Dreptul de a fi ”român”, obținut de Mihai Ciubotaru la CEDO. Certificate de naționalitate, arse de sovietici

Interviu acordat de Mihai CIUBOTARU, președintele Societății scriitorilor români din Basarabia (aveți răbdare și citiți, nu veți regreta)

Mihai Ciubotaru este omul care a perseverat și a obținut, la CEDO, o decizie prin care Republica Moldova este obligată să recunoască dreptul locuitorilor săi de a se autoidentifica drept ”români”. Mihai Ciubotaru este membru al PNL. Însă statul, condus de lideri proruși și antiromâni, se tem de Kremlin și nu se grăbesc să modifice legea. Liderii politici se tem să nu piardă voturile alolingvilor antiromâni și îi sacrifică pe românii băștinași, supuși decenii la rînd persecutărilor și lipsiți de drepturi.

Domnule Mihai Ciubotaru, aţi cîştigat un dosar important la CEDO, legat de dreptul cetăţenilor R.Moldova de a se autoidentifica drept români, lipsiţi abuziv de cetăţenia română prin ocupaţia din 28 iunie 1940. Spuneţi-mi, cîţi ani aţi luptat şi cum arată decizia finală a CEDO?

Această istorie a început în 2002 şi a durat până în 2010. Iată documentul citat:„ La 27 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea sa în cauza Ciubotaru vs Moldova (cererea nr. 27138/04).

În această cauză, reclamantul, Mihai CIUBOTARU, este scriitor şi profesor de limbă franceză. Părinţii reclamantului s-au născut în 1927 şi 1928, în provincia Basarabia, România, iar actele lor de stare civilă nu conţineau indicii despre apartenenţa etnică. În certificatul lor de căsătorie de tip sovietic apartenenţa etnică nu era indicată. În paşapoartele de tip sovietic eliberate reclamantului şi părinţilor acestuia era indicată etnia de moldovean. În 2002, reclamantul a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate de tip nou, indicând „român” la apartenenţa etnică. Totuşi, lui i s-a spus că cererea sa nu va fi acceptată decât dacă va scrie că este „moldovean”. Reclamantul s-a conformat.

În scurt timp după aceasta, reclamantul s-a adresat oficiului de stare civilă, solicitând ca în actele sale să fie indicată etnia de „român” în loc de „moldovean”. Cererea sa a fost respinsă pe motiv că părinţii săi nu au fost înregistraţi în calitate de etnici români în actele lor de naştere şi căsătorie şi, astfel, era imposibil să fie înregistrat ca aparţinând etniei române. Reclamantului i s-a sugerat să caute în Arhiva Republicană dovezi ale originii române ale bunicilor şi strămoşilor săi.

Reclamantul a iniţiat proceduri judiciare, solicitând modificarea apartenenţei sale din „moldovean” în „român” în actele sale de stare civilă. Cererea reclamantului a fost respinsă de către instanţele judecătoreşti naţionale, procedura culminând cu decizia Curţii Supreme de Justiţie din 6 aprilie 2005, instanţele reluând argumentele autorităţilor de stare civilă.

Reclamantul a invocat violarea art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la respectarea vieţii private şi familiale) pe motiv de refuz al autorităţilor de a înregistra etnia sa română în actele de identitate; precum şi violarea art.6 din CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv că, potrivit legislaţiei moldoveneşti, el nu putea să aducă probe în susţinerea pretenţiei sale de a schimba etnia din „moldovean” în „român”.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art.8 din CEDO.

Curtea a notificat că apartenenţa etnică a persoanei, concomitent cu aspecte ca numele, sexul, religia şi orientarea sexuală, constituie un aspect esenţial al vieţii private şi al identităţii persoanei şi, prin urmare, cad sub incidenţa art.8 din CEDO.

Fiind conştientă de natura sensibilă a subiectului în discuţie, Curtea se distanţează de dezbaterile din cadrul societăţii moldoveneşti privind identitatea etnică a grupului etnic principal. Ea s-a bazat pe legislaţia Moldovei şi poziţia oficială a autorităţilor moldoveneşti când s-a referit la moldoveni şi români.

În ceea ce priveşte cerinţa autorităţilor moldovene de a dovedi originea etnică a părinţilor reclamantului, Curtea nu a disputat dreptul Guvernului de a solicita existenţa probelor obiective a etniei pretinse. De asemenea, Curtea a notificat că e gata să accepte că autorităţile pot refuza o cerere de înregistrare oficială ca aparţinând unei anumite etnii, dacă o astfel de cerere este bazată pe motive subiective şi nefondate.

Totuşi, se pare că dl Ciubotaru s-a confruntat cu o cerinţă legală care i-a făcut imposibilă susţinerea pretenţiilor sale. Dreptul şi practica interne relevante privind înregistrarea apartenenţei etnice a creat bariere de nedepăşit pentru persoanele ce doresc să le fie înregistrată o etnie diferită de cea a părinţilor lor, care a fost înregistrată de către autorităţile sovietice în trecut. Potrivit legii, reclamantul putea să-şi modifice apartenenţa etnică doar dacă ar fi demonstrat că unul dintre părinţii săi a fost înregistrat oficial în calitate de etnie română. Totuşi, în perioada sovietică, populaţia Moldovei a fost înregistrată în mod sistematic fiind de etnie moldovenească, cu foarte puţine excepţii, nefiind clare criteriile pentru aceasta. Astfel, solicitându-i dlui Ciubotaru să demonstreze că părinţii săi au fost înregistraţi în calitate de etnici români, autorităţile au impus reclamantului să suporte o povară disproporţionată, având în vedere realităţile istorice ale Republicii Moldova.

În continuare, Curtea a observat că pretenţia dlui Ciubotaru a fost bazată pe alte elemente decât percepţia-i subiectivă asupra originii sale etnice. Era clar că el putea furniza referinţe obiective la originea sa română care puteau fi obiectiv verificate, cum ar fi limba, numele, empatia şi alţi factori. Totuşi, astfel de probe obiective nu puteau fi invocate potrivit legislaţiei moldoveneşti. Astfel, reclamantul nu a avut posibilitatea de a avea examinate pretenţiile sale, precum că aparţine ului alt grup etnic, în lumina probelor obiectiv verificabile, prezentate în susţinerea acestor pretenţii.

Având în vedere toate circumstanţele cauzei, Curtea a conchis că procedura de care dispunea dl Ciubotaru pentru a-şi modifica originea etnică nu era conformă obligaţiilor Moldovei potrivit Convenţiei privind respectarea vieţii private. Astfel, a avut loc violarea art.8 din CEDO.

În faţa Curţii, reclamantul a fost reprezentat de către Al.Tănase şi V.Maximov

Aş vrea să informez publicul larg: în prezent, fiecare cetăţean care are mândria de a fi român,  poate cere Oficiului Stării Civile, în raza unde domiciliază, să i se rectifice în certificatul de naştere naţionalitatea de ”moldovean” în ”român”. În cazul în care Oficiul Stării Civile îi refuză oficial solicitarea, printr-o decizie în scris, el se poate adresa instanţei de judecată în baza precedentului oferit de cauza Ciubotaru vs. Moldova la CEDO. Ofer gratuit toate consultaţiile şi pregătirile necesare pentru un dosar judiciar la tel: 29 15 97

Împreună cu Dvs., reprezentanţi ai PNL şi ai unor ONG-uri, am oferit, anul trecut, o conferinţă de presă legată de lipsa de receptivitate din partea guvernanţilor la decizia CEDO. Ce s-a schimbat de atunci?

Vreau să mulţumesc pe această cale PNL, în special  dnei Vitalia Pavlicenco, în calitate de preşedinte, care, împreună cu colegii, au organizat o conferinţă de presă în anul 2011 pe tema aceasta, pentru susţinere şi pentru faptul că am putut informa publicul larg despre acest caz extrem de important pentri Basarabia, câştigatla CEDOşi despre dreptul de a te trece ”român” în actele juridice, în baza unei declaraţii personale în scris. Din păcate, însă, Parlamentul R.Moldova nu se grăbeşte să modifice legislaţia naţională la acest capitol, deşi era obligată să facă asta timp de jumătate de an de la decizia CEDO, conform normelor internaţionale.

Ce alte demersuri oficiale aţi făcut pînăîn prezent pentru ca dosarul cîştigat la CEDO să aibă o finalitate fericită pentru cetăţenii din RM ce doresc să se treacă în actele statului nostru cu naţionalitatea de ”român”?

În 2011 am adresat două scrisori oficiale Preşedintelui interimar al R.Moldova Marian Lupu, cerînd ca Statul R.Moldova să se conformeze deciziei CEDO, pentru a modifica legislaţia la acest capitol şi a nu continua – ca în perioada stalinistă și, mai nou, comunistă – să impună într-un mod administrativ, forţat, naţionalitatea de ”moldovean”, teoria moldovenismului sovietic antiromânesc, prin care se doreşte a se menține ruptura şi ura în sânul poporului băştinaş.

De asemenea, am adresat, în 2011, Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi Preşedintelui Curţii Europene pentru Drepturile Omului, Nicolas Bratzas, două scrisori în care i-am informat că Parlamentul R.Moldova continuă să ignoreze deciziile CEDO, fapt regretabil.

Recent, s-a adoptat, în prima lectura, un proiect de lege prin care Parlamentul R. Moldova s-ar apropia de aplicarea Deciziei CEDO. Cunoaşteţi despre ce este vorba?

Într-adevăr, recent Parlamentul R.Moldova a aprobat un proiect de lege în prima lectură în care  e propusă excluderea menţiunii privind naţionalitatea din actele de stare civilă, în afară de actul de naştere, în care să fie scrisă apartenenţa etnică a persoanei la cererea persoanei vizate ce a împlinit vîrsta de 16 ani sau a părinţilor în baza declaraţiei pe propria răspundere. Această prevedere vine să conformeze cadrul legislativ naţional cu standardele internaţionale, mai exact, cu art.8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale privind respectarea vieţii private în vederea respectării interne pentru modificarea originii etnice.

Am discutat cu responsabili din sfera actelor de stare civila şi au declarat, aproximativ, că legea nu e încă adoptată și s eva vedea care va fi mecanismul exact de acceptare a naționalității de ”român” – prin simpla declarație a solicitantului sau altfel. De asemenea, parcă există încă o oscilație în legătură cu faptul ce va fi în cazul copiilor ai căror părinți nu au naționalitatea de ”român” trecută în acte – ei vor putea fi trecuți ”români” indiferent de documentul părinților sau părinții, mai întîi, vor trebui să își modifice naționalitatea? Bănuiesc ferm că se vor pune iarăși diferite piedici. Ce credeti despre aceasta?

Vor sau nu vor oficialităţile din R.Moldova, dar Statul R.Moldova a fost condamnatla CEDOpentru practicile prin care – întocmai ca în perioada sovietică – populaţia Moldovei a fost şi continuă să fie înregistrată în mod sistematic fiind ca de etnie moldovenească, avînd puţine excepţii, nefiind clare criteriile pentru aceasta. I-am recomanda premierului R.Moldova Vlad Filat să acorde cetăţenilor R.Moldova dreptul de a-și rectifica, în certificatul de naştere, naţionalitatea de ”moldovean” în ”român” în mod gratuit şi fără a crea impedimente în acest sens. În caz contrar, Statul R.Moldova va fi forțat de Comitetul  de Miniştri al Consiliului Europei să se conformeze deciziei CEDO.

Dacă ceea ce va adopta Parlamentul nu va fi o rezolvare definitivă a acestei probleme de doua decenii în R.Moldova nici după proclamarea Independenţei, ce să credem despre actuala guvernare liberal-democrată, pretins necomunistă?

Decizia CEDO cere Parlamentului R.Moldova să rezolve definitiv această problemă identitară foarte importantă. Nu pot exista jumătăţi de măsură. Fiecare cetăţean are dreptul să se autoidentifice în mod juridic drept ”român”, dacă așa binevoieşte. Nu rămâne decât a informa populaţia băştinaşă din R.Moldova despre acest drept implicit, cu fundament istoric. Misiunea noastră este de a spune adevărul pentru care au luptat Mihai Eminescu, Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Alexei Mateevici, Grigore Vieru ș.a., în speranţa unei Guvernări cu adevărat naţionale, care să militeze pentru drepturile noastre naţionale.

Cunoaşteţi că în 1943 Ion Antonescu a dispus, printr-un ordin, autoidentificarea naţională a locuitorilor spaţiului dintre Prut si Nistru. Avem aici, alăturat, o mostră de document, păstrat la SIS-ul RM (pe care noi încă îl considerăm rusesc). Documentet retrase forțat, sub amenințare, de la fiecare român după a doua ocupație din 1944, și arse la Primării. Ce părere aveţi despre acest document și comportamentul instituțiilor statului nostru? (Remarcă: acest document si explicatiile despre ce au facut sovieticii cu asemenea acte au fost oferite de dl Babin, membru al PNL)

Nu putem pune la îndoială că bunicii şi părinţii noştri au fost de naţionalitate română, iar certificatul de naţionalitate eliberat de Ion Antonescu în 1943 confirmă acest drept istoric.

Noi vom face un demers la SIS pentru a ne confirma sau infirma situaţia legată de acest document, să ne explice cauzele de ce oamenii nu cunosc aceasta şi nu au acces liber la  documentele confirmative privind naţionalitatea de ”român” a parinţilor/bunicilor lor, suferind atîta și în cei 20 de ani de după proclamarea Independenței. 

În acest context, este necesară adoptarea Legii Lustraţiei,și deschiderea arhivelor şi adoptarea Legii privind responsabilitatea penală pentru holocaustul antiromânesc şi genocidul cultural, sîvârşite în Basarabia.

Serviciul de presă al PNL

Loading Facebook Comments ...

19 Comments

Add a Comment
 1. ANUL 2012:
  DOSARELE VIITOAREI ROMâNII RE-INTREGITE ( II / 5 )
  ––––––––––––––––––––––––––––––––
  1992: Razboiul cu rusii de la Nistru:
  „Atrocitati şi acte teroriste împotriva românilor moldoveni”
  http://romania-rusia.info/Transnistria1992.asp

  PARTEA I:
  ––––––––––––––––––––––––––––––-
  – Invatatoarea Maria Gherasim Isaicul, din satul Cocieri,
  care pleca si se întorcea de la scoala purtând cu ea, tricolorul,
  a fost ucisa, intr-o noapte, si aruncata in fântâna.
  –––––––––––––––––––––––––––––––-
  – Langa Cosnita, 18 politisti au fost incercuiti si facuti prizonieri;
  s-a gasit ulterior cadavrul locotent-colonelului Mihai Moraru.

  – 17 martie, Cocieri – gardistii declanseaza atacul;

  – in zona Dubasari – Grigoriopol, s-a tras cu mitraliere de mare calibru
  si cu rachete Alazan; au fost victime.

  – la Cosnita – atac violent al unui grup de 600 gardisti si cazaci
  sprijiniti de 12 unitati de tehnica blindata.

  – 2 martie 1992 Gardistii au intrat in Cocieri, cu 2 blindate,
  deschizând foc fara avertisment asupra trecatorilor.
  Au fost impuscati doi tarani si o mama care mergea cu copilul de mâna.

  – 3 aprilie – un grup de gardisti ataca o masina care in care se aflau 4 politisti si un civil,
  impuscându-i mortal; cele 5 cadavre au ars in automobilul incendiat.

  – 9 aprilie, gardistii mitraliza un autobuz cu locuitori ai satului Stefan Voda
  omarând o persoana si ranind alte 5;

  – in noaptea de 18 – 19 aprilie, gardistii trag intr-o ambulanta si intr-un autobuz de calatori.

  – 19 martie – gardistii trag asupra unui automobil pe soseau Dubasari – Cosnita,
  omorând o femeie si ranind grav 2 barbati.

  Mărturii ale supravieţuitorilor:
  ––––––––––––––––
  1.
  fragment din declaratia colonelului Kravcenko,
  luat prizonier in luptele de la Tighina:
  Am vazut cum Kostenko, impreuna cu niste soldati, l-au batut pe politistul Valentin Purice,
  care cazuse prizonier. L-au batut cu pumnii, cu picioarele, cu patul armei.
  Apoi l-au batut in picioare de viu pe o cruce de scindura. Kostenko era beat.
  Isi batea joc de Purice, arzindu-l cu stelutele de la epoleti incinse in foc, pe care i le infigea in cap.
  Valentin Purice era viu. Apoi l-au aruncat in Nistru.”
  (cadavrul politistului Valentin Purice, ucis la 29 martie, a fost scos din Nistru 2 aprilie)
  (Victor Barsan, cartea „Masacrul inocentilor” , Bucuresti, 1993)
  2.
  Marturiile Tamarei Barcari, locuitoare a orasului Dubasari:
  In Dubasari, gardistii-smirnovisti omoara oamenii, arunca in aer casele.
  Au fost omorâti Alexei Cojocaru, Olga Dorofeev, Elizaveta Mosneaga, Mihail Agatiev
  si multi altii. Foarte multi au disparut fara urme.
  3.
  Marturiile unei locuitoare din Corjova, Dubasari,
  refugiata in satul Mascauti, pe malul drept al Nistrului:
  La 28 iunie 1992, asupra satului Mascauti au fost lansate rachete de pe malul stâng al Nistrului.
  Au fost omorâte patru femei si un barbat. Noua persoane au fost ranite.
  4.
  Marturiile Tatianei Vicol,
  refugiata din satul Varnita, din apropierea orasului Tighina:
  Gardistii smirnovisti au ridicat mai multi oameni din sat si nu se stie nimic despre ei.
  Unul dintre acestia, Ion Cara, luat impreuna cu ceilalti, a fost gasit mort.
  5.
  Marturiile unui grup de refugiate din satul Cocieri, raionul Dubasari,
  din partea carora semneaza T. Tanasiev, M. Slisarciuc, H. Popov s. a., in total 38 persoane:
  In noaptea de 2 spre 3 martie, in satul Cocieri, gardistii-smirnovisti i-au omorât pe Alexandru Lukianov,
  Mihai Nour, Alexei Gazea, au ranit-o pe Zinaida Burcovschi.
  Au fost schiloditi Ion Mitcul si Alexei Graciun.

 2. VESTI BUNE DIN PRIBALTICA: toti estonienii care au luptat impotriva cotropitorilor rusi, vor fi DECLARATI EROI PENTRU LIBERTATE.

  EROI VOR FI DECLARATI TOTI cei CARE AU LUPTAT intro forma sau alta, fie chiar si pe cale pasnica sau au stat in inchisoare pentru convingerile lor patriotice ANTICOMUNISTE, ANTIIMPERIALISTE, ANTIRUSESTI.

  Hotarirea privind declararea eroilor va fi adoptata in Parlament la 24 februarie a.c. – Ziua independentei fata de Rusia///

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ЭСТОНИЯ. Все эстонцы, воевавшие против русских захватчиков, будут признаны борцами за свободу
  Время публикации: 2 февраля 2012 г., 20:57

  По сообщениям эстонских СМИ, решение о признании эстонских борцов за свободу может быть принято в эстонском парламенте 24 февраля, в День независимости от России.

  Соответствующее обещание вписано в коалиционный договор эстонского правительства. В партии IRL и партии реформ считают, что дело нужно довести до конца.

  Силы мирового зла, прежде всего России, утверждают, что некоторые борцы за свободу воевали на стороне Германии и поэтому они, мол, «плохие», забывая при этом, что всё кровавое русское сталинское отребье воевало на стороне Англии и почему-то чествуется правящей чекистской хунтой Путина.

  Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэ указал: «Не секрет, что и сейчас существуют силы, которые хотят – и в том числе при помощи лжи и злонамеренных действий – заклеймить Эстонию как «маленькое отвратительное нацистское государство»».

  Председатель партии IRL Урмас Рейнсалу отметил, что формулировка планируемого заявления пока детально не определена, однако, очевидно, в текст не будет даже термина «борец за свободу». Возможно, будет использован термин «борец сопротивления» или «деятели за свободу Эстонии», или речь пойдет о лицах, которые действовали во время русской оккупации во имя восстановления Эстонской Республики.

  Речь также не пойдет о том, кто на какой стороне воевал. Министр иностранных дел Паэт пояснил: «Мы говорим о всех людях, которые боролись за восстановление демократической Эстонии. Сюда входят и те, кто сопротивлялся мирными средствами, и политзаключенные, все».

 3. pentru Trubadur: e timpul sa stii ca „Pribaltica” e rusism si sa folosesti „tarile baltice”!

 4. Vesti bune. Adevaru greu iese la suprafata E greu sa lupti cu adversarii, mai greu e sa lupti cu „patriotii”. Adevarul a invins, invinge si va invinge.Sunt oameni care se stimeaza, curajosi si luptatori pentru dreptate.Domnu Cibotaru, sunteti un adevarat dascal, care prin exemplu ati scris un capitol din istorie, dandu-le o lectie celor care incearca s-o falsifice.O fac din interese personale, protejandu-si afacerile murdare, averile obtinute prin furt si nu prin munca. Cele scrise trebuie sa fie extinse, sa cunoasca lumea adevaru, sa fie informata tanara generatie despre adevaratele radacini , ca sunt romani , romani au fot strabuneii, buneii.Au murit buneii, mor parintii care au fost romani, dar le-au luat fortat cetatenia, obligandu-i sa poarte nume de moldovean.Guvernantii „democrati” nu vor sa recunoasca, taraganeaza pentru ca adevaru le este strain, cand lupta pentru putere. Acum este clar de ce se impotriveste Ministerul Justitiei de a inregistra modificarile din Statutul PNL. Vom insista, vom cere ajutor de la organizme internationale, nu vom ceda, pentru ca istoria vie, prin oameni cu demnitate si verticalitate, dovedeste cine suntem cu adevarat si care ne-a fost si trebuie sa ne fie tara.

 5. Deoarece prin Legea nr. 793 din 04.09.1941 romanii basarabeni au fost repusi in drepturile cetatenesti, prin ocupaţia din 28 iunie 1940 basarabenii n-au fost lipsiţi de cetăţenia română definitiv. Acest lucru, potrivit autoritatilor romane, s-a produs urmare conventiilor dintre Romania si URSS din 1958 si 1978, de care statul roman se conduce si azi si ne obliga sa ne umilim cerand redobandirea cetateniei romane, pe care noi nu am pierdut-o niciodata. Afirm aceasta dat fiind ca conventiile indicate contravin art. 15, al. 2, din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, dar si art. 5, al. 2, din Constitutia Romaniei coroborat cu art. 5, al. 2, lit. b, din legea cetateniei romane.

 6. Da, exista astfel de certificate.
  Si eu dispun de certificatele bunicilor care confirma nationalatea de roman.
  Pe mine ma indigneaza faptul ca rusificarea continua pana in prezent.
  Desi CCA a hotarat ca filmele difuzate la TV sa aiba coloana sonora ORIGINALA, acestea deruleaza in continuare avand coloana sonora RUSIFICATA.
  Chiar si dupa 20 de ani de independenta DECLARATA vin controale de la Moldova-gaz si-ti completeaza formularul in rusa.
  Bastinasii continua sa vorbeasca ruseste cu alogenii nu au CURAJUL sa le vorbeasca romaneste.
  E umilitor!!!

 7. Moldovenii au dreptul la multiple cateteniei ca la toate lume si atit.

 8. Bine spus John. Insistenta unor autoritati de ici sau de colo pe ideia de ce are unul sau altul ar avea dreptul sa se auto-declare ca nationalitate (sau ca religie de altfel) sunt un vestigiu al trecutului, si denota cea mai inalta aroganta imaginabila – ca statul (sau cine stie cine) sa spuna cuiva „ce este”. Singura persoana care decide ce este este persoana in cauze. Nu difera in esenta de situatia din Afghanistan unde daca un cetatean se declara crestin, vecinii musulmani il casapesc sau vor sa il omoare cu pietre, omul fiind fortat sa recurga la masuri drastice, sa plece in strainatate si sa ceara azil politic. Nu doresc sa fac reclama nici unei religii, dar vreau sa ilustrez ca aici este vorba de o gandire inapoiata pur si simplu care nu mai are loc in mileniul 3. In privinta acestei mari reusite Dlui Ciubotaru insa, trebuie recunoscut ca ce a realizat nu a fost deloc usor, deoarece gandirea inapoiata si lipsa de dreptate ELEMENTARA inca domina in Republica Moldova, din mai multe puncte de vedere, si asta datorita in cea mai mare parte mostenirii inumane a imperiului sovietic, si a neo-imperiului rus din care inca face parte.

 9. Strasilka
  multumesc, stiam, dar vezi ca am si eu unele influiente ruse…

 10. Ţ
  Iată ce i-ammai trimis lui Pascaru:

  ara cu care te mîndreşti ne-a făcut-o Stalin cu Hruşciov la sfatul lui Hitler.Buneii noştri au făcut România Mare la 1918.(primii basarabeniiau pornit-o, la 27 martie 1918) Dacă te lauzi totuşi că eşti „maldavan” numai,nu şi român (Eu sunt moldovea român de rînd cu oltenii,muntenii,ardelenii ce vorbesc aceeaşi limbă ce ştiinţaîi zice română,şi în partea asta a Prutului,şi în cealaltă). Doar complicii cu comuniştii şi fasciştii se mîndresc că sunt cetăţeni la o ţară pe care ne-a făcut-o aceste regimuri odioase.Deci,dacă te lauzi că eşti naţie moldovnească,şi Moldova a fost înainte de România,apoi,ia spunem-i ce a fost aici pînă la 1359?Probabil nu ştii.Aici a fost Ţara Bolohovenilor,au venit aici nişte vorbitori de aceaşi limbă de la rîul Moldova şi (vorbitori de limba ce ştiinţa îi zice română) şi ne-au ocupat strămoşii noştri de aici, făcîndu-şi ţara lor, Moldova.Dacă eşti într-adevăr patriot a ţării care a fost pe aceste pămînturi pînă au venit ocupanţii de la nord, de la rîul Moldova,ai lupta pentru restabilirea Ţarii Bolohovenilor,stat ce a fost înainte pe aceste locuri ca Moldova. Jos ocupaţia maldavenilor asupra ţării strămoşilor noştri bolohoveni! Dacă vrei,îţi mai lămuresc şi alte lucruri,prinde la curaj,şi sună la 060408828 sau 079916312,să convenim la un loc de întîlnire şi să te lămureşti. Anatol

 11. Iată ce i-am mai scris lui Pascaru:
  Ţara cu care te mîndreşti ne-a făcut-o Stalin cu Hruşciov la sfatul lui Hitler.Buneii noştri au făcut România Mare la 1918.(primii basarabenii au pornit-o, la 27 martie 1918) Dacă te lauzi totuşi că eşti „maldavan” numai,nu şi român (Eu sunt moldovea român de rînd cu oltenii,muntenii,ardelenii ce vorbesc aceeaşi limbă ce ştiinţaîi zice română,şi în partea asta a Prutului,şi în cealaltă. Doar complicii cu comuniştii şi fasciştii se mîndresc că sunt cetăţeni la o ţară pe care ne-a făcut-o aceste regimuri odioase.Deci,dacă te lauzi că eşti naţie moldovnească,şi Moldova a fost înainte de România,apoi,ia spunemi ce a fost aici pînă la 1359?Probabil nu ştii.Aici a fost Ţara Bolohovenilor,au venit nişte vorbitori de aceaşi limbă de la rîul Moldovaşi (vorbitori de limba ce ştiinţa îi zice română) şi ne-au ocupat strămoşii noştri de aici, făcîndu-şi ţara lor, Moldova.Dacă eşti într-adevăr patriot a ţării care a fost pe aceste pămînturi pînă au venit ocupanţii de la nord, de la rîul Moldova,ai lupta pentru restabilirea Ţarii Bolohovenilor,stat ce a fost înainte pe aceste locuri ca Moldova. Jos ocupaţia maldavenilor asupra ţării strămoşilor noştri bolohoveni! Dacă vrei,îţi mai lămuresc şi alte lucruri,prinde la curaj,şi sună la 060408828 sau 079916312,să convenim la un loc de întîlnire şi să te lămureşti. Anatol

 12. Şi încă ceva pentru d-l Pascaru,ce ne anunţă că 2 februarie 1359 2 ziua indpendenţei Ţării Moldova…
  Şi acum pentru cei ce vor să-l românizeze pe d-l Pascaru:
  Degeaba vă pune-ţi cu d-lui,Aţi văzut cum domnia sa a demonstrat cu argumente–beton că domnia sa e – MOLDOVAN?
  Citaţi aici fel de cărturari din diferite perioade ce îi numeau pe moldoveni,alături de ardeleni şi munteni ca români.
  Ce ştiau acei cărturari făţă de ce vă demonstreză aici d-l Pascaru? Nimic.Erau nişte înapoiaţi,nişte neisprăviţi! Uite cînd a venit aici ştiinţa istorică rusească şi ne-a demonstrat că moldovenii sunt o rasă superioară faţă de români,iaca atunci d-l Pascaru a înţeles că ştiinţa sovietică condusă de tov.Stalin şi Hruşciov ne dat cele mai corecte,veridice date despre moldoveni,ne-a demascat ocupaţia românească asupra moldovenilor,iaca după acea moldovenii ca d-l Pascaru au înţeles cu cît sunt d-lor,moldovenii rasă superioară, mai presus ca toţi românii,au înţeles bine că au fost atît de bine “eliberaţi” de ruşi,încît toţi acei ce vorbesc o limbă dincolo de Prut şi oriunde în afara teritoriului dintre Prut şi Nistru îi zic acelei limbi română şi se consideră români,numai vorbitorii aceleaşi limbi,cum ne învaţă ştiinţa rusească,dintre Nistru şi Prut au denumirea ce a mai corectă a limbii ce se poate de numit aici doar moldovenească, nu ca în alte locuri rimânească…
  Slăviţi să fie marii patrioţi moldoveni în frunte cu d-l Pascaru Nicolae în vecii vecilor, moldoveni patrioţi mai patrioţi ca toţi moldovenii care au existat şi vor exista vre-o dată,mai deştept ca toţi savanţii tuturor timpurilor, ce ne amăgeau că moldovenii sunt români.Trăiască d-l Pascaru Nicolae, cel mai mare şi cel mai deştept patriot moldovan a tuturor timpurilor! Ur-a-a-a-a-a-a-a!
  Anatol Marin

 13. Şi încă una pentru cel mai mare patriot a statalităţii moldoveneşti, în viaţă, d-l Nicolae Pascaru:

  Acei ce pledează pentru promovarea şi justificarea creaturii stalinist-hruşcioviste Republica Moldova sunt complicii regimurilor hoţiolor locali reuniţi în AIE şi a regimului comunist de pînă la 2008. Ce are un basarabean cu mintea întregă,ce nu face parte din structuri “stataliste moldoveneneşti”, cu exponenţii acestor regimuri, grupaţi pe lîngă treuca întemeată de structurile “stataliste” ce ni le-a creat pe teritoriile româneşti est-Prutene, regimul comunist stalinist după 1940?

 14. A mai fost o replică la articolul lui Pascaru ( e o continuare a replici a trea de mai sus),dar am uitat să o oun eri aici:

  Mai departe:Dacă te doare tare de românizarea moldovenilor,dacă ai fi un om cinstit şi nu ai trişa,te-ai fi interesat ce ar fi fost pe aceste locuri înainte de ocuparea Ţării noastre Bolohoveneşti de ocupanţii moldoveni de la rîul Moldova şi ai lupta contra moldovenizării bolohovenilor, pentru restabilirea limbii literare bolohoveneşti,ai găsi personalităţile bolhoveneşti,promovîndu-i ai cere să fie cinsti prin ridicari de monumente, denumiri a străzilor,etc.,nu te-ai lăuda cu ziua cînd moldovenii sau declarat stăpîni(ocupanţi) asupra bolohovenilor – 2 februarie 1359. Ori eşti din ocupanţii moldoveni veniţi asupra Ţării strămoşilor noştri bolohoveni? Jos ocupanţii moldoveni a Ţării noastre bolohoveneşti!
  Trăiască în veci ţara noastră bolohovenească.Moldovenii să se care la rîul lor Moldova, de unde au venit asupra Bolohoveniei!

 15. @patriciu

  Este prima data cand aud de aceasta „tara” – Bolohovenia. Presupunand totusi ca a existat vreodata asa ceva, iti aduc la cunostiinta draga blahoveanule ca Vlah, Voloh, Ulah, Oloh, Boloh, Blah, Blach. Wallach, Wlah, Wloch s.a.m.d. reprezinta unul si acelasi lucru, difera doar scrierea, in functie de limba in care e folosit.

  Bolohovenia ta, daca a existat vreodata, n-a fost altceva decat denumire slava a unei regiuni locuita de vlahi, caz in care ce ai spus tu, ca moldovenii de la raul Moldova (vlahi) s-au declarat stapani asupra bolohovenilor (vlahi si ei) e o ineptie.

  Oricum, ma amuza cum se inventeaza si se rescrie istoria astfel incat, oricum ai incerca, voi tot incercat sa demonstrati ca Moldova dintre Prut si Nistru e complet diferita si nu apartine Romaniei.

  Dupa ce v-am „ocupat” in 1918, acum aflu ca v-am „ocupat” si in 1359.

  Ma mai amuza si ignoranta in care persistati privind istoria moderna. In timp ce toate popoarele din jurul vostru, Polonia, Cehia, Slovacia, Estonia, Finlanda s.a.m.d. declara ca au fost ocupate de rusi, voi sunteti singurii care afirma sus si tare ca ati fost „eliberati” de rusi.

  Patriciu – oamenii ca tine imi provoaca o repulsie imensa.

  Sper ca ai sa intelegi ce am scris aici, am folosit limba romana. Daca nu, voi incerca sa iti raspund in Moldoveneasca sau in Bolohoveneasca.

  Cu respect,
  Un Roman Moldovean Bolohovean din Iasi

 16. Andrei RO:
  Andrei,credeam că băieţii de peste Prut sunt mai deştepţi.Oare n-ai văzut că e un pamfelt la adresa „naţiei moldoveneşti” pe care o apăra unii ca Pascaru Nicolae?Ai citit mai atent alte replici de ale mele mai sus?
  Eu am scris asta deaorece dacă securitatea rusă ne învaţă că românii i-ar fi ocupat pe moldoveni,apoi şi pe aceste teritorii au venit cineva care sau dat drept moldoveni şi au unit aceste teritorii într-o ţară (Moldova).Adică am vrut să înţeleagă „maldavaninii” că dacă românii i-ua ocupat pe moldoveni apoi şi bolohovenia a fost ocupatde moldoveni,adică dacă Ţara Berladnicilor,Ţara Brodnicilor,Ţara Românilor,Ţara Tigheciului etc.,sau unit într-o ţară mai mare formând Moldova,apoi şi moldovenii cu muntenii şi cu ardelenii sau unit într-o ţarămai mare a unui neam ce vorbeşte aceeaşi limbă(română) şi au format România Mare.
  Pentru tine însă ca să mai exersezi în ale gîndirii,îţi mai zic una:Tara Almaşului,Ţara Făgăraşului au fost ocupate de valahi.Trăiască popoarele almăşean şi făgărăşean libere şi independente! Dacă vreai, îţi mai găsim vre-o două popoare de peste munşţi,vorbitoare de aceaşi limbă română,ocupate de ardeleni.
  Mesajul e pentru „rasa superioară maldavenească” din România din stînga Prutului (Basarabia),nu pentru voi, din România din dreapta Prutului.
  Dacă ai să mai scri aşa replici,vei da dovadă că nu posezi deloc simţul umoruluil.

 17. Astăzi,am fost la mitingul „maldavaninlor „,m-a chemat Ionică Africanu(Onoje). Să mai strigăm la comunişti şi „maldavanini” sa-i mai luminăm la minte,poate chear să-i mai ajutăm să se autoeduce.
  În timpul manifestaţiei,un poliţist i-a zis unui ocupant să-i rupă placatul lui Ion.
  Am hotărît că aşa ceva nu trebuie de tolerat,(Ionică mi-a zis că şi-a cumpărat hîrtia pe banii lui,nu i-a dat nimeni nimic)
  Am făcut un filmuleţ unde domnia sa ne povesteşte cum a fost.Aşa comportament a poliţiştilor trebuie de sancţionat numaidecît,treaba lor e să apere ordinea publică,nu să instige unii cetăţeni contra altora, adică să se ocupe cu provocări.
  Vedeţi filmuleţul la canalul meu de pe yuotube, alecu1896.
  Vă rog vizionaţi,poate ne sfătuiţi cum de procedat în asemenea cazuri,cînd unii poliţişti se ocupă cu provocări între manifestanţi,poate facem ceva ca şefii să sancţioneze pe viitor asemene comportament a unor „aşanumiţi oameni ai legii”.
  Anatol Marin

 18. @ Patriciu

  Dragul meu, mesajele tale erau intercalate si nu am putut urmari firul epic pentru ca sareau de la una la alta. Am avut sentimentul sters ca ai scris un pamflet cand l-ai numit pe Pascaru „cel mai mare si mai destept patriot moldovean”, cu toate astea ai repetat si ai sarit de la una la alta si nu mai eram sigur ce sa cred despre parerea ta.

  Te rog nu o lua in nume personal, mesajul meu postat mai sus ramane si se adreseaza nu neaparat tie, ci „maldavanilor” (asa cum ii numiti voi) – observa ca am vorbit la plural, desi ti-am mentionat numele.

  Iti multumesc pentru ironia cu Tara Almasului si a Fagarasului, intr-adevar probabil daca ar fi sa urmam gandirea lor, am reveni la vreo 20 de provincii romanesti. Asa cum probabil, urmand modelul „maldavenesc”, Germania ar trebui sa se sparga in vre-o 50 de state, Rusia in vreo 100 s.a.m.d… Traiasca Brandeburgul, Pommerania, Bavaria.. Traiasca Moscova, Ryazanul, Novgorodul.. si intr-un final Traiasca Moldova, marea natiune fundamental diferita de Romania si pe care neamul agresiv, imperialist si cotropitor al romanilor au incercat sa o cucereasca si sa o anexeze fara motivatie etnica, lingvistica, sociala sau istorica.

  Iti multumesc din nou ca ti-ai expus clar punctul de vedere si imi cer scuze din nou pentru neintelegerea produsa si pentru faptul ca ti-am folosit numele intr-un context gresit.

  Numai bine!

 19. Pentru Andrei RO:
  Cele puse pe blogul d-nei Vitalia au fost copiate din discuţiile cu acea unealtă sovietică rusească Pascaru de la un articol a lui pe faceeboc didicat aşanumitei „zile a independenţei” statului moldav (2 februarie 1359, cunoaşteţi poate acea diplomă a cronicarului maghear)
  Cînd am copiat la d-na Vitalia,n-am respectat ordinea ce era la original,deaccea e explicabilă confuzia D-ră.Dacă doriţi să vedeţi textul în ordinea discuţilor pe facebooc, o puteţi vede tot la unimedia, ca comentariu la un articol a d-lui Petrencu,dedicat lui gafencu sau la traian Vasilcău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *