru două persoane)
  trebuie doar să-ți perfectezi un abonament la Ziarul NAȚIONAL
  până la finele anului curent (PENTRU 6-5 LUNI)
  și să trimiți sau să aduci personal cotorul abonamentului la redacția ziarului,
  pe adresa: Chișinău, str. Pușkin 22, et. 4, bir. 408.
  Norocosul va fi desemnat prin tragere la sorți, în prezența unei comisii de validare.
  Nu rata șansa !
  Detalii: http://www.htour.md
  tel. 022 852258, 022 22 68 72
  sau 060070026. Chișinău, str. Pușkin 43.
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 4. Buna seara, Felicitari pentru aceasta initiativa. Cred ca ar trebui trimise copii si la Consiliul Europei, OSCE, si alte ambasade Europene: Germania, Franta, Bruxelles. Iata cateva sugestii de modificare a textului scrisorii:
  Pt punctul 2 al cererilor: „2. Conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum și conform obligațiilor asumate de Federația…., solicităm, din nou, să vă retrageți trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Mol….” (mai ales fara cuvantul”respectuos” fiindca suna prea servil…iar scrisoarea trebuie sa transmita o doza de fermitate)
  Iar mai ales ultimul paragraf trebuie un pic modificat: „Domnule Președinte Putin, dând curs cerințelor noastre, noi, unionistii, vom putea sa ne atingem telul de unificare a natiunii romane conform celor deja mentionate in textul Declaratiei de Independenta a R.M. din 1991 si astfel ați obține prietenia și recunoștința cetățenilor Republicii Moldova, în special, si a românilor, în general……”
  Va multumesc daca veti tine cont de aceste sugestii.

 5. =Pelerinul Unionist dela Compostela=

  “Tkaciuk se pregăteşte de război”
  de Nicolae Dabija
  literaturasiarta md
  12 iunie 2014

  http://www.revista22.ro/tkaciuk-se-pregateste-de-razboi-43561.html

  „Eminenţa cenuşie” a partidului comuniştilor, adevăratul conducător din umbră al Republicii Moldova din cei zece ani de guvernare a lui Voronin, troţkistul Mark Tkaciuk şi-a depus mandatul de parlamentar, motivând că pleacă (vine!) să-şi pregătească partidul de alegerile de la sfârşitul acestui an.

  Dar motivul este cu totul altul:
  Tkaciuk se pregăteşte de război. Timp de aproape jumătate de an, acesta a încropit o organizaţie şovină, care însumează până în prezent peste 6000 de tineri din Transnistria, Găgăuzia, Bălţi, Vulcăneşti, studenţi agresivi de la Universitatea Slavonă din Chişinău, de la Şcoala Antropologică a lui Tkaciuk ş.a. Ea îşi zice „Antifa”, care s-ar descifra „antifascism”.

  Fascismul pentru cei care fac parte din organizaţia lui Tkaciuk e o noţiune largă, care include Uniunea Europeană, România, SUA, NATO, unioniştii, toţi cei care se pronunţă contra intrării Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică a lui Putin, şi se vor în Uniunea Europeană, cei care afirmă că vorbesc limba română şi nu „moldovenească” etc.

  În aceste zile Mark Tkaciuk cu alţi doi ideologi ai partidului comuniştilor, Grigori Petrenko şi Iurie Muntean, detaşaţi formal de Voronin (ca să nu dea motive Comisiei Electorale Centrale să-i scoată partidul în afara legii mai înainte de alegerile din noiembrie 2014), ţin conferinţe în tabere paramilitare (şedinţele pot fi urmărite pe diferite adrese de youtube) din Vulcăneşti, Tiraspol, Bălţi, unde membri ai asociaţiei extremiste „Antifa” se antrenează pentru manifestaţii „antifasciste” – provocări, destabilizări, dezordini de masă. Ei sunt împărţiţi în grupuri „de şoc” a câte 5-6 persoane, care să acţioneze pe cont propriu în provocările care vor urma.

  Aceştia se pregătesc de un „antieuromaidan” chişinăuian, care ar culmina cu „victoria poporului” (unul dintre cei care i-au încurajat la o ultimă conferinţă comunistă că „poporul are dreptul la răscoală” este „democratul” Anatol Plugaru, un alt instigator e fostul „revoluţionar de profesie” Iurie Roşca) şi ar fi însoţită – ceva mai înainte de alegeri şi de semnarea documentelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană – cu arestarea Guvernului Republicii Moldova, cu arestarea preşedintelui Republicii Moldova, a primarului municipiului Chişinău, cu reţinerea mai multor deputaţi „trădători”, cu asasinarea unor „activişti extremişti” etc.

  Există zeci de ascunzişuri clandestine cu armament, pregătite pentru „poporul revoltat”, care nu sunt decât emisari ruşi, sosiţi, chipurile, „pentru odihnă” în Republica Moldova, detaşamente bine pregătite şi instruite care aşteaptă la Tiraspol şi Tighina, mulţi dintre ei trecând deja Nistrul.

  Unul dintre acele „cuiburi de muniţii” a fost descoperit întâmplător acum două luni în Ciocana.
  Mihail Amberg, cetăţean al Republicii Moldova şi al statului Israel, avea ascunse sub patul pe care dormea lăzi cu automate, grenade, cuţite etc. Fiind descoperit, acela l-a sunat pe Mark Tkaciuk şi imediat la domiciliul lui s-a deplasat întreaga conducere politică a partidului comuniştilor, ca să ameninţe poliţiştii:
  „Lăsaţi-l în pace, că o să venim la putere şi voi o să fiţi cei care veţi înfunda puşcăria”. Poliţiştii, intimidaţi, au început să-şi ceară scuze de la bandit, i-au confiscat doar cele vreo 4 automate Kalaşnikov şi grenadele, unica pedeapsă aplicată fiind arestul la domiciliu al şovinului. Cei care n-au permis ca acest terorist (s-a dovedit că el a fost cel care în august 2012, la Bălţi, i-a spart cu o piatră capul unei ziariste) să fie încătuşat au fost deputaţii Grigori Petrenko, Zurab Todua, Ina Şpak, Mark Tkaciuk (care aştepta în stradă în maşina sa), consilierii comunişti Igor Grişko, Ivan Pavlov, Nikolai Mârâi şi Ivan Muntean, fratele deputatului Iurie Muntean.

  Ce interes au avut aceştia să apere depozitul clandestin de muniţii al celui vizat? În care ţară din lume nişte deputaţi sau politicieni care ar sări în apărarea unui terorist n-ar fi înfundat puşcăria?!

  Dar se vede că la noi e altfel.
  Banii pentru „revolta poporului” din Republica Moldova contra intrării noastre în Uniunea Europeană şi pentru aderarea noastră la Uniunea Gulagurilor, iniţiată de Putin, Nazarbaev şi Lukaşenko, peste o sută de milioane de euro, sunt direcţionaţi de către Federaţia Rusă prin conturile unui miliardar rus, Aleksandr Beleaev, către beneficiarii Renato Usatâi, Mark Tkaciuk, Igor Dodon ş.a., care trebuie să recurgă la tot ce le trece prin minte, inclusiv la „revolte armate”, doar ca să împiedice intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

  Putin îşi dă seama că fără Ucraina şi Republica Moldova Federaţia Rusă devine un stat asiatic, iar aşa-zisa Uniune Euroasiatică e una mai degrabă musulmană, aşezată doar cu o margine a ei pe continentul european.

  Cei 6000 de membri ai organizaţiei troţkiste „Antifa” se antrenează în aceste zile pentru confruntări cu „fasciştii”. Patriotismul lor rus, plătit bine, urmează să le astupe gura tuturor celora care nu se doresc cu Moscova. Planurile de ocupare a Republicii Moldova de către „popor”, dar de fapt de agenţi FSB ruşi şi de provocatori sosiţi de la Moscova şi Tiraspol, despre care Putin ne va cere şi nouă să dovedim că sunt trimişi de el, sunt pregătite în cele mai mici amănunte.

  Pe clădirile care urmează a fi atacate la „ora X” sunt aşezate însemne, aparent nevinovate, cunoscute doar de provocatorii lui Tkaciuk.

  (Pe sediul redacţiei noastre încă acum câteva luni a apărut un ciudat înscris-criptogramă „Здесь даже солнца не видно” (în rusă: „Aici nici soarele nu luminează”.
  Asemenea fraze au fost imprimate şi pe alte clădiri).
  Cred că puterea din Republica Moldova, – preşedinţia, guvernul, SIS-ul, Ministerul de Interne etc. – cunoaşte mai bine situaţia, precum şi poznele pe care le pune la cale Tkaciuk (care nu mai are imunitate parlamentară şi poate fi deferit justiţiei), ca să ia măsurile care se impun, pentru evitarea unui război civil, precum cel din Ucraina, care e de fapt un război dintre Ucraina şi Federaţia Rusă, „armata poporului” care ocupă aeroporturi cu tancuri şi lansatoare de rachete fiind toată alcătuită din ostaşi ruşi care doar şi-a dosit însemnele.

  Armata a 14-a de la Tiraspol arde de nerăbdare să treacă Nistrul, ca să devină a „poporului” moldovenesc şi, condusă de comandantul Mark Tkaciuk, să-l poată decima în voie.

  Îl mai poate oare cineva opri pe Mark Tkaciuk din aventura lui diabolică? Există oare legi şi pentru fiii diavolului sau ele au fost făcute doar pentru noi, cei care le-am suporta la nesfârşit nesfinţeniile?

 6. Pt G.Savu

  Va multumim pt sugestii, am publicat in proiect scrisoarea, pentru a acumula obiectii si propuneri zilele acestea.
  Am pus asa:

  1. VĂ CEREM INSISTENT să încetați promovarea politicii de pe poziții de forță față de Republica Moldova, ca metodă de presiune în legătură cu integrarea europeană, și să renunțați la asemenea practici, care sumbinează relațiile politice, economice și culturale dintre statele și popoarele noastre.
  2. VĂ CEREM INSISTENT să retrageți – conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum și conform obligațiilor asumate de Federația Rusă în cadrul Sumitt-ului Ministerial OSCE de la Istanbul, din anul 1999, conform altor decizii, rezoluții, înțelegeri, acte naționale și internaționale, – trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu dizolvarea concomitentă a armatei transnistrene și a altor formațiuni militare, paramilitare și voluntare ilegale, constituite cu ajutorul Rusiei.
  3. VĂ CEREM INSISTENT să încetați imediat sprijinul politic, financiar, material și militar acordat regimului separatist de la Tiraspol.

 7. Ca naivi mai sunteti,de nu gasesc cuvintele potrivte pentru a comenta o astfel de „declaratie”.

 8. Pt Kantaria

  Nu comentati. Altii au alta opinie.

 9. PAZEA LA TRADATORI SI DIVERSIONISTII RUSO-FILI:
  —————————————————————————-
  Ne minunam mereu cum unii est-moldoveni cu studii in România pe banii
  Guvernului român, devin SIS-tematic rusofili, anti-români si anti-unionisti mascati.
  Iata câteva exemple de est-moldoveni anti-români
  beneficiari ai burselor gratuite din România:
  Rusine!
  1.
  Valentina Basiul alias Ivanka Zbuciumata dela Dubasari,
  agenta a Tiraspolului, jurnalista la Ne-Adevarul md,
  2.
  Sergiu Ungureanu,alias Serioga Wengherowski Popitul
  un blogger ratat de pe VoxpubliKa md
  3.
  Vitalie Sprânceana, un alt blogger ruso-fil
  4.
  Igor UrsenKo dela Nisporeni, pseudo-scriitor, hoholo-fil anti-român
  5.
  Igor Corman, anti-român, deputat in Parlament,
  6.
  Victor Chirila, fals ex-diplomat la comanda, anti-unionist ruso-fil ,
  sefulet al unei Asociatii dubioase pt. Politica Externa
  etc.
  IMPERIOS:
  – de retras cetatenia româneasca la acesti indivizi,
  – de interzis intrarea lor pe teritoriul României,
  caci reprezinta un pericol pt. siguranta ei
  – de cerut reintoarcerea banilor pt. studiile lor in România oferiti de Bucuresti

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 10. BRAVO !!! BINE SPUS-SUSTINEM !!!

 11. „Este oare în siguranţă R. Moldova? ”
  de Chiril Moțpan
  26 iunie 2014

  http://www.jurnal.md/ro/news/este-oare-in-siguranta-r-moldova-chiril-mo-pan-1172221/

  …Analiza situaţiei curente scoate în evidenţă lucruri clare oricărei persoane care observă lucid ce se întâmplă.

  Nu însă şi celor care sunt abilitaţi cu dreptul de a lua decizii.

  Aşadar, să-i iniţiem în problemă.
  …Care ar fi posibilele acţiuni ale Moscovei? Destabilizarea şi separarea, printr-o declaraţie de independenţă faţă de Ucraina, a unei părţi a regiunii Odesa, cu acces la porturile de pe Dunăre – Vâlkovo, Ismail, Reni; crearea aşa-numitei „Republica Bugeac” pe teritoriul a două state, Ucraina şi Republica Moldova; reactualizarea planului de federalizare a Republicii Moldova, cu trei subiecţi: aşa-numita „Republică Moldovenească Transnistreană” (Tiraspol), viitoarea „Republica Bugeac” (Comrat) şi Republica Moldova (Chişinău).

  Planurile descrise par irealizabile. Însă unele informaţii culese din presă confirmă intenţia unor actori politici de a le realiza. Spre exemplu, se cunoaşte că reprezentanţii Comratului ş-au dat întâlnire de mai multe ori cu cei din regiunea Odesa şi au discutat subiectul fondării aşa-numitei „Republica Bugeac”. Se vehiculează şi denumirea „Republica Populară Găgăuzia”, însă denumirea de „Republica Bugeac” li se pare mai atractivă, deoarece în componenţa noii structuri se preconizează cooptarea nu numai a găgăuzilor, dar şi a bulgarilor, cetăţeni ai RM şi Ucrainei. Prima întâlnire a avut loc la Comrat, iar următoarele s-au desfăşurat la Bolgrad şi Ismail. Din partea UTAG au participat Mihail Formuzal, Ilia Uzun, iar găgăuzii din Ucraina au fost reprezentaţi de Anton Kisse, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, Maria Popova, deputat în Consiliul regional Odesa şi Iurie Dimcioglo, originar din Tomai, Găgăuzia, stabilit în Ucraina (este deputat în Consiliul regional Odesa din partea Partidului “Silnaia Ucraina” şi, potrivit presei, naşul procurorului din UTA Găgăuzia, Ruslan Caraivan). Potrivit unor informaţii, statul-major al grupărilor paramilitare ce ar fi implicate în realizarea acestui proiect ar urma să fie în oraşul Reni.

  În acelaşi context trebuie privită şi vizita la Tiraspol, în luna mai, a unei delegaţii compuse din 10 deputaţi ai Adunării Populare de la Comrat, în frunte cu Mihail Formuzal şi Dmitri Constantinov. Aici ei s-au întâlnit cu Burla, preşedinte al aşa-numitului soviet suprem; separat, Mihail Formuzal şi Dmitri Constantinov s-au întâlnit cu Evghenii Şevciuc. Aceştia au convenit că după semnarea Acordului de Asociere cu UE, la 27 iunie 2014, Tiraspolul şi Comratul vor declara crearea aşa-numitei Confederaţii din doi subiecţi: Găgăuzia şi Transnistria. Tot ei vor propune Moldovei să adere la federaţie în calitate de subiect. Drept argument juridic ar servi existenţa aşa-numitei CSI-2 (Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria şi UTAG). Acordul semnat între aceste părţi prevede asistenţă reciprocă din punct de vedere economic, politic şi militar. Întâmplător sau nu, însă pentru 27 iunie este planificată convocarea şedinţei Adunării Populare la Comrat.

  Instigatorii din regiunea Odessa contează mult, chipurile, pe sprijinul organizaţiei veteranilor militari ai trupelor aeropurtate (VDV), care sunt destul de numeroşi în regiune. Conform altor surse, în raionul Ismail (regiunea Odesa) stau în aşteptare circa 500 de persoane, sosite din Rusia, special pentru a asigura realizarea planului de creare a formaţiunii statale „Novorusia”. Cei din UTAG ar dispune de până la 1.000 de combatanţi experimentaţi şi câteva sute de tineri, conduşi de Ilia Uzun. În cele din urmă, se mizează pe apariţia aşa-numitelor „gărzi populare”, care ar asigura încă aproximativ 4.000 combatanţi. Formuzal a asigurat achitarea sumei necesară de bani pentru procurarea uniformei, necesară pentru a echipa „Garda populară”. Nu sunt de neglijat nici „sutanele negre”, aflate sub autoritatea preoţilor Cibric şi Marchel.

  Următoarea misiune a forţelor distructive din interiorul, dar şi exteriorul ţării, este neadmiterea apropierii R. Moldova de UE şi NATO. Constatăm că realizarea acestei sarcini a demarat şi continuă de mai mult timp. Pe intern, activităţile s-au manifestat prin declaraţii lansate de Igor Dodon, Mihail Formuzal, Valeri Klimenko ş.a.; prin mese-rotunde, conferinţe, cluburi de discuţii, organizate de Ambasada Federaţiei Ruse cu suportul unor organizaţii subversive din Rusia (RISI) Institutului de Cercetări Strategice din Rusia; avertismente din partea reprezentanţilor autorităţilor Federaţiei Ruse (D.Medvedev, D.Rogozin, S.Lavrov, S.Glaziev şi alţii); tentativa de corupere a deputaţilor din Parlamentul Republicii Moldova; referendumul organizat în UTAG; şi nu în ultimul rând, manipularea opiniei publice şi dezinformarea populaţiei prin sursele de informare în masă.

  Nu trebuie să excludem şi faptul că sunt posibile noi provocări şi ameninţări la adresa suveranităţii, integrităţii teritoriale, stabilităţii social–politice în Republica Moldova. De regulă, forţele subversive din exterior pornesc de la divergenţele deja existente în societate. Apoi, manipulând opinia publică, provoacă alte nemulţumiri. În rezultat, apar grupuri de cetăţeni „nemulţumiţi şi jigniţi”. La apariţia acestor probleme, „statul salvator” răspunde solicitării de ajutor din partea lor şi „intervine pentru a soluţiona problema”. Sau, cum este adesea argumentat, „intervin pentru apărarea drepturilor omului sau ale unei părţi a populaţiei”. Astfel s-a procedat în cazul Republicii Moldova cu raioanele din stânga Nistrului, în Nagorno-Karabah, Abhazia şi Osetia de Sud, recent în Ucraina (Crimeea, Doneţk şi Lugansk).

  Aşa dar, avem tot temeiul sa presupunem că acelaşi scenariu este pregătit pentru UTAG şi alte regiuni ale RM. În calitate de argument se va vehicula „nemulţumirea minorităţilor naţionale şi îngrădirea drepturilor lor la autodeterminare”.

  Realizarea sarcinii strategice de neadmitere a apropierii RM de UE este divizată în câteva etape şi are ca scop blocarea: a) semnării acordului de asociere; b) ratificării acordului de asociere; c) realizării planului de implementare a Acordului şi ulterioara denunţare a lui.

  Deja e clar, blocarea semnării Acordului de Asociere nu mai este posibilă. Deci, marea bătălie se va da pentru a bloca ratificarea acestuia de către Parlamentul Republicii Moldova. Dacă şi această încercare va eşua, strategia presupune neadmiterea obţinerii majorităţii de către forţe proeuropene la alegerile din noiembrie 2014.

  Aşa dar, la ce să ne aşteptăm? Pentru început, la tensionarea situaţiei în zona de securitate, provocări în satele din stânga Nistrului, încercarea administraţiei de la Tiraspol de a instaura frontiera pe râu prin trecerea forţată în jurisdicţia lor a localităţilor Malovata Nouă, Cocieri, Pohrebnea, Coşniţa, Pârâta, Doroţcaia; apoi la tensionări în UTAG, care va solicita independenţa politică de Chişinău şi declararea „Republicii Populare Găgăuzia”; şi, în final, declaraţii comune ale administraţiilor de la Tiraspol şi Comrat privind crearea confederaţiei „transnistrene-găgăuze” şi propunerea de aderare la ea a Republicii Moldova. Nu excludem înăsprirea regimului de intrare-ieşire în/din Rusia pentru cetăţenii RM, inclusiv prin introducerea regimului de vize, fapt ce va provoca nemulţumirea persoanelor aflate la muncă.

  Conform unor declaraţii publice ale unor demnitari de la Moscova şi ale sateliţilor acestora de la Chişinău (V. Şelin, I. Dodon), în prezent, circa 270.000 de cetăţeni ai RM sunt în vizorul organelor de drept ale FR şi pot avea probleme cu reangajarea la lucru. Totodată, în cazul introducerii regimului de vize, este prevăzut un alt plan de acţiuni. Se vor crea condiţii tensionate la consulatul Federaţiei Ruse din Chişinău, iar solicitanţii de vize vor fi redirecţionaţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) şi sfătuiţi să ceară vize de la prim-ministrul moldovean. Tot acolo se vor găsi persoane ce vor dirija masele.

  Drept argument pentru consolidarea forţelor în vederea unei tentative de destabilizare a situaţiei poate servi întâlnirea secretă a aşa-numiţilor „valeţi ai lui Putin”; crearea organizaţiei „Uniunea populară patriotică «Moldova Mare»”. Semnarea documentului de constituire de către participanţii la „întâlnirea secretă din Bălţi” şi de reprezentanţii „asociaţiilor de diverse naţionalităţi”, care s-au evidenţiat anterior printr-o atitudine negativă faţă de integrarea europeană a Moldovei, provoacă un sentiment de neîncredere în scopurile nobile declarate de Veaceslav Perju, preşedintele formaţiunii „Moldova-655”. Reieşind din informaţiile apărute în presă, putem presupune că scopul nedeclarat al organizaţiei este iniţierea unor nemulţumiri din partea minorităţilor naţionale (romii, găgăuzii, bulgarii) pentru a-i folosi în destabilizarea situaţiei din republică, facilitând astfel realizarea primei misiuni propuse – aducerea sub controlul direct sau mediat al FR a unui teritoriu cât mai amplu.

  În cele din urmă, trebuie să ne întrebăm: este în stare statul să asigure securitatea cetăţenilor? Ce întreprind organele constituţionale pentru a stopa dezmăţul forţelor separatiste şi a preveni catastrofa care se apropie iminent?

  Să ne amintim de poetul, dramaturgul, criticul şi istoricul rus Valerii Briusov, care spunea că „în lupta împotriva unui duşman perfid, sunt bune toate mijloacele, în afară de unul: acela de a nu face nimic”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *