Un basarabean a chemat în judecată Guvernul român

Acum o lună m-a sunat o persoană care s-a prezentat drept Anatolie Petrici. A spus că vrea să îmi remită ceva. Ne-am întîlnit și mi-a adus o copie a unei cereri de chemare în judecată a Guvernului Român în problema cetățeniei române. Am convenit să o citesc și să ne întîlnim apoi. Am citit și am rămas surprinsă de unele fapte descrise aici, pe lîngă deja cunoscuta fundamentare a dreptului implicit și firesc al românilor basarabeni la cetățenia română, pe care au adus-o în fața publicului și alte persoane. Noi vom reveni și cu alte argumente și explicații la acest capitol și vom arăta de ce basarabenii au dreptul să reintre în mod automat în drepturile cetățeanului român, ce ar putea și nu face astăzi Guvernul României în raport cu românii basarabeni. Voi încerca să evidențiez unele fragmente, ca să nu vă scape la parcurgerea textului.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VlII-a,

Contencios Administrativ şi Fiscal,

Splaiul Independenţei nr.5, sect.4, Bucureşti

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, Petrici Anatolie, Preşedintele Asociaţiei Obşteşti Centrul de Protecţie a Drepturilor Fundamentale „SIRIUS”, str.Alba Iulia nr.202, bl.1, ap.23, Mun.Chişinău, Republica Moldova, în interesul: personal – Petrici Anatolie, cetăţean român prin naştere al părinţilor mei – Petrici Vasilie şi Petrici Ana, cetăţeni români prin naştere; al surorilor şi fraţilor mei – Petrici Valentina, Guţu Tatiana, Petrici Spiridon, Petrici Nadejda, Pleşco Eleonora şi Petrici Ion; al copiilor noştri în număr de 17 persoane şi al copiilor lor, în număr de 7 persoane, precum şi al tuturor cetăţenilor români, născuţi până la 28 iunie 1940, inclusiv al descendenţilor acestora, până la gradul III, inclusiv pe teritoriul României, în judeţele din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, toţi cetăţeni români prin naştere, care domiciliază în afara hotarelor actuale ale României, în contradicţie cu Guvernul României, cu sediul Piaţa Victoriei, nr.l, sect.l, Bucureşti, formulăm prezenta

Cerere de chemare în judecată

Prin prezenta, solicităm instanţei, în baza art.18 din Legea Contenciosului Administrativ nr.554/2004, să oblige Guvernul României să adopte o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, după cum urmează. Să întreprindă măsurile prevăzute de actele normative care reglementează relaţiile Guvern – Parlament, pentru ca OUG solicitată să fie publicată în Monitorul Oficial, fapt ce demonstrează intrarea în vigoare a acesteia.

1. art.111 cu următorul conţinut:

(1)  sunt şi rămân cetăţeni români toate persoanele născute în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa până la 28 iunie 1940 şi descendenţii acestora până la gradul III inclusiv, indiferent dacă au deţinut sau nu cetăţenia URSS;                     

(2)  sunt şi rămân cetăţeni români toate persoanele de etnie română (inclusiv persoanele care au, cel puţin, un ascendent de etnie română) care nu au dovada cetăţeniei române şi care domiciliază în afara hotarelor actuale ale României, şi anume:

a)  care domiciliază actualmente pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice : Republica Moldova (inclusiv Transnistria), Ucraina, Rusia, Bielarusi, Letonia, Lituania, Estonia, Armenia, Georgia, Kazahstan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kîrgîzstan, Azerbaidjan;

b)  care domiciliază actualmente pe teritoriul Ungariei, Bulgariei, Poloniei, Serbiei, Iugoslaviei, Albaniei, precum şi în oricare altă ţară europeană;

c)   aromânii, macedoromânii, meglenoromânii, în orice ţară ar domicilia;

(3) categoriile de cetăţeni indicaţi în punctele (1) şi (2) ale prezentului articol depun actele prevăzute de lege pentru a obţine actele de confirmare a calităţii de cetăţean român la instituţiile Guvernului României, care, conform prevederilor Ordonanţei nr. 84 din 30 august 2001, acordă servicii comunitare de evidenţă a persoanelor.

De modificat şi alte articole din Legea nr.21/1991, necesitate care rezultă din modificările precedente, precum şi alte acte normative, care au tangenţă nemijlocită la reglementarea problemei vizate.

În fapt, la data de 7 aprilie 2011, Centrul de Protecţie a Drepturilor Fundamentale „SIRIUS” a depus la Guvernul României o cerere prealabilă, prin care a solicitat adoptarea unei OUG, care să constate, să recunoască starea de cetăţean român a unor cetăţeni români care, la moment, locuiesc în afara hotarelor României de astăzi şi nu au acte în regulă de cetăţeni români. Această cerere a fost înregistrată la Guvern la 13 aprilie 2011 şi remisă pentru examinare Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Un alt exemplar identic al cererii prealabile menţionate depusă la Guvern puţin mai târziu a fost redirecţionată spre analiză şi răspuns Ministerului de Justiţie.

Guvernul României sau, mai bine zis, un funcţionar de la Guvern, în numele acestuia, a decis să nu soluţioneze în termenul legal această cerere prin faptul că nu a răspuns solicitantului în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii, conform lit.(g) alin.(l) art.2, art.7 din Legea Contenciosului Administrativ nr.554/2004. Nici Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, nici Ministerul de Justiţie, cu atât mai mult funcţionarii acestor instituţii nu au competenţa de a decide în numele Guvernului României să adopte ori să nu adopte o ordonanţă ori alta, mai ales o ordonanţă de o importanţă majoră pentru câteva milioane de cetăţeni români şi pentru Statul Român în

întregime, inclusiv ca subiect al dreptului internaţional. În viziunea noastră, Guvernul României, pur şi simplu, nici de această dată, nu a respectat prevederile Constituţiei statului pe care îl reprezintă şi ale unor legi ale acestuia. În cel mai direct mod, şi-a ignorat încă o dată aproape 6(şase) milioane de cetăţeni.

Potrivit prevederilor Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în M.O. nr.164/2 aprilie 2001, art.l alin.(5) lit.(b) Pentru realizarea Programului de guvernare, Guvernul exercită următoarele funcţii:

funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional, necesar pentru realizarea obiectivelor strategice;

Art.ll – în realizarea funcţiilor sale Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţi principale:

c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţelor în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei.

Potrivit prevederilor atr.108 din Constituţia României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

Nici o lege din cele menţionate anterior nu prevede că, în numele Guvernului României, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Ministerul de Justiţie sau funcţionarii acestora sunt în drept să decidă adoptarea ori neadoptarea (respingerea) de către Guvern a anumitor hotărâri sau ordonanţe. Logica prevederilor legilor menţionate ne spune că ar fi fost legitim şi logic dacă la ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Guvernului ar fi fost supusă examinării şi adoptării OUG solicitată şi dacă, din anumite considerente (care practic nu există), Guvernul n-ar fi adoptat această ordonanţă pentru noi ar fi fost un răspuns negativ. UN RĂSPUNS AL GUVERNULUI.

Acest răspuns trebuia să fie semnat de Emil Boc, primul ministru al Guvernului României. Dacă Guvernul ar fi adoptat această ordonanţă propusă şi, în consecinţă, ar fi publicat-o în M.O., ar fi fost o mare onoare pentru România. Dar nu a fost să fie.

Prin nesoluţionarea în termenul legal a cererii noastre prealabile – faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii, precum şi prin refuzul nejustificat de a soluţiona această cerere – exprimarea explicită, cu exces de putere a voinţei de a nu rezolva cererea, Guvernul României ne-a vătămat în drepturile fundamentale, consfinţite în Constituţia României, alte legi şi convenţii internaţionale, pe mine, pe părinţii mei, surorile şi fraţii mei, copiii noştri jn număr de 17 persoane şi copiii lor în număr de 7 persoane, toţi cetăţeni români prin naştere, şi pe toţi cetăţenii români născuţi până la 28 iunie 1940, inclusiv descendenţii acestora până la gradul III inclusiv, pe teritoriul României, în judeţele din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, care domiciliază în afara hotarelor actuale ale României.

Prin acest comportament, Guvernul României totalmente s-a eschivat de la exercitatrea competenţei sale.

Prin răspunsurile diametral opuse după conţinut şi identice după esenţă, aceste două autorităţi publice la maximum au discriminat milioane de cetăţeni români, care stau în spatele acestei cereri, în privinţa drepturilor fundamentale. In acest context, este suficient să facem trimitere la alin.(l) art.l6 din Constituţia României: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări”.

De ce Traian Băsescu, născut pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, şi-a ridicat actele de confirmare a cetăţeniei la organul administrativ la locul de trai, instituit prin Ordonanţa nr.84/30 august 2001, iar părinţii mei, născuţi în anul 1927, din părinţi cetăţeni români, pe teritoriul României, adică cetăţeni români după principiile ius sanguinius şi ius soli, prin răspunsul la petiţia lor adresată Preşedintelui României, au fost trimişi la Autoritatea Naţioinală pentru Cetăţenie să-şi redobândească cetăţenia română, de care nu s-au dezis niciodată şi Statul Român nu i-a lipsit de aceasta? Care este diferenţa dintre ei? DISCRIMINARE. Unuia i se respectă drepturile, iar altora nu. La acest capitol este necesar de menţionat că nu este clară poziţia instanţelor de judecată naţionale.

O mulţime de cetăţeni români fără acte în regulă au depus la instanţele de judecată naţionale cereri de chemare în judecată pentru constatarea stării de cetăţean român.

Unele instanţe au admis acţiunile, şi persoanele corespunzătoare şi-au perfectat actele şi sunt cetăţeni români cu acte în regulă. Însă marea majoritate de acţiuni au fost respinse sub diferite pretexte, numai nu legitim. Sunt cazuri analogice avînd o singură diferenţă – părinţii diferitelor persoane s-au născut în anul 1927, doar că în diferite judeţe (unii în judeţul Lăpuşna, alţii – în judeţul Soroca), şi numai din acest motiv acţiunea unuia a fost admisă, iar a altuia – respinsă.

În cazul cînd o sentinţă dată într-un dosar a intrat în vigoare şi a fost executată, a devenit lege, de ce alte acţiuni sunt respinse, dar nu admise analogic?

După aprobarea de către Emil Boc – Primul Ministru alRomâniei, a Memorandumului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a Ministerului Afacerilor Externe din 21 octombrie 2009, 99,9% din acţiuni în constatare a stării de cetăţean român depuse în instanţele judecătoreşti naţionale au fost neligitim şi neîntemeiat, într-un stil discriminatoriu respinse (legislaţia în acest sens după 21.10.2009 nu a fost modificată). Este oare o coincidenţă?

Acele două autorităţi, care nelegitim ne-au respins cererea prealabilă, în răspunsurile lor au ignorat totalmente prevederile legislaţiei în vigoare, încercând în mod eronat, să ne explice nouă, cetăţeni români prin naştere, procedura redobândirii cetăţeniei române. Un cetăţean român nu trebuie să-şi redobândească ceea ce el are de drept.

Cele expuse în aceste răspunsuri se referă la foştii cetăţeni români, care doresc să-şi redobândească cetăţenia română. Noi am fost şi suntem cetăţeni români. Din motivele expuse mai sus, nu ne vom opri asupra acestor răspunsuri nelegitime şi neîntemeiate.

Noi vom aduce pentru pârât şi instanţă argumente incontestabile pe fondul acestei cereri de chemare în judecată.

Art. 2 din Convenţia europeană asupra cetăţeniei stabileşte ca „cetăţenia înseamnă legătura juridică dintre o persoană şi un stat şi nu indică originea etnică a persoanei”, iar art.l din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, defineşte cetăţenia ca fiind „legătura şi apartenenţa unei persoane fizice la Statul Român”.

Conform legislaţiei române, cetăţenia română se dobândeşte:

 1. prin naştere;
 2. prin adopţie;
 3. prin acordare la cerere;
 4. redobândirea cetăţeniei române; Cetăţenia română se pierde:

A. se retrage cetăţenia română persoanei care:

a)  aflată în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave, prin care vatămă interesele Statului Român sau lezează prestigiul României;

b)  aflată în străinătate, se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

c)   a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase. Cetăţenia română nu poate fi retrasă persoanei care a dobândit-o prin naştere;

d)  este cunoscută ca având legături sau a sprijinit, sub orice formă, grupări teroriste ori a săvârşit alte fapte, care pun în pericol siguranţa naţională.

Retragerea cetăţeniei române nu produce efecte asupra cetăţeniei soţului sau copiilor persoanei căreia i s-a retras cetăţenia.

B. se aprobă renunţarea la cetăţenia română pentru motive temeinice persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care:

a)   nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală;

b)  nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară, sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor;

c) a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie.

Subliniem că „cetăţenia română nu poate fi retrasă persoanei care a dobândit-o prin naştere”.

Termenul „cetăţenie”’ provine de la latinescul „cevitas”, semnificând iniţial ideea de cetate, fortificaţie, deoarece, în acest sens, era înţeles statul în etapa primară. Mai târziu el apare pentru a desemna locuitorii acestora. De la început, în Atena, Roma se considerau cetăţeni numai cei care participau la rezolvarea treburilor publice prin intermediul adunărilor populare. Ulterior, prin Edictul imparatului Caracalla din 212 e.n., cetăţenia a fost acordată intregii populaţii a Imperiului Român. Mai târziu, odată cu devenirea Românilor şi bizantinilor supuşi ai împăratului, cetăţenia îşi pierde semnificaţia sa juridică.

În epoca feudală cetăţenia îşi pierde complet conţinutul juridic, o bună parte a locuitorilor statelor fiind calificaţi ca „supuşi”, care, de „regulă, nu posedau drepturi politice.

În sensul modern, noţiunea de cetăţean a fost utilizată pentru prima dată în „Declaraţia franceză privind drepturile omului şi cetăţeanului” din 1789. Declaraţia a introdus noţiunea contemporană de cetăţenie, lichidând supuşenia, legând-o de participarea activă a persoanei la viaţa politică, înzestrînd cetăţenii cu un set de drepturi şi obligaţiuni, iar statul – cu un set de obligaţiuni faţă de cetăţeni.

La 16 mai 1812 Rusia a intrat în posesia părţii de est a Principatului Moldovei (în urma Tratatului de pace de la Bucureşti, încheiat cu Turcia), situată dincolo de râul Prut şi redenumită ulterior Basarabia. în acel an, cel mai probabil că „Declaraţia franceză privind drepturile omului şi cetăţeanului” din 1789 încă nu ajunsese să producă efecte în această zonă, ceea ce înseamnă că moldovenii, care erau supuşii Principatului Moldovei, au devenit supuşi ai Statului Rus.

La 25 octombrie 1917, în urma loviturii de stat efectuată de partidul bolşevic, puterea în Rusia a fost preluată de reprezentanţii acestui partid, care au şi declarat că noua Rusie nu este continuatoarea Rusiei ţariste. Deoarece Lenin spusese în tezele sale că toate popoarele aveau dreptul la autodeterminare şi având în vedere situaţia precară a statului rus, precum şi spectrul războiului civil care se prefigura, în Basarabia începe un proces de edificare a statalitătţi moldoveneşti. Astfel, la 21 noiembrie 1917, a avut loc deschiderea lucrărilor Sfatului Ţării, care, la 2 decembrie acelaşi an, a declarat înfiinţarea Republicii Autonome Democratice Moldoveneşti, iar la 24 ianuarie 1918 a declarat Republica Moldovenească Independentă.

La 27 martie 1918 Sfatul Ţării, Parlament recunoscut oficial de Tribunalul de Justiţie al Basarabiei, a votat Unirea cu România, act consfinţit şi de decretul regal de recunoaştere a acestei uniri şi, ulterior, recunoscut de ţările europene (cu excepţia URS).

Rusia ţaristă nu mai există, iar Rusia sovietică nu a legitimat în nici un fel locuitorii care trăiau în Basarabia (Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa proveneau din fostul Imperiu Austro-Ungar, care tocmai se dizolvase ), dându-le acestora dreptul la autodeterminare. Rezultă că, printr-un act oficial (Actul Unirii), recunoscut de ţările europene, urmat de legislaţia aferentă, locuitorii Basarabiei au devenit cetăţeni români. Ceea ce înseamnă că întreg Statul Român şi locuitorii Basarabiei s-a stabilit un raport juridic, care este valabil şi astăzi! Dupa cum am menţionat anterior, cetăţenia română poate fi retrasă numai de către Statul Român (cu excepţia celei dobândite prin naştere) sau la cerere, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Potrivit prevederilor art.2 din Constituţia României din 1938, publicată în M.O. nr.48/27 feb 1938, teritoriul României este inalienabil. Acelaşi lucru îl prevede şi art.3 din Constituţia României din 1991, republicată (M.O.nr.767 din 31 octombrie 2003).

La 28 iunie 1940, în urma notei ultimative din 26 iunie 1940 a URSS, România a cedat acesteia fără lupte, teritoriile Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa, astfel nerespectând prevederile propriei Constituţii (în timp de pace), adică principiul constituţional – inalienabilitatea teritoriului României. în aşa mod, cetăţenii români care populau acele teritorii la acel moment au fost sacrificaţi, lăsaţi prizonieri ai armatei sovietice.

Acest prizonierat continuă şi astăzi (armata a 14-a rusească, dislocată în partea de est a Moldovei).

Începând de atunci şi până în prezent suntem lipsiţi de protecţia Statului Român.

Cel mai grav este că astăzi prizonieratul este dublu: dintr-o parte – al armatei ruseşti, din alta – al Statului Român, care refuză să recunoască că suntem cetăţeni români. Rugăm pârâtul să ne comunice în baza cărui articol din Constituţia României, altei legi ori Convenţii internaţionale noi, cetăţeni români prin naştere, suntem privaţi de către Statul Român de toate drepturile fundamentale prevăzute şi garantate de cadrul legal naţional şi cel internaţional.

Atunci, din interes naţional (oare locuitorii teritoriilor cedate nu făceau parte din naţiunea românească?), am fost sacrificaţi armatei roşii – URSS. Astăzi, tot din interes naţional, nu suntem recunoscuţi ca cetăţeni români, ci, din contra, suntem siliţi de Statul Român să recunoaştem că nu mai suntem cetăţeni români şi trebuie să ne redobândim ceea ce am dobândit de drept.

La 23 martie 1941, Consiliul Suprem al URSS, sub conducerea lui Stalin, emite Decretul nr. 13, prin care erau declaraţi cetăţeni ai URSS toate persoanele care pâna la 7 noiembrie 1917 fuseseră cetăţeni ai Rusiei ţariste, precum şi copiii lor, indiferent dacă până la 28 iunie 1940 (data când sovieticii au reocupat Basarabia) se găseau, sau nu, pe teritoriile aflate în litigiu. Menţionăm că acest decret a fost aplicat şi după conferinţa din 3 martie 1945 a Comisiei Aliate de Control pentru România.

Din cele expuse reiese că locuitorii Basarabiei, la sfârşitul războiului II mondial, deţineau două cetăţenii: românească, deoarece Statul Român nu le-o retrăsese, şi nici ei (locuitorii) nu depuseseră cerere de retragere a cetăţeniei române şi sovietică (acordată ope legis de statul sovietic).

În decembrie 1991, URSS s-a desfiinţat ca stat, ceea ce înseamnă că raporturile juridice ale locuitorilor din Basarabia cu statul sovietic au încetat. Federaţia Rusă, care s-a declarat continuatoarea URSS, nu a mai acordat ope legis cetăţenia rusă basarabenilor. Aceasta înseamnă ca, din noiembrie 1991 până în prezent, basarabenii au din nou două cetăţenii: românească şi moldovenească, adică şi a statului care tocmai se edifica.

Nu există un act normativ prin care Statul Român să fi retras cetăţenia română locuitorilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ba, din contra, toate actele normative care fac referire la cetăţenie, cum sânt: Legea nr.28/1924, Legea Administrativă din 15 iulie/1938, Legea nr.793/1941, Legea nr.794/1941, Decretul nr.125/1948, Decretul nr.33/1952, Decretul nr.296/1954, Legea nr.24/1971, Legea nr.21/1991, ca şi Constituţiile României de la 1923 până la 1991, au păstrat cetăţenia româna tuturor românilor şi urmaşilor lor de pe teritoriile româneşti ocupate de URSS.

Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie din 06.11.1997, ratificată de Parlamentul României în anul 2005, statuează, în art.4 „Principii”, că normele interne cu privire la cetăţenie ale fiecărui stat parte trebuie să corespundă următoarelor principii:

a.    fiecare persoană are dreptul la cetăţenie;                                        ,

b.   apatridia se evită;

c.    nimeni nu poate fi privat de cetăţenia sa în mod arbitrar.

Punctul c. consfinţeşte că, în lipsa unui act normativ ori a oricărui alt act prevăzut de Constituţia României, ori de altă lege, care ar confirma faptul că, în urma ocupaţiei sovietice, locuitorii din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa au rămas fără cetăţenia română, populaţia acestor ţinuturi şi-a păstrat cetăţenia română.

Instituţia cetăţeniei române este guvernată de următoarele principii generale:

 1. Cetăţenia română se dobândeşte pe baza principiului ius sanguinus (dreptul sângelui) şi ius soli (dreptul pământului), ceea ce înseamnă că dobânziște automat cetăţenia română copilul al cărui părinţi, sau numai unul dintre ei, este cetăţean român, indiferent de locul naşterii lui, şi copilul născut pe teritoriul român.
 2. Numai cetăţenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevăzute în Constituţie şi legi.
 3. Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia ce a dobândit-o prin naştere. Cu alte cuvinte, Statului Român îi este interzis (de câtre propria Constituţie) să retragă cetăţenia celui născut pe teritoriul său.
 4. Cetăţenia română este în exclusivitate o chestiune de stat, care ţine şi de siguranţa statului. Stabilirea modului de dobândire sau de pierdere a cetăţeniei reprezintă un atribut inerent, exclusiv al statului suveran. Aceasta înseamnă că recunoaşterea românilor născuţi în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa drept cetăţeni români, cu eliberarea actelor de confirmare, este un atribut numai al Statului Român. Nici UE, nici oricare ţară membră sau oricare altă tară din lume nu este în drept să dicteze României cum sa procedeze în acest caz.

5.     Cetăţenii români se bucură de protecţia Statului Român.

Conform acestor principii, punctul nr.l se regăseşte formulat astfel în lege:

copiii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, sunt cetăţeni români.

Sunt, de asemenea, cetăţeni români cei care:

a) s-au născut pe teritoriul Statului Român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român;

b) s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română.

Copilul găsit pe teritoriul Statului Român este cetăţean român dacă nici unul dintre părinţi nu este cunoscut.

Din toată argumentaţia expusă anterior, reies cu claritate trei idei:

A. Populaţia din Basarabia, Bucovina, de Nord şi Ţinutul Herţa au primit cetăţenia română de la Statul Român în 1918 prin actul Unirii şi legislaţia aferentă; ulterior, cei care s-au născut pe teritoriul României, au primit cetăţenia română prin naştere.

B.NICIODATĂ populaţia din Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa nu a renunţat la cetăţenia română şi NICIODATĂ Statul Român nu a retras cetăţenia română acestei categorii de populaţie.

C.Stabilirea modului de dobândire şi de pierdere a cetăţeniei române este un atribut exclusiv al Statului Român şi, de asemenea, cetăţenii români sunt PROTEJAŢI de Statul Român.

Aceasta înseamnă că Legea nr.21/1991, republicată, nu se adresează locuitorilor Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa! Aceste persoane nu pot dobândi/redobândi ceea ce au deja!

Art.11 din această lege conţine şi o contradicţie în termeni: „Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin NAŞTERE sau prin adopţie şi care au PIERDUT-O din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, LA CERERE POT REDOBÂNDI SAU LI SE POATE ACORDA CETĂŢENIA ROMÂNĂ…”.

Acest articol din lege intră în directă contradicţie cu Constituţia României, care prevede, în art.5, alin.(2) că: „Cetăţenia română nu poate fi retrasa aceluia care a dobândit-o prin naştere „. Intra în contradicţie şi cu art.33 al aceleiaşi legi, care prevede: „Sunt şi rămân cetăţeni români persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare”.

Deci, cetăţenia română dobândită prin naştere nu poate fi pierdută sau retrasă de nimeni; URSS nu a putut decât sâ acorde cetăţenia sovietică acestei categorii de populaţie, dar, în nici un caz, NU A PUTUT SĂ RETRAGĂ CETĂŢENIA ROMANĂ ACESTOR PERSOANE!

Nerecunoscându-şi propriii cetăţeni, Statul Român încalcă propria Constituţie! Şi acest lucru se întâmplă de mai bine de 20 de ani!

Un stat nu-şi poate respecta Constituţia doar în condiţii de forţă majoră: război, cataclisme naturale etc.

În scopul revenirii la adevărul istoric şi pentru a ne repune în drepturile fundamentale cetăţeneşti, la 9 iunie 2009, Senatul României a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. In acest proiect de lege, Senatul a propus ca nouă să ne fie recunoscută cetăţenia română. Insă Ministerul Afacelor Externe şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, la 21.10.2009, au emis un Memorandum, ulterior aprobat de Emil Boc – Primul-ministru al Guvernului României, prin care, fară nici o argumentare, îşi exprimă dezacordul cu proiectul de lege aprobat de Senat şi insistă ca – „în ceea ce priveşte amendamentele incluse de Senat referitoare la instituţia „recunoaşterii cetăţeniei”, propunem menţinerea procedurii de redobîndire a cetăţeniei române pentru foştii cetăţeni români care au pierdut-o din motive neimputabile şi pentru descendenţii acestora pînă la gradul III inclusiv – prin revenirea la textul legii anterior formei adoptate de Senat.” Urmare acestuia, pe 12.11.2009, Camera Deputaţilor a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.36/2009 în forma propusă de acesta, adică a menţinut procedura de „redobândire a cetăţeniei ” române…

Considerăm, prin aceasta, că Senatul a încercat să lichideze consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov pentru românii din teritoriile vizate, iar rezistenţa Guvernului şi votul Camerei Deputaţilor au lăsat lucrurile neschimbate.

Prin memorandumul indicat şi Legea adoptată la 12.11.2009 privind aprobarea OUG nr.36/2009, noi eronat suntem incluşi în categoria foştilor cetăţeni români. .NOI AM FOST ŞI SUNTEM CETĂŢENI ROMÂNI.

Ţinând cont de faptul că, în ultimii ani, România depune eforturi considerabile pentru a pune LEGEA în capul mesei, considerăm şi cerem ca şi noi să fim repuşi în drepturile fireşti de cetăţeni români.

În baza celor expuse, solicităm instanţei să admită cererea de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. Astfel, să oblige Guvernul României să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, după cum urmează. Să întreprindă măsurile prevăzute de actele normative care reglementează relaţiile Guvern – Parlament, pentru ca OUG solicitată să fie publicată în Monitorul Oficial, fapt care demonstrează intrarea în vigoare a acesteia.

De drept, invocăm dispoziţiile art.l, 2, 7, 8, 10, 11, 12 din Legea Contenciosului Administrativ nr.554/2004, art.5 alin.(2), art.l6 din Constituţia României, art.4 din

Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie, art.4, 5, 24 şi 33 din Legea nr.21/1991, republicată în 2010.

In probaţiune, înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri, pe care le anexăm. Anexă:

 1. Cererea prealabilă – 6 foi.
 2. Avizele poştale – 1 foaie.
 3. Răspunsul nr.l7313/ANC/2.05.2011 -2 foi.
 4. Răspunsul nr.36853/13.05.201 1 – 3 foi.
 5. Cererea către T.Băsescu – Preşedintele României – 2foi.
 6. Răspunsul nr.23311/ANC/10.12.2010.
 7. încheierea din 9.09.2010-1 foaie.
 8. Sentinţa civilă nr. 12207-2 foi.
 9. Sentinţa civilă nr. 10550 – 2 foi.

10.Sentinţa civilă nr.6651 – 2 foi.

11.Memorandum – 7 foi.

12. Proiecte de legi, avize – 39 foi.

13. OUGdin 15.04.2009-3 foi.

Loading Facebook Comments ...

46 Comments

Add a Comment
 1. Stimata doamna Vitalia Pavlicenco, dar republica dv., care a fost parte a Romaniei doar timp de cativa ani, de ce nu acorda cetatenie celor peste 19.000.000 de romani si tuturor etniilor balcanice enumerate de dv? Conform rationamentului dv. si a d-lui Anatolie Petrici, toti romanii si toate populatiile din Peninsula Balcanica au dreptul si la cetatenia RM. Prin urmare, si noi ar trebui sa incasam pensii, alocatii si alte drepturi si ajutoare sociale specifice cetatenilor din republica dv. care sunt de diferite etnii straine de neamul moldovenilor adevarati si al romanilor in general. Oare nu stiti ca cetatenie inseamna pensii, alocatii, ajutoare sociale si multe alte drepturi pentru niste straini care nu au lucrat niciodata in Romania si care nu au contribuit cu nimic la bugetul Romaniei? Romania trebuie sa aiba grija de cetatenii romani, nascuti intre frontierele actuale ale Romaniei, care au lucrat in tara si au contribuit la bugetul Romaniei, si nu de toti strainii de aiurea care ar dori sa vina la pomana in tara noastra. Cu ce a ajutat vreodata republica dv. vreun cetatean roman? In schimb foarte multi cetateni basarabeni au profitat si profita inca de pe urma pensiilor, alocatiilor, burselor, ajutoarelor sociale de tot felul acordate de statul roman din banii contribuabilului roman, stat pe care-l ponegresc si il injura ca la usa cortului. Stiu ca sunteti o femeie desteapta, o femeie care gandeste profund, deci veti judeca lucrurile la rece si veti vedea ca este imposibil ceea ce cereti dv. de la tara noastra. Actualul guvern Boc, mult prea darnic cu strainii si zgarcit / avar cu romanii, va deveni in curand istorie, iar noul guvern, care va emana din alegerile de anul acesta, va face putina ordine cu aceste pomeni acordate cetatenilor unor state straine. Imi pare rau ca judecati in felul acesta. Va urez sanatate atat dv. cat si tuturor populatiilor multietnice si multilingve care formeaza acum RM. Insa e normal ca fiecare om sa beneficieze doar de cetatenia tarii in care s-a nascut! Dixit!

 2. Pt un roman din Iasi

  Parintii mei s-au nascut in Romania.

  Dar din acest document nu ai inteles nimic.

 3. ptr romanul din Iasi
  Daca studiezi de fapt legislatia MD moldovenii din Moldova lui Stefan (de la Carpati la Nistru) , pot cere cetatenie moldoveneasca pe principiul enuntat de tine mai sus. Cat de greu se obtine si in ce conditii este o alta problema

 4. Pt Ioana

  De la debilisti scriere…

 5. Teoretic are dreptate persoana in cauza, persoanele nascute pina la 1940 raman a fi cetateni romani iar aceasta calitate trebuie a fi clarificata, nimeni nu le a retras cetatenie pentru ca sa se faca redobindirea cetateniei. eu mi am redobandit deja ceatenia si la juramant era deja persoane care fusesera cetateni romani pana la II razboi mondial si care faceau „redobandirea”

 6. Prima sondă săpată în perimetrul Neptun din Marea Neagră de către gigantul american ExxonMobil şi compania românească Petrom a indicat prezenţa unor zăcăminte de gaze naturale.

  http://www.adevarul.ro/financiar/Petrom_si_ExxonMobil_au_gasit_gaze_naturale_in_perimetrul_Neptun_din_Marea_Neagra_0_639536555.html

 7. Bunâ treabă a făcut această familie Petrici,dar dacă era făcută încă prin anii 1990,era şi mai bine.

 8. Foarte BUN articol.
  Intr-adevar, priviti la ce am ajuns noi, ROMANII BASARABENI, ca suntem discriminati chiar in propria noastra tara si de ai nostri!

  Intre timp. altii, care nu sunt de origine ROMANI, primesc liber cetatenie. Ma refer la evreii care au emigrat, iar apoi si-au dat seama ca in Romania le era, totusi, mai bine…

  Tragedia basarabenilor… desconsiderati pana si de fratii de peste Prut?

  CEREM SA NI SE ACORDE LIBER CETATENIA ROMANA DE CARE PARINTII NOSTRI AU FOST LIPSITI IN MOD ABUZIV de un stat criminal, comunist, imperialist stalinist – URSS.

  Cerem neamanat SA NI SE ACORDE in regim de urgenta TUTUROR ROMANILOR BASARABENI CETATENIE ROMANA!

  Suntem romani si punctum!

 9. Da nu s-a gasit nimeni sa mearga pina la CEDO cu o astfel de cerere, iar in caz de cistig de cauza statul roman va fi obligat sa recunoasca tuturor basarabenilor cetatenia si, s-a rezolvat problema. Dna Pavlicenco, stiti cumva de existenta pe rol la CEDO a unei asemenea cereri?

 10. un roman din Iasi spune:
  3 februarie 2012, la 22:10

  „Cu ce a ajutat vreodata republica dv. vreun cetatean roman? In schimb foarte multi cetateni basarabeni au profitat si profita inca de pe urma pensiilor, alocatiilor, burselor, ajutoarelor sociale de tot felul acordate de statul roman din banii contribuabilului roman, stat pe care-l ponegresc si il injura ca la usa cortului. ”

  A cere un drept obtinut prin nastere, de care niciodata nu te-ai dezis si nu ti-a fost retras de autoritati, nu inseamna a „ponegri si injura ca la usa cortului”.

  Si eu, si Vitalia Pavlicenco avem pensia aici, in Chisinau.
  Ca si noi sunt multi, poate aproape toti. Nici eu si nici Vitalia Pavlicenco nu am profitat de niciun leu sau ban oferit pe gratis de statul Roman.
  Achit in Romania asigurarea medicala din principiu de solidaritate. In Moldova – se retine din salariu meu. Sper sa nu am nevoie niciodata de serviciile medicilor, precum nici in Moldova nu am nevoie. Sunt sanatoasa. Inca nu am doctor de familie si nu vreau sa stiu unde este doctorul la care trebuie sa ma inscriu.

  Deci:
  – eu nu am fost, nu sunt si nu voi fi o povara pe spatele Poporului Roman.
  – cu toate ca exceptia intareste regula, ca si mine sunt foarte multi basarabeni, care si-au redobindit cetatenia din principialitate/nu ca sa profite/ si nu au profitat din aceasta.

  – totusi, conform legislatiei in vigoare, statul Roman va trebui sa ne ofere pe GRATIS mie personal si d-nei Pavlicenco Vitalia/ca noi mai sunt/ Salve la inmormintare.

  In final: Nu mai varsati atita rautate, nu poporul basarabean prin dobindirea cetateniei ne duce la sapa de lemn. La sapa de lemn de duc conationalii nostri, care s-au imbogatit din jaf si crima economica.
  Nu ne indemnati la suparare…….

 11. Peste tot suntem discriminati, parca am fi niste leprosi. Europa ar trebui sa dea niste raspunsuri, sa nu fie indiferenta fata de TRAGEDIA POPORULUI ROMAN DIN BASARABIA.

  Absolut nu este vina noastra, in nici un fel CA SA NI SE INTAMPLE CE S-A INTAMPLAT LA 1812, apoi in 1940… si acum, cand suntem lasati in voia celor care continua sa ne lezeze drepturile legitime.

  Europa, unde esti? Chiar esti OARBA???

 12. Nu mă-nspăimântă sărăcia,
  Cu munca poţi s-o lecuieşti;
  Mi-i teamă, frate, de prostia
  Din ambe state româneşti.

  O catastrofă-ar fi, să ştii,
  Dacă-am uni… două prostii!

 13. Stirea ca Nicolae Pascaru nu mai are voie sa calce pe teritoriul Romaniei si deci pe teritoriul Moldovei dintre Carpati si Prut, care este adevarata, este stirea zilei. Nicolae Pascaru si-a facut-o cu mana lui. Intr-adevar Nicolae Pascaru a fost declarat “personna non grata” pe teritoriul Romaniei si, incepand cu 4 februarie 2012, i se interzice accesul pe teritoriul statului roman. Nu stiu daca Nicolae Pascaru va ajunge vreodata deputat, asa cum si-a propus, dar furia antiromaneasca pe care a declansat-o in acest scop, l-a costat interzicerea accesului pe teritoriul Romaniei si, prin extindere si pe teritoriul Uniunii Europene. A meritat oare osardia? Sunt curios cum isi va mai realiza, de aici in colo, filmele sale de propaganda antiromaneasca, filmate, cu tupeu, pe teritoriul Romaniei. Totusi cam greu se misca serviciile de informatii romanesti, care au permis destula vreme acest dezmat.

 14. Pt jan

  S-ar putea sa se ajunga, sa vedem cu ce se termina acest dosar. Il sun pe dl Petrici si nu raspunde, o fi plecat in Romania…

 15. Pt toti

  Descoperire istorică în Marea Neagră:

  Prima sondă săpată în perimetrul Neptun din Marea Neagră de către gigantul american ExxonMobil şi compania românească Petrom a indicat prezenţa unor zăcăminte de gaze naturale, potrivit unui comunicat comun al celor două companii.

  Oficialii companiilor susţin însă că este prea devreme pentru a se preciza dacă aceste zăcăminte sunt sau nu comerciale.

  Gigantul petrolier ExxonMobil, dispus să investească 10 miliarde de dolari în România

  Gigantul american Exxon şi Petrom încep explorarea de petrol în Marea Neagră românească

  O delegaţie a Exxon şi Petrom a fost primită astăzi la Cotroceni de preşedintele Traian Băsescu. Acesta le-a spus investitorilor că noile descoperiri sunt importante, în contextul în care acum România este nevoită să suplimenteze importurile de gaze din Rusia, din cauza gerului, la preţuri foarte mari.

  Premieră absolută pentru sectorul petrolier românesc

  Aceasta este o premieră absolută pentru sectorul petrolier românesc, întrucât, până acum, forajul pe platoul continental s-a făcut doar la adâncimi mici, de câteva zeci de metri, iar acum este vorba de o adâncime de apei de aproximativ 1.000 de metri.

  Sonda Domino 1 este situată la 170 de kilometri de ţărm. Se estimează că adâncimea sondei va fi de peste 3.000 de metri sub nivelul mării.

  Forajul va fi executat de către vasul ultramodern de clasă mondială Deepwater Champion, care a sosit recent în apele româneşti special pentru acest proiect, după finalizarea programului de foraj derulat de Exxon în apele turceşti.

  Investiţii de un milion de dolari pe zi

  Potrivit unor declaraţii din această vară ale reprezentanţilor Exxon, în faza de explorare costurile companiilor vor fi de circa un milion de dolari pe zi. Dacă vor descoperi petrol şi gaze în acest perimetru, etapa de dezvoltare şi producţie va necesita investiţii între 3 şi 10 miliarde de dolari.

  Operaţiunile de foraj sunt estimate să dureze circa 90 de zile, perioadă în care Exxon şi Petrom ar trebui să ştie dacă în acel perimetru se găsesc zăcăminte comerciale de hidrocarburi. Dacă se va confirma o descoperire comercială, dezvoltarea ulterioară a perimetrului Neptun va avea un impact industrial, social şi economic pozitiv semnificativ asupra României, mai spun petroliştii.

  Rusia taie gazul către UE. Austria primeşte cu 30% mai puţin. România e afectată

 16. ROMANUL,
  Slava Domnului ca in sfarsit, ROMANIA incepe sa aleaga graul de neghina.
  Mancurtilor si rauvoitorilor, ar fi bine sa li se INTERZICA accesul pe teritoriul Romaniei; sa li se retraga CETATENIA!!!

  CEREM ASTA, pentru ca vrem sa fie SI DREPTATE! Astfel, frati ROMANI, ne veti ajuta si pe noi, patriotii din Basarabia, caci acest soi de tradatori ne fac si noua foarte mult rau.

  Cei care fac propaganda antiromaneasca agresiva si prin asta sunt niste instigatori de conflicte interentnice, deci, ar fi bine sa le fie RETRASA CETATENIA, ba chiar arestati si trasi la RASPUNDERE PENALA!!!

  Sa stie, IN SFARSIT, ca a fi ROMAN si a da JURAMANTUL este si o mare responsabilitate.

  RUSINE, lepadaturilor care nu aveti nimic sfant in voi, nu aveti nici Patrie nici mama, nici tata si nici Dumnezeu! Comunisti ratati!

 17. Moldovenii mari mesteri la pretins drepturi dar cand vine vorba de dreptul Romaniei la teritoriul furat de rusi le ramane galusca in gat…si nu mai dau pe nimeni in judecata.
  Nu exista drepturi fara obligatii ,nu exista drepturi cetatenesti fara obligatii cetatenesti.Cum se achita acesti pretendenti de obligatiile lor cetatenesti? SE VEDE cu ochiul liber …in toate sondajele si barometrele de opinie.
  Unde sunt toti patriotii astia asa zis romani cand la mitingul lui Rosca s-a strigat cu foc Moldova pamant rusesc ? unde erati mai? faceati dosare de chemare in judecata a guvernului roman?

 18. O zicala de tip socialist (foarte draga aceasta ideologie in RM) zivea
  „nici munca fara paiine ,nici paine fara munca” ..dara iata ca moldovenilor ,in ciuda dragostei lor socialiste, le e foarte draga paiinea fara munca (adica cetatenia fara teritoriu)..
  Se tot face trimitere la anul 1940 cand parintii ori bunicii lor au pierdut cetatenia fara sa-i intrebe nimeni dar nici nu s-au opus ba din contra au luptat cu abnegatie (vezi piepturile pline de decoratii sovietice) impotriva armatei romane.
  Pe ei ii intereseaza doar pasaportul si ma refer la majoritatea covarsitoare si nu vor convinge pe nimeni de romanimul lor pentru ca acesta nu e vizibil in RM..

 19. Stimata Doamna Pavlicenco,

  ma alatur cetateaului roman din Iasi. Legea cetateniei si asa este foarte ingaduitoare pentru cetatenii RM. Faptul ca suntem „romani” este o chestie de autodeterminare. Ca si credinta intr-o religie, apartenenta la un neam e ceva foarte personal. Cetatenia Romana e ceva pamintesc. In mod banal, e o hirtoaga ce iti permite sa ai aceleasi drepturi ca restul membrilor statului suveran Romania. Idealurile pentru care luptati nu au loc in lumea reala, si nici nu vor avea atita timp cit lumea exista in modul sau curent. Statele suverane nu sunt create si mentinute de „etnii, limba, valori culturale” – ci de AK-47 si valuta. Sa ceri pasaportul roman daca te simti „roman” e foarte patriotic. Citi din noi au „carnet ca sunt botezat”? Esti crestin si gata. Esti roman si atit. Toti is fac pasapoarte romanesti pentru bonusurile lor – cetatenia UE(cu bonusuri imense). Statul roman nu isi poate permite brusc sa ofere pensii, studii gratis etc tuturor care nu au contribuit cu nimic la asta. Romania acorda cetatenii moldovenilor pentru a-si spori influenta in regiune. Ori o fac ei – ori rusii. Nimeni nu doreste sa aiba o colonie ruseasca in coasta. „Drept prin nastere”. E deajuns o ratificare in legea cetateniei si acest „drept fundamental” dispare. Mare valoare nationala ce poate fi distrusa cu un condei. Procedura redobindirii are scopul de a filtra anumiti indivizi si de a mentine fluxul persoanelor ce o redobindesc constant. Ca un robinet. Cetatenia si nationalitatea sunt chestii diferite, ce trebuie tratate diferit. Amestecarea lor era la moda prin sec. 19. Poate gindim modern?

 20. Ce raspuns mai clar care sa ustina spusele mele decat faptul ca singurul partid din RM care are in STATUT obiectivul unirii cu Romania bia aduna 1% in alegeri?!
  Q.E. D!

 21. D-lui Chirtoacâ Dorin de Ia un grup De lucratori Comunali nemulţumiţi de Haosul şi dezordinea din subdiviziu-Nea primăriei condusa de GONTEA PETRU

  Ne plîngem pe acest domn care este foarte hîtru în interesele proprii.Sistemul comunal sub conducerea lui a ajuns pe burta.MINCIUNA E PE PRIMUL PLAN.De cînd e director nu face nici o boaba.Suge parale numai prin amăgeli prin oameni cunoscuţi.Ţâvile de căldură din blocuri nu sînt presate la început de sizon ,tehnica de ochii locatarilor o ţîne Ia casă 1-3 zile fără a lucra şi pe urmă este dusă de unde au aduso şi tot aşa spală banii transferaţi de buget pentru lucrări cu rudele şi cumâtrii şefi subalterni.Din cauza asta locuinţele sînt reci şi apa ferbinte din reţea nu răzbate în toate batareele.Lipsa căldurii e o durere mare atunci cînd vine factura de plata cu sume impuse de termocom.BARDACUL ESTE ORGANIZAT DE GONTEA ÎNSÂ SUFERÂ PRIMARUL. Dorim sâl daţi afară din sistem şi numiţi un alt director activ şi deştept.Guno-iştea BURCEL este tot afacerea lui de profir dar paralele ie pompează prin alt cumâtru.Feciorul lui CONDUCE CU 0 ALTA AFACERE MAI PROFITABILA gestionează salubrizarea mecanizată HACO spală bani groşi pe motorină şi piese de schimb. Cînd sa reparat clădirea direcţiei Gontea dirija cu hoţia materialelor de construcţie din concediu.Pînâ la sfîrşit sa reparat şi direcţia şi casa soacrei
  în apropiere de chişinău. Potlogar fără margini.Afară fără milă.Nu ne numim….
  răzbunarea ne aşteaptă.

  16 lucrtori cu durere în suflet Şi o mulţime de locuitori ai Mun. Chişinău.

 22. D-ei VIT ALI A PAVLICENCO
  Preşedintele P.N.L.din Moldova
  Or. Chişinău,str. Calea Ieşilor, 6

  Onorata doamnă.

  Unica policitianâ care poate să ne ajute în situaţia creată sînteţi DVS.
  Vă rugăm din tot sufletul ca scrisoarea inclusă în plicul dat să o transmiteţi personal d-lui Chirtoacă primar general cu care colaboraţi pe linie de partide. Altă ieşire din situaţia creată nu avem. Dealtfel lucrătorii cancelariei din primărie deschid plicul,citesc conţinutul şi nu transmit scrisoarea primai ului,dar protejează hoţul.
  La fel rugăm ca scrisoarea să nu nimerească pe mînile lui Oleg Cernei,-consilierul primarului răspunzător de sectorul locativ-comunal,aflat în relaţii amicale cu cet.Gontea Petru de mult timp.
  Noi cei cu durere în suflet,-vă simpatizăm că sînteţi directă şi concretă în fapte. Vă mulţumim mult pentru sprijin la stîrpirea hoţiei,nu se mai poate trăi în aşa mod.

  Cu nădejde un grup de lucrători din sfera locativ comunală fără afişarea numelor din motiv de răzbunare.

 23. Pt Bradu

  Si, atunci, ce „pericol” prezinta pt „statalitatea R.Moldova”? Nici una? Sau aici se ascunde altceva – conducerea prorusa sa nu se „developeze” ca permite nu doar musulmanilor si homosexualilor sa existe, dar si unionistilor? Ceea ce, ultima, nu place rusilor? Si-apoi, azi e 1 procent, ca oamenii au votat contra comunistilor si pt cei cu sansa, dar miine pot fi 11 procente, ap[oi 71?

 24. Daca azi e un procent mi-e ca nu cumva in viitor sa fie mai degraba 0,5 decat mai mult…

 25. Se spune ca o matusa dea lui Voronin locueste in Romania. INTERESANT cine este tatal acestui mancurt?Cine i-o pus numele -Voronin. Se vorbeste , ca este facut de un calmac, care ca Ivan turbinca ,se intorcea de la razboi. Daca cineva stie mai multe, ar fi bine s-o spue si la altii.

 26. Azi A FOST ZIUA PROTESTELOR.
  IN CIRCA 100 DE ORASE DIN RUSIA AU FOST MITINGURI DE PROTEST IMPOTRIVA LUI PUTIN SI PENTRU ALEGERI CORECTE. PRESA RUSA, IN MARE PARTE MANIPULATA, A DESCRIS FOARTE DIFERIT ACESTE PROTESTE, PREZENTAND CIFRE contradictorii.

  БЕЛАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. В Москве 120 тыс. антипутинистов провели акцию на фоне всего лишь 15 тыс. путинистов

  Время публикации: Сегодня в 17:23
  Об антипутинском и пропутинском митингах передает из Москвы Аssociated Рress:

  «Демонстранты с белыми ленточкам, держащие плакаты «Россия без Путина!» и «За свободные выборы!» прошли маршем на площадь, находящуюся через реку на другой стороне Кремля, и провели митинг.

  Как представляется, субботняя демонстрация была еще большей, чем две аналогичные демонстрации в декабря, несмотря на то, что температура опустилась до минут 4 градусов по Фаренгейту (минут 20 по Цельсию).

  Предыдущие демонстрации — на второй из них было 120.000 человек, согласно организаторам — были самыми крупными в России за последние 20 лет, когда демонстрации проложили крушение Советского Союза.

  Власти санкционировали субботний марш, хотя ранее они запретили организаторам просто собраться перед Кремлем.

  «Нас пришло так много, что они не могут арестовать нас всех», говорит 56-летний Александр Зеленский.

  Он и его жена Алена Каримова, говорят, что начали готовиться к эмиграции в Канаду осенью этого года, но передумали и решили остаться в надежде, что Россия, наконец, начнет двигаться к демократии.

  «Это будет постепенный процесс, но мы считаем, что он, в конце концов, приведет к демократии и свободным выборам», сказала Каримова.

  Демонстранты, многие из которых были закутаны из-за холода в шубы, скандировали «Путин, уходи!» и «Россия без Путина!». Коммунисты и националисты тоже присоединились к демонстрации и размахивали большими флагами.

  Демонстранты в субботу охарактеризовали предстоящие мартовские президентские выборы как незаконные, указав, что жесткий контроль над политической сценой, установленный Путиным в ходе его 12-летнего правления, устранил настоящую политическую конкуренцию.

  «Предстоящие выборы фальшивые и нелегитимные», сказал один из лидеров оппозиции Илья Яшин.

  Григорий Явлинский, глава оппозиционной партии «Яблоко» которому власти не дали участвовать в выборах, сказал, что борьба не прекратится после президентских выборов.

  «Мы защищаем будущее своей страны», сказал он. «Наши враги скоро увидят что это только начало».

  В очевидной попытке показать массовую общественную поддержку Путину, его сторонники собрались на другой стороне города, однако их демонстрация привлекла только 15.000 человек.

  В ней участвовали муниципальные служащие, профсоюзные активисты и учителя, которые сказали, что пришли по своей воле, однако некоторые из них признались, что прийти их попросили власти», передает из Москвы Associated Press.

  Напомним в этой связи, что ГУВД Москвы передало ложные цифры участников прошедших акций. В искаженной сводке ГУВД на пропутинском митинге на Поклонной горе якобы участвовали от 100 до 140 тысяч человек, а на оппозиционном, на Болотной площади — всего лишь около 30 тысяч.

  А мэр Москвы Собянин и вовсе заявил Путину, что в его поддержку вышли якобы аж 190 тысяч человек. Путину эта цифра очень понравилась и он даже похвалился ею, находясь в Челябинске.

  На самом деле, как указывают многочисленные наблюдатели и независимые журналисты, на марш и на митинг на Болотной площади собрались от 60 до 120 тысяч человек, в то время как на путинском митинге на Поклонной – всего 15 тысяч, которых насильно свезли на акцию под угрозой увольнения с работы.

  События в Москве 4 февраля продемонстрировали, что политическая карьера Путина решительно склонилась к своему закату. Большинство комментаторов сходятся к тому мнению, что 4 февраля стал переломным днём, и массовый выход народа в 20 градусный мороз на улицы против Путина и его режима является ничем иным, как настоящей революцией.

 27. Pt Bradu

  Fiecare cu mintea, invidia si rautatea lui… Noi municm si facem ce putem. Am auzit intr-o zi ca 500 de oameni s-au adunat sa porneasca un partid unionist. Ii dorim succes si acelui partid, poate va avea imediat 90 la suta.

 28. Pentru dna Pavlicenco.
  Stimata doamna, dupa cum se stie foarte bine, citeva sute de cereri de redobindire a cetateniei au fost respinse de catre instantele de judecata romanesti. Astfel, o data epuizate toate caile legale in romania, cineva ar fi trebuit sa se adreseze cu o asemenea cerere la CEDO. Va dati seama ce s-ar intimpla daca printr-un oarecare miracol, CEDO va obliga statul roman sa acorde cetatenie vre-unui basarabean? Ar crea un precedent care ar rezolva o serie de probleme. Chiar nimeni nu s-a gindit la chestia asta? Sper ca Dumneavoastra sa reusiti sa obtine-ti o informatie in acest sens, ori sa identificati o persoana care a primit refuzul instantelor judecatoresti romane si sa depuna o cerere la CEDO! Ar fi ceva extraordinar!!!

 29. @Jan ..dar oare nu ar fi interesant sa vedem si niste moldoveni din astia care-s gata de mers la CEDO contra statului roman ,ziceam sa-i vedem cum dau in judecata autoritatile din RM pentru limba ,istorie si identitate.Am citi de nenumarate ori relatari ale unor moldoveni despre abuzurile la care sunt supusi la registrul starii civile atunci cand se identifica ca romani dar vad ca nimeni nu da statul lui Filat in judecata.
  Cand o sa deveniti specialisti in ce e de facut ca ROMAN in RM ,atunci veti fi credibili si cand veti cere statului roman diverse lucruri.
  PANA ATUNCI NU PREA…

 30. Mult stimate doamne Vitalia Pavlicenco şi Alexandra Can! Ştiu că sunteţi două intelectuale românce, de sorginte basarabeană. Ştiu că sunteţi şi inteligente, şi bine informate în ceea ce priveşte România. De fapt, aici la noi, se ştie că mai toţi membrii PNL sunt români basarabeni sau persoane de alta etnie dar cu atitudini pro-româneşti. Vă felicit şi vă doresc să vă stabiliţi oriunde doriţi dumneavoastră pe teritoriul minunatei noastre ţări numită România. Dar cu o floare sau două nu se face primăvară! Aproximativ 95% din populaţia basarabeană manifestă atitudini anti-româneşti şi un comportament necivilizat faţă de poporul nostru. Motivul, mai mult ca sigur pentru că, până acum, guvernele României s-au purtat cu mănuşi cu basarabenii, încercând să salveze nişte aparenţe care cu greu mai pot fi ascunse. În ceea ce mă priveşte, şi ca mine gândesc majoritatea românilor, mai ales cei de lângă Prut, eu doresc măsuri dure comparabile cu cele ruseşti faţă de indecemţa şi necuviinţa basarabeană. Ca să fiu mai explicit, noi dorim ca guvernul ţării noastre să ia măsuri drastice faţă de basarabenii care jignesc ţara noastră România şi poporul român. Pe lângă anularea ajutoarelor de orice fel, stoparea acordării cetăţeniei şi a derulării unor proiecte energetice şi de infrastructură, dorim să fie interzisă intrarea pe teritoriul nostru a unui număr cât mai mare de pruto-nistreni. Menţionez că vor avea de suferit şi persoane nevinovate. Et je ne vise personne, mais un pour tous, et tous pour un! Cerem imperios noului guvern român, care va fi format după alegerile din acest an, să reducă aproape în totalitate legăturile cu această republică inamicală în care locuieşte un amalgam de populaţii cu atitudini anti-româneşti. Multă sănătate, stimate doamne!

 31. @ „aromâni, macedoromâni, meglenoromâni”. Stimati legiuitori, s-a strecurat o greseala: aromânii si macedoromânii sunt unii si aceiasi. În schimb nu ati pomenit nimic de istroromâni. Probabil ca shi restul legii e varza, daca asemenea erori simple au fost lasate sa treaca.

 32. Pt un neroman din Iasi

  Cere, cere, cine te impiedica sa ceri?

 33. Pt Bradu

  Nici nu mai stii ce sa inventezi de rautate. Spui si aiureli, numai sa spui. De ce nu chemi dumneata in judecata Guvernul Filat pt toate astea? Eu, iata, am un dosar contra lui Voronin.

 34. Lucrurile sunt foarte intortocheate. Nu le poti descurca in doua cuvinte. Din partea mea sa li se dea la toti moldovenilor romani din RM cetatenia romana.
  Tare mie teama insa ca multi vor cetatenia ca sa aiba drepturi mai multe si nicidecum ca se simt romani, ba dimpotriva se simt atasati mult mai mult de sfera rusofona. Uite aici la acest partid asa zis unionist cate articole si comentarii in ruseste. La multi dintre voi va place rusa mai mult decat romana dar vreti pasaport romanesc.

  Asta nu o zic din rautate ci din experienta.
  Am vazut cu ochii mei doua tipe care vorbeau de zor limba rusa. Am fost uimit sa vad ca la ghiseu au scos pasaportul romanesc din poseta.
  Si asta nu e singura experienta traita de mine.
  De aia spun multi din UE ca romanii vorbesc ruseste, pentru ca moldoveni din RM cu pasaport romanesc vorbesc rusa. V-am spus cinstit ce am vazut!
  Bineinteles ca nu vreau acum sa generalizez, stiu ca sunt cativa moldoveni romani devotati neamului nostru. Mie imi par insa cam prea putini!
  Sorry daca gresesc cu ceva!

 35. un roman din Iasi spune:
  4 februarie 2012, la 20:08

  „Dar cu o floare sau două nu se face primăvară! ”
  Deaceea si sunt foarte importante primele flori, care rasar si infloresc. Ele sunt primele. Dau semne de viata si mai apoi rasar si altele.
  Istoria stie metodele si efortul depus de fortele imperialiste pentru a distruge si radacinile” florilor basarabene”. Nici macar gropile cu var nu le-a ajutat……

 36. Nu inteleg la ce va referiti cand afirmati ca inventez…In schimb dv confundati rautatea cu REALITATEA…pentru mai mereu adevarul supara ..ce sa-i faci …
  As dori sa va atrag atentia la comentariile celor din Romania care inca mai vin pe aceste forumuri si veti observa in mare masura un numitor comun.In multe cazuri snt comentariile unor romani MOLDOVENI(inclusiv subsemnatul) care au depus interes si bunavointa in a se informa ,pentru ca ne pasa de ce se intampla in Moldova de Est .A face ”sourde oreille” la esenta comentariilor noastre incercand in mod pueril sa le expediati in derizoriu cu adjective si insulte nu va folosi la absolut nimic DIN CONTRA..

 37. Pt. A.Can
  Metafora cu floricele este pea învechită şi nu e LA LOCUL EI. De parcă nu ştiţi că la noi este Casa Limbii Române, Centrul internaţional de cultură românească Mihai E minescu, Societatea Limba noastră cea română şi multe, foarte multe forumuri, unde domina atmosfera unionismului. De ce -i ignoraţi, de ce nu sunteţi alături de ei, de ce nu colaboraţi, de ce V-aţi izolat şi îi respigeţi?! Numai de aceea că nu-s membi ai PNL? Timpul floricelelor şi a emoţiilor a trecut.
  Activaţi separat şi de aceea nu reuşiti.
  Nu toţi cred că D-stră sunteţi primele floricele…

 38. Pentru Tira

  Draga Tira, cititi atent mesajul
  „un roman din Iasi spune:
  4 februarie 2012, la 20:08”. Mesajul meu, la care va referiti este pentru „un roman din Iasi”.

  Cred ca „un roman din Iasi”, a inteles intocmai ce am scris.
  Dvs aveti si raspunsuri sau numai intrebari?
  Dvs aveti argumente sau/si „raspunsuri metaforice” la propriile intrebari ?
  Aceste intrebari le aveti si catre toate societatile si centrele nominalizate in mesajul DVS?

  Eu cunosc mult mai multe ONG-uri, Uniuni, Asociatii ……comparativ cu cele nominalizate de Dvs.
  In marea lor majoritate, ele sunt fondate mult mai inainte ca sa apara PNL.

  PNL este un partid politic. Calitatea de membru o poate avea numai persoanele fizice nu si ONG-uri sau alte formatiuni asociative.
  Noi suntem alaturi de toti, care vor sa fie cu noi alaturi.
  Aveti un exemplu concret de ignoranta, de refuz in colaborare, de respingere ?

  -„Activaţi separat şi de aceea nu reuşiti.”

  Puteti contribui la unificarea fortelor unioniste? Ce mai stati? Sunteti binevenita/a peste tot/cred/ , la alegerea dvs. In PNL – cu siguranta- avem mult de lucru.

  -„Nu toţi cred că D-stră sunteţi primele floricele…”

  Nici noi, cei din PNL, nu credem. Noi stim foarte bine ca nu PNL este primul.
  Noi, cei din actualul PNL, inca de prin anii 90 am participat activ la actiunile primilor.

  Mai cititi o data mesajele „cu pricina” si veti intelege ca v-ati cam grabit cu „de-ce-lusii”…..

  P.S. PNL este unicul partid politic, care de la fondare indeamna poporul roman sa se uneasca! Promoveaza acest ideal permanent, deschis, fara frica, consecvent.

 39. Pt Tira

  Ma mir in ce masura oameni care nu stiu nimic se apuca sa comenteze.

  Politic – despre Unirea cu Romania a mai spus Ilie Bratu, care nu a reusit inca sa inregistreze un partid sau o miscare la Ministerele Justitiei, mereu antiromanesti – fie ca au fost comunisti sau democrati la putere.

  Poate sa domine orice la Casa Limbii Române, la Centrul internaţional de cultură românească Mihai Eminescu ori la Societatea Limba noastră cea română şi la multe, foarte multe alte forumuri, insa nu am vazut s aiasa public nimeni si s aspuna la televiziuni, prin declaratii, poate in afara de Forumul Democrat al Romanilor despre unire.

  PNL a sprijinit Forumul Democrat al Romanilor pina Dabija, candidatul din partea Forumului, pe lista PNL din Romania, a venit, l-am sprijinit, am gasit masini, oameni, voturi, am monitorizat in ziua alegerilor, iar a doua zi a plecat de la PNL. ne-am simtit „folositio” si asta nu o vom mai permite. Am invatat lectia amara.

  Am sprijinit public Miscarea civica, Actiunea 2012, Memoria Neamului, dar pe prima si a treia nu le mai auzim. Pe noi inca nimeni nu ne-a sprijinit public, nici Literatura si Arta, nici Forumul, nici Dabija, care a publicat un Apel in favoarea europarlamentarilor PNL din Romania numai dupa ce i s-a sunat din Romania.

  Am chemat mereu partidele parlamentare necomuniste, pe care le-am sprijinit, la sedintele Consiliului politic al PNL. A venit, doar o data, Klipii, de la PD, pe care nu l-am sprijinit ca partid.

  Am facut mereu actiuni invitind partide si Forumul Democrat al Romanilor, care a si participat pe 9 Mai 2008 la Mitingul la care am dansat Hora Unirii. A fost PLDM, MAE si AMN. Nu a fost PL, care a vorbit – si atunci – foazrte urit despre PNL.

  Toate structurile pe care le amintiti stau inchise in cabinete si vorbesc in soapta despre unionism. Noi ne-am sacrificat oamenii in doua scrutine, vorbind despre asta deschis in fata unei populatii inca nepregatite de scoala, de profesori si de structurile de care vorbiti ca sa primeasca mesajul unionist.

  Am facut mereu actiuni la care i-am invitat pe toti. Pe 28 iunie am invitat alte partide si ONG-uri – au venit cei care nu s etem sa il supere pe Filat, Ghimpu si Lupu.

  Pentru 1 decembrie i-am invitat iarasi pe toti si au venit PNR, Miscarea national_crestina, Actiunea 2012 la discutii. Discutam si acum cu o gramada de ONG-uri ca s afacem ceva comun in continuiare.

  Nu aveti argumente impotriva PNL. Noi avem argumente contra lasitatii voastre, a celor care stau ca si guzganii si iubesc Romania, ca tara a lor, doar in bucatarie si in saloane poetice.

  La Congresul al treilea al PNL am invitat 190 de persoane, au fost prezente – sint semnaturile la sediu – 130 de persoane. Pacat ca vorbiti si nu cunoasteti – au luat cuvintul Alexandru Mosanu, Traian Vasilcau, Andrei Strimbeanu, Vladimir Besleaga, Andrei Luchian, rusolingv, de la ONG contra coriptiei, caraman d ela Tiras-Tighina, colonel si participant la razboi – citit, nu vorbiti din pod.

  Nu suntem izolati – voim antiromanii, izolati PNL pt ca va desfaceti de ciuda pe sinceritatea, curajul si insistenta noastra.

  Pe 16 aprilie 2010 am avut intilnire, la propunerea sa, impreuna cu Severovan cu Ghimpu si i-am spus sa promovam impreuna mesajul unionist si sa cooperam. A spus ca nu si ca suntem oponenti. Am spus, in acest caz, ca vom promova mesajul unionist. A spus – era si dorinta lui badita Gheorghe (Ghimpu0. Eu am fost membra a PD-ului lui Ghimpu, dupa care ne-am unit cu PFD.

  Pe nimeni nu ignoram ii primim pe toti si pentru discutii, nu doar ca membri ai PNL si avem pe zi o gramada de oameni care vins i scriu cereri. Nu avem bani – este adevarat. Nu am luat un leu din Romania – este adevarat. dar existam si suntem curajosi. Voi – stati si uitati-va cu invidie, care poate fi depasita de fiecare personal prin a face cu noi impreuna ceva sau ceva izolat d enoi, mai bun. Inca nu a fost o invitatie la care sa nu raspundem. De ce nu vin? Pentru ca suntem curajosi si ei se tem sa coopereze cu noi, pentru ca sa nu aiba probleme cu conducerea antiromaneasca.

  Inca nu am respins ape nimeni. Dati-mi un nume si o asociatie pe care am respins-o. Astept concret, nu foaie verde loboda, toata lumea e sloboda sa spuna prostii cu nume de anonimi.

  Timpul floricelelor şi al emoţiilor pentru noi, PNL, a trecut.
  Pentru voi – fricosi sa iesiti public – inca nu. De aceea si nu va iese nimic decit sa criticati pe altii.

  Poate mai aveti intrebari. Noi avem raspunsuri.

  Astept scuze pentru minciunile difuzate. Chiar daca sunteti un anonim.

 40. PT. Can, V.Pavlicenco
  Nu mă mustră conştiinţa c-am pus doar nişte sincere şi nevinovate întrebări. Şi-aceste întrebări nici măcar nu-mi aparţin.Multă lume se întreabă azi: Cine-i va uni pe unionişti?!
  Întradevăr, sunt foarte mulţi „care stau ca si guzganii si iubesc Romania, ca tara a lor, doar in bucatarie si in saloane poetice”. Dar terbuie să conştientizăm că fără aceşti mulţi unirea este imposibilă. Şi-atunci apare iar fireasca întrebare: Ce-i de făcut? Pentru ca şi Dabija, şi Ghimpu, şi Bratu, şi toţi pretinşii unionişti, de la toate forumurile, să nu activeze răzleţiţi. Asta-i problema societăţii noaste, care nu o putem ascunde şi fără rezolvarea ei nu putem face NIMIC.
  PS. N-ar trebui să Vă supăraţi. De multe ori cei care Vă pun întrebări, Vă pot deveni cei mai devotaţi aliaţi.

 41. Pt Tira

  Nu este adevarat, acestea nu sint „sincere si nevinovate” intrebari, ci insunuari, obrazari si invective. Noi facem ce putem. Sa faca altii mai mult – care e problema? Noi am aparut, in a treia formula ca entitate penelista, a treia oara in 2006. Nu era PLDM. Nu era PAD. Nu era pe virf PL, care a luat denumirea d ela PL-ul pe care noi l-am creat si care a fost dizolvat in AMN. Pe mine Ghimpu m-a invcitat in PL dupa ce ne-a dat afara Urechean din AMN. Am spus – venim, cu toata echipa. A spus – nu, doar tu, ca nu-ti pot reprosa nimic, ai fost mereu pe aceeasi parte a lupti si a baricadei. Nu i-a acceptat pe cei din echipa noastra si eu am ramas in echipa cu care am mers multi ani. El a vrut un rob, nu o echipa. Deci, nu noi plodim partide. PNL s-a dizolvat in 2001 cind au venit comunistii, ca sa se coaguleze si sa darime PCRM.

  De ce Ghimpu al vostru nu uneste unionistii? Sau Untila? Sau Petrenco? Sau Bratu? Pe noi lasati-ne asa cum suntem – prosti, nebuni, izolati si incapabili. Numai ca totul ce difuzam si publicam, totul ce spunem si declaram – arata ca suntem strong, uniti, perseverenti, si deloc prosti.

  De ce Dabija, pe care noi l-am sprijinit, care a venit la noi si a scris cerere cind a candidat pt Parlamentul Romaniei, a plecat a doua zi din PNL? Ca „asa l-au sfatuit colegii (ne)”intelectuali”…

  Nu ma supar pe opinii. Ma supar foarte mult pe mincinosi si pe cei ce profereaza minciuni. Multi din echipa lui Bratu, care nu a mers pina la capat, sunt cu noi. Dar daca altcineva poate face mai bine decit noi – sa faca.

  Despre Ghimpu am spus mult mai sus, daca nu ati bagat in seama, nu mai imi bat gura si degetele degeaba.

 42. Tira spune:
  5 februarie 2012, la 18:06

  -„Şi-aceste întrebări nici măcar nu-mi aparţin.Multă lume se întreabă azi: Cine-i va uni pe unionişti?!”

  Stimat/a Tira,

  Cu toate ca aceste intrebari „nici macar nu va apartin”, totusi va deranjeaza.
  Odata ce va intereseaza, probabil ca incercati cumva sa gasiti o careva solutie teoretica, care credeti ca ar trebui realizata macar de catre altii.
  Daca aceste intrebari nu va intereseaza, nu va apartin, de ce le-ati scris in mesajul dvs? Sau nici timpul nu va apartine ?
  Eu nu scriu comentarii la subiectele care nu-mi prezinta interes.
  Ori poate sunteti obligat/a sa comentati, inafara vointei ?
  Numai un angajat este fortat sa faca ce trebuie si atunci cînd nu-i place functia.

  -„Multă lume se întreabă azi: Cine-i va uni pe unionişti?!”

  Deci, daca va intereseaza acest subiect, veniti cu propuneri, „puneti umarul”, faceti ceva mai eficient. Ce sa va mai spun?
  Cred ca intelegeti destul de bine ca nu vreau sa va supar. Si nici eu nu ma pot supara. Daca pina acum nu va este clara situatia, poate pentru viitor veti intelege mai bine.

  Succes in toate cele bune….

 43. Sunt de acord am 56 de ani de cind astept cetatenie ro .Am dosar la ANC RO sub nr.89632/RD/21.112011. suspendat din cauza ca ambii parinti(decedati) sunt nascuti in Transnistria pe motiv ca teritoria sus numita nu a fost pina 1940 controlata de autoritatile Statului Roman.

 44. Stimata doamna Pavliucenco spunetsi va rog persoanele anterior judecate pe fapte neinsemnate, huliganizm spre exemplu mai au shanse sa primeska cetatenia romana???daca dosarul la ambasada a fost primit,,,

 45. Pt Alex

  Eu am cetatenie din 1992, cu toata familia. Nu stiu nimic despre cum se da acum cetatenia romana. Dar e logic sa ai un cazier juridic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *