Scrisoare a CU către Putin, în trei limbi, de 28 iunie

IMG_1142
Această scrisoare a Consiliului Unirii a fost dusă la IMG_1058Ambasada Federației Ruse de către un grup de membri ai CU, în frunte cu unul dntre coordonatori Anatolie Revenco. Ambasada nu a avut niciun om să o preia, este încă un exemplu de atitudine lipsită de respect față de basarabeni din partea misiunii diplomatice putiniste. Scrisoarea a fost lăsată unuia dintre cei care păzesc Ambasada să o transmită vreunui responsabil. Scrisoarea este în limba engleză, dar o difuzăm publicului în trei limbi – română, rusă și engleză.

Domnule Președinte,                                                                                                                            28 iunie 2014

IMG_1221Știm că Dumneavoastră, conducând ani la rând Federația Rusă, vă iubiți mult țara și poporul, vorbiți cu mândrie de Rusia și de cetățenii ei, contribuiți la dezvoltarea social-economică a statului și îi apărați cu fermitate interesele pe arena internațională.

Și noi, cetățenii Republicii Moldova, ne iubim statul și căutăm metodele prin care să dezvoltăm cât mai bine – sub aspect social-economic – societatea, să îi garantăm securitatea reală și să asigurăm drepturi democratice și bunăstare fiecărui cetățean, indiferent de apartenența etnică.

Istoria a dispus astfel încât Basarabia – cea mai mare parte a căreia constituie astăzi Republica Moldova – să fie anexată, în anul 1812, la Imperiul Țarist Rus. Pe 28 iunie 1940, Basarabia a fost reocupată de Uniunea Sovietică. Regimurile imperial, stalinist și comunist au dezmembrat Basarabia, au exterminat și deportat sute de mii de oameni. Noi, basarabenii români, am fost lipsiți de limba maternă, dorindu-se marginalizarea sau chiar exterminarea noastră etnică pentru totdeauna. În aceste tragedii, rolul principal l-au jucat politicile guvernelor de la St.Petersburg ori de la Moscova. Însă, în pofida tuturor grozăviilor, prin care au trecut generații de români basarabeni, noi am supraviețuit, în acești peste 200 de ani.

Anii scurși după căderea URSS au adus Republicii Moldova suveranitate și independență, insă și noi tragedii și probleme, provocate și înfăptuite deja de Rusia modernă.

Cele mai vădite sunt:

• agresiunea militară rusă, declanșată de Armata a 14-a, împreună cu formațiunile militare separatiste, în anul 1992, contra Republicii Moldova, antrenată într-un război de rezistență națională;

• ocuparea, de facto, de către Federația Rusă, a raioanelor de est ale Republicii Moldova;

• sprijinirea politică, militară, financiară și materială a forțelor separatiste, criminale, mafiote și stalinisto-comuniste din așa-zisa Transnistrie;

• ațâțarea spiritelor separatiste în unele localități din Republica Moldova, populate compact de găgăuzi și de rusolingvi;

• amenințări și șantaj deschis contra Moldovei din partea unor lideri politici și oameni de stat din Rusia, în legătură cu aspirația de integrare în Uniunea Europeană: de la embargo pe livrarea de produse alimentare pe piața rusă până la expulzarea cetățenilor moldoveni care muncesc în Rusia.

Prin aceste și alte acțiuni Rusia încearcă să folosească problema transnistreană și învrăjbirea interetnică pentru realizarea în Moldova și în zonă a planurlor sale politice și militaro-strategice. Da, domnule Președinte, apărați-vă interesele, însă nu pe seama statului și a poporului nostru. Nu ne impuneți voința Dumneavoastră, pentru că nu veți reuși să ne abateți de pe calea aleasă, de integrare europeană și de unificare cu poporul român, – este dreptul nostru suveran de a ne decide soarta.

Spre cunoștința Dumneavoastră, domnule Președinte, cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei de etnie rusă, nu sunt supuși niciunei discriminări ori opresiuni, ci au – fără excepție – drepturi politice egale cu toți. Nu veți găsi în Republica Moldova un moldovean/român care să nu cunoască limba rusă. Din păcate, însă, nu putem spune despre cetățenii rusolingvi că ar cunoaște cu toții limba română. Iar unii dintre ei promovează aici o politică separatistă.

Cum ați fi reacționat Dumneavoastră, domnule Președinte, dacă numeroase formațiuni teritorial-administrative din Rusia (de exemplu, Tatarstan, Daghestan sau cum a fost în cazul Ceceniei) s-ar proclama, brusc, suverane și independente?

Ce ați spune dacă una sau mai multe minorități ar cere în Rusia statut de limbă de stat pe întreg teritoriul Federației Ruse pentru limbile pe care le vorbesc acestea?

Sau cum ați reacționa în situația în care ați afla că în Rusia sunt deputați, miniștri, conducători, funcționari ai organelor centrale și locale ale puterii care nu cunosc limba rusă?

Suntem convinși că ați avea un singur răspuns: că așa ceva este inadmisibil, că este lipsit de logică și că nu poate fi, pentru că ar însemna lipsă de respect față de populația băștinașă și de statul ai căror cetățeni aceștia sunt. Din aceleasi considerente, atare lucruri nu trebuie să se întâmple nici în Republica Moldova.

Vă asigurăm, Domnule Președinte Putin, că nu avem nimic împotriva poporului rus. Avem pretenții și cerințe față de conducătorii și instituțiile de stat din Federația Rusă. De aceea:

 1. VĂ CEREM INSISTENT să încetați promovarea politicii de pe poziții de forță față de Republica Moldova, ca metodă de presiune în legătură cu integrarea europeană, și să renunțați la practicile care sumbinează relațiile politice, economice și culturale dintre statele și popoarele noastre.
 1. VĂ CEREM INSISTENT – conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum și conform obligațiilor asumate de Federația Rusă în cadrul Sumitt-ului Ministerial OSCE de la Istanbul, din anul 1999, conform altor decizii, rezoluții, înțelegeri, acte naționale și internaționale, – să retrageți  trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu dizolvarea concomitentă a armatei transnistrene și a altor formațiuni militare și paramilitare ilegale, constituite cu ajutorul Rusiei.
 1. VĂ CEREM INSISTENT să încetați sprijinul politic, militar, financiar și material, acordat regimului separatist de la Tiraspol.

Domnule Președinte Putin, dând curs cerințelor noastre, noi, unionistii, ne-am atinge obiectivul de unificare a națiunii române conform dreptului consfințit în Declarația de Independență a Republicii Moldova din anul 1991 și, astfel, ați obține, pe veacuri, prietenia și recunoștința românilor, în general, și a cetățenilor Republicii Moldova, în special. Aceste solicitări nu sunt în doar interesul cetățenilor noștri, care includ și minoritatea rusă, ci și în interesul țării Dumneavoastră. Rusia are nevoie să fie înconjurată de state-prietene, cu care ar trăi în pace și în bună înțelegere. Noi asta o dorim și asta o cerem.

Chișinău, Republica Moldova

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Cовета  Обьединения

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

28 июня 2014

Господин  Президент!

Мы знаем, господин Президент, что Вы, будучи много лет подряд руководителем Российской Федерации, очень любите свою страну и свой народ, с гордостью говорите о России и о еегражданах, содействуете экономическому и социальному развитию государства, твердо защищаетеегоинтересы на международной арене.

Мы, граждане Республики Молдова, тоже любим свое государство, думаем, как социально и экономически лучше его развивать, как   гарантировать реальную безопасность нашему обществу и обеспечивать демократические права и благосостояние каждому гражданину, независимо от его этнической принадлежности.

История распорядилась так, что Бессарабия –большая еечасть составляянынешнююРеспублику Молдова – силой, в 1812 году, была присоединена к Российской Империи, а 28 июня 1940 года, уже Советский Союз вновь ее оккупировал. Имперский, сталинский и коммунистический режимы расчленили Бессарабию, а миллионы людей были уничтожены и депортированы. Нас, бессарабских румын, лишили родного языка, культурно и этнически хотели навсегда растворить и уничтожить. И в этих трагедиях главную роль сыграла политика правительства Санкт-Петербурга либо Москвы. Нo, несмотря на все ужасы и трагедии, через которых прошли этиболее 200 лет целые поколения румын, мы выдержалии выстояли.

Годы, прошедшие после распада СССР, принесли суверенной и независимой Республике Молдова новые трагедии и проблемы, спровоцированные и совершенные уже современной Россией.

Наиболее очевидными из них являются:

 • российская военная агрессия, развязанная 14-й армией, совместно с сепаратистскими военными формированиями, в 1992 году против Республики Молдовы, втянутаяв войну национального сопротивления;
 • фактическаяоккупация восточных районов Республики Молдова российскими войсками;
 • политическая, военная, финансово-материальная поддержка сепаратистских, криминальных, мафиозных и сталинско-коммунистических сил т.н. Приднестровья;
 • разжигание сепаратистских настроений в некоторыхместах компактного проживания гагаузского и русскоязычного населения Молдовы;
 • угрозы и открытый шантаж Молдовы со стороны отдельных политических лидеров и государственных руководителей России, в связи с интеграцией Молдовы в Европейский Союз: от эмбарго на поставку на российский рынок продовольственной продукции, до высылки граждан Молдовы работающих в России.

Этими и другими действиями, Россия стремится использовать приднестровскую проблему и межэтническую рознь для реализации в Молдове и в самом регионе собственных политических и военно-стратегических планов. Да, госпоин Президент, защищайте свои интересы – но не за счет нашегогосударства и нашего народа. Хватит навязывать нам вашу волю, ибо не сoбьете с избранного нами пути европейской интеграции и воссоединения с румынским народом – это наше суверенное праворешать свою судьбу.

К Вашему сведению, господин Президент, граждане Республики

Молдова, в т. ч. русские, не подвергаются никакой дискриминации и угнетению, имеют – все без исключения – равные политические права. Сегодня не найдете в Молдове румына/молдаванина, который не владел бы русским языком. К сожалению, не можем сказатьо русскоязычных граждан, что они все владеют румынским языком. Некоторые русскоязычные граждане проповедуют сепаратистскую политику.

Как бы Вы среагировали, господин Президент, если, вдруг, многочисленные административно-территориальные формирования России (к примеру, Татарстан, Дагестан или как в случае Чечни) неожиданно объявили бы себя суверенными и независимыми?

Что бы Вы сказали, если одно или несколько национальных меньшинств потребовали бы в России придать своим языкам статус государственного?

Интересно, что бы Вы ответилинато что отдельные депутаты Российской Федерации, министры, руководители и чиновникицентральных и местных органов власти не владеют русским языком?

Думаем, ответбылбы один – это недопустимо, это лишено логики, это является неуважением к коренному населению и к стране, гражданами которой они являются.По тем же причинам, такие вещи не должны происходить ив Молдове.

Заверяем Вас, господин Президент Путин, что мы не имеем ничего против русского народа. У нас есть претензии и требования к руководителям и государственным учреждениям Российской Федерации. И поэтому:

 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить проводить политику «с позиции силы» в отношении Республики Молдова, в связи с европейской интеграцией, и отказаться от подобной практики, подрывающей политические, экономические и культурные связи между нашими государствами и народами.
 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ – в соответствии c русско-молдавским Соглашением 1994 года, а также c обязательствами взятыеРоссийской ФедерациeйнаСаммитеминистровОБСE в Стамбуле в 1999 году, в соответствии c решениями, резолюциями, договорeнностями, национальными и международнымидокументами- вывести российские войска из восточных районов Республики Молдова, с одновременным роспуском приднестровской армии и других незаконных военных формирований созданных с помощью России.
 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить политическую, военную и финансово-материальную поддержку сепаратистского Тираспольского режима.

Господин Президент Путин, удовлетворив наши требования, мы, унионисты, достигли бы своей цели объединения румынской нации в соответствии сзакрепленным правом, провозглашенным в 1991 году в Декларации Независимости Республики Молдова, а вы бы обрели навеки дружбу и признательность румын, в целом, и граждан Республики Молдова, в частности. Эти требования являются не только интересом наших граждан, которые включают и русскоязычное меньшинство, но и интересом Вашей страны. России необходимо быть окруженной дружественными странами, с которыми она бы жила в мире и согласии. Мы этого хотим, этогомы требуем от Вас.

Кишинэу,

Республика Молдова.

UNIFICATION COUNCIL’S OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION


28 June 2014

 

MR. PRESIDENT,

We know that you, as head of the Russian Federation for many years, love your country and its people, you proudly speak about Russia and its citizens, contribute to its economic and social development, and vigorously defend the interests of your state on the international arena.

We, the citizens of the Republic of Moldova, love our country too and search for ways to improve  social and economic life in our society, as well as guarantee true security and democratic rights and well-being to all our citizens, despite of their ethnic background.

Bessarabia – today, the largest part of it is the Republic of Moldova – has a painful history starting with the 1812 annexation by the Russian Empire. On 20 June 1940, Bessarabia has been occupied again by the Soviet Union. The imperial, Stalinist-communist regimes dismembered Bessarabia, and exterminated and deported hundreds of thousands people.

We, Bessarabian Romanians, were deprived of speaking in our native language, with the goal of marginalizing us or even ethnically destroying us forever. In all these tragedies, the main role has been played by policies of governments either in St. Petersburg or Moscow. Despite all horrors suffered by entire generations of Bessarabian Romanians in over 200 years, we have survived.

The collapse of the USSR contributed to the creation of the Republic of Moldova as a sovereign and independent state, but also to new tragedies and problems, provoked and implemented by modern Russia this time.

Here are some of the most evident facts:

– Russian military aggression conducted by the Russian 14th army, along with separatist military units, against the Republic of Moldova, involved in a war of national resistance;

– de facto occupation of eastern districts of the Republic of Moldova by the Russian Federation;

– political, military, financial, and material support to separatist, criminal, mafia-like and Stalinist-communist forces from the so-called Transnistria;

– fomenting separatism in some parts of Moldova where Gagauz and Russian speakers live in compact communities;

– threats and open blackmailing against Moldova by politicians and state leaders of Russia to prevent its drive towards the European Union: from embargo of food products on the Russian market to expulsion of Moldovan migrant workers from Russia.

Through these and other actions, Russia tries to use the Transnistrian conflict and ethnic hatred to implement its political and strategic military plans in Moldova and in the region. Yes, Mr. President, defend your interest, but not at the expense of our state and people. Do not impose your will because you will not succeed in derailing us from chosen path of European integration and unification with the Romanian people – this is our sovereign right to decide our own fate.

We would like to inform you, Mr. President, that the citizens of the Republic of Moldova, including those of Russian ethnicity, are not subject to any discrimination or oppression, but all have equal political rights, without exception. You will not find a Moldovan / Romanian who does not speak Russian. Unfortunately, however, we cannot say that all Russian-speaking citizens speak Romanian. And some of them promote separatism here.
How would you have reacted, Mr. President, if several administrative-territorial formations in Russia (eg, Tatarstan, Dagestan or as it was the case of Chechnya) would proclaim suddenly their sovereignty and independence?

What would you have said if one or more minorities in Russia would require that their native language to be given the status of official language on the entire Russian Federation’s territory?

Or what would you have reacted if you find out that there are deputies, ministers, leaders, officials of central and local governmental bodies in Russia who do not speak Russian?

We are sure you have one answer: that this is unacceptable, it is illogical and cannot be true, because that would mean disrespect for the majority population and for the state whose citizens they are. For the same reasons, such things should not happen in the Republic of Moldova either.

Rest assured, Mr. President Putin, we have nothing against Russian people. Instead, we have claims and demands from leaders and state institutions of the Russian Federation. Therefore:

1. WE URGE YOU to stop promoting policies against Moldova from the position of force as a method of pressure in relation to its European integration and to quit such practices that undermine political, economic and cultural ties between our countries and peoples.

2. WE URGE YOU – in accordance with the 1994 Russian-Moldovan agreement, as well as in compliance with the obligations assumed by the Russian Federation at the OSCE Ministerial Summit in Istanbul in 1999, and in accordance with other national and international decisions, resolutions, and agreements – to withdraw Russian troops from Moldova’s eastern districts, with concomitant dissolution of the Transnistrian army and other military or paramilitary illegal formations, created with the help of Russia.
3. WE URGE YOU to immediately stop political, military, financial, and material assistance to the separatist regime in Tiraspol.

Mr. President Putin, by satisfying our requirements, we, the unionists, would achieve our goal of unification of the Romanian nation in conformity with the rights stipulated in the Declaration of Independence of the Republic of Moldova, and, therefore, you would get friendship and gratitude for centuries to come of all Romanians, in general, and of the Moldovan citizens, in particular. These requests are not only in the interest of our citizens, including the Russian-ethnic minority, but also in the interest of your country. Russia needs to be surrounded by friendly countries with which to live in peace and understanding. This is what we want and this is what we ask from you.

 

Chișinău, Republic of Moldova

 

 

 

 

 

Loading Facebook Comments ...

8 Comments

Add a Comment
 1. Inca odata aratati ca sunteti un om de mare caracter si mult curaj!
  Sunteti un exemplu pentru intregul popor roman!

 2. Pt gross

  Va multumim! E un efort colectiv.

 3. =Burunducul Unionist dela Tighina=

  Oare cine sunt COLEGII anti-români, anti-unionisti, anti-europeni, spioni ai Rusiei, ai teroristului Mihail Harbuz din SIS-temul KGB ?

  / este o intrebare adresata Presedintelui Adormit Nicolae Timofte, Seful Consiliului de Securitate /
  ––––––––––––––––––––––––-
  Mihail Harbuz:
  „Am înţeles cine sunteţi încă de la întâlnire, pentru că băieţii mei erau acolo în sală şi v-au descifrat. Voi ce credeţi, că eu am venit pur şi simplu aşa la vinderea partidului sau cum? Am acceptat ca să văd ce dă din voi. Eu nu iubesc aşa lucruri, şi când mă duc, sunt pregătit. Este filmată întâlnirea, e filmată şi convorbirea.

  Avem colegi de la SIS,
  care lucrează destul de bine.
  Nu e nicio problemă, eu ştiam deja peste jumătate de oră cine sunteţi şi de unde”.

  http://www.zdg.md/investigatii/audio-partide-de-vanzare-unii-politicieni-sunt-gata-sa-renunte-la-partidele-lor-iar-rusofilii-chiar-sa-propage-integrarea-europeana/comment-page-1#comment-169117

 4. Doamna, Pavlicenco, cum lamuriti faptul ca unii participanti la Mars au primit cate 50 EURO, dar altii numai 20? Oamenii sunt indignati. Moldova e un satuc mic si oamenii aud unul de la altul cu cat au fost retribuiti pentru ziua de ieri. Altadata pur si simplu vor refuza sa vina. Tare nu as vrea sa va invinovatesc de insusiri frauduloase a fondurilor alocate de Guvernul Roman pentru promovarea ideii Unirii in Basarabia.

 5. Pt Dorin

  Ce nume insusit de la primar si apucaturi ale lui. Incepeti sa va enervati ca nu va mai sprijina lumea?

  Invata bine si sa iti intre in cap! PNL nu a luat din Romania de cind exista niciun leu. Si oamenii la noi nu primesc bani pentru ca vin la mars. Poate ai vazut asta la altii, e treaba ta. La noi asa ceva nu exista, oricit te-ai screme in favoarea fatarnicilor de zisi liberali care sunt culmea egoismului, fatarniciei si intolerantei, care sunt niste pepecedisti, pur si simplu. Aici e si ciuda tuturor – cum de facem actiuni fara bani romanesti. Facem, pt ca sunt basarabeni care vin la Mars satui de fatarnicia celor din Parlament, inclusiv de liberalii corupti.

  Si te astept la sediu cu cineva nemultumit de la mars, in caz contrar te chem in judecata.

 6. Pt. Dorin,

  Ura față de Vitalia Pavlicenco scoate în evidență aroganta si complexul prorusului, pentru care educația este un moft, iar tot ceea ce contează pentru el sunt doar banii şi, mai ales, puterea alolingvilor in Moldova. Reusitele, pasii inainte ai Partidului National Liberal ii irita pe unii si atunci, cum s-o lovim pe Pavlicencu acolo unde o doare? Prin inventii, calomnii si tot arsenalul ce sta in afara legii! Dezgustator….

 7. De ce mi-ati sters comentariul? Tot va bateti cu pumnul in piept ca tindeti spre valori europene, dar deodata cenzurati ceea ce cit de cit deranjeaza. Atit cu libertatea exprimarii? Sau totul tre sa fie pozitiv aici? Credeam ca promovati realismul, nu povestile cu sfirsit fericit.

  Eh moldoveni, moldoveni…Problema voastra principala nu e in saracie, gherete, sau drumuri cu gropi. E in creer.

 8. Pt Botzan

  Eu nu sterg deloc niciun comentariu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *